Verejný odpočet NLC Zvolen za rok 2023

Termín verejného odpočtu: 27. máj 2024 (pondelok) v čase od 10:00 do 11:00 hod.
Link na pripojenie bude zverejnený na internetovej stránke NLC https://web.nlcsk.org/ minimálne 1 hodinu pred jeho konaním, t. j. najneskôr 27.05.2024 o 09:00 hod.

Verejný odpočet sa bude konať v on-line priestore prostredníctvom aplikácie Teams. Pripojenie účastníkov verejného odpočtu zabezpečí na svojej internetovej stránke Národné lesnícke centrum https://web.nlcsk.org/. Otázky bude možné predkladať aj prostredníctvom zverejnenej e-mailovej adresy. Do predmetu e-mailovej správy bude potrebné uviesť „Otázky k VO NLC za rok 2023“.
Verejný odpočet je limitovaný 1 hodinou, preto ak po jeho uplynutí ostanú nezodpovedané otázky, zástupcovia Národného lesníckeho centra na nich odpovedia do 8 pracovných dní (v súlade s § 17 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).