Už 500 šiestakov sa stalo mladými lesníkmi

Zvolen, 19. jún 2023 Z rúk dekana Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene, prevezme diplom už 500tý absolvent Detskej lesníckej univerzity. Slávnostné promócie v sa uskutočnia v utorok 20. júna 2023 o 14:30 hod. v aule Technickej univerzity vo Zvolene.

Tridsaťštyri šiestakov základných škôl zo Zvolena, Pliešoviec, Badína a Zvolenskej Slatiny pravidelne od októbra do júna navštevovalo Detskú lesnícku univerzitu. Mladí študenti poznávali zaujímavosti slovenského lesa nielen teoreticky, ale aj prakticky v prednáškových miestnostiach univerzity, na odborných lesníckych pracoviskách, ale aj v priamo v lesnom prostredí.

Počas štúdia na Detskej lesníckej univerzite objavovali spoločne tajomstvá lesa. Témy štúdia boli rozdelené do ôsmich tematických celkov ako napríklad „Les to nie sú len stromy“, „Drevo tradičný materiál“, „Z poľovníckej kapsy“, „Lesní architekti“, „Príbeh lesa od semienka po strom“. Sprievodcami v ich štúdiu boli odborníci z Národného lesníckeho centra a štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky a štátneho podniku Vojenské lesy a majetky SR. Spoločne tak hľadali odpovede na otázky aký dôležitý je les pre život človeka a prečo je drevo významná obnoviteľná surovina.

Pred prevzatím diplomov zasadne Detské mestské zastupiteľstvo na Mestskom úrade vo Zvolene, počas ktorého budúci absolventi Detskej lesníckej univerzity za asistencie skúsených lesných odborníkov navrhnú, ako by mali vyzerať lesy v okolí ich miest a obcí.

„Dovoľujem si prejaviť veľkú vďaku Národnému lesníckemu centru a lesníckym partnerom za iniciatívu v oblasti neformálneho vzdelávania súvisiaceho s ochranou životného prostredia a starostlivosťou o les, ako aj za vštepovanie trvalých environmentálnych hodnôt našim deťom“ povedal viceprimátor Mesta Zvolen Ľubomír Zdút-Šťastný.

Projekt Detskej lesnej univerzity organizuje Národné lesnícke centrum spolu s partnermi  Vojenské lesy a majetkami SR š.p. a štátny podnik Lesy Slovenskej republiky,  v spolupráci s Lesníckou fakultou Technickej univerzity vo Zvolene a mestom Zvolen.


Kontakt k aktuálnej téme:

Andrea Melcerová

Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky

Sokolská 2, 960 01 Zvolen

Mail: andrea.melcerova@nlcsk.org

Tel.: +421 45 53 14 436

O nás: 

Národné lesnícke centrum je štátom zriadená príspevková organizácia, ktorá organizačne podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a metodicky ju usmerňuje Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR.

Národné lesnícke centrum sídli vo Zvolene, ktoré je desaťročia centrom lesníctva na Slovensku a nesie titul “Mesto lesníctva”.

Národné lesnícke centrum v súčasnosti tvoria tri ústavy:

  • NLC – Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen),
  • NLC – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen (ÚLZI Zvolen),
  • NLC – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen (ÚHÚL Zvolen).

Tie dopĺňajú dve odborné centrá:

  • Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky,
  • Znalecké centrum.