Úspešná spolupráca so srbskými partnermi pokračuje

Zvolen, 18. november 2022 – Národné lesnícke centrum (NLC) ďalej pokračuje v úspešnej spolupráci so srbskými partnermi v oblasti lesného hospodárstva a poľovníctva.  

Národné lesnícke centrum prostredníctvom Centra transferu poznatkov a lesnej pedagogiky zabezpečuje v spolupráci s rakúskymi partnermi finalizáciu Twinnig projektu zameraného na budovanie kapacít v oblasti lesného hospodárstva Srbskej republiky. Cieľom projektu je zlepšiť administratívne kapacity lesníckeho sektora, analyzovať a navrhnúť systém podpory pre lesného hospodárstvo a harmonizovať národnú legislatívu v oblasti uvádzania dreva na trh s legislatívou EÚ.

Počas dvojročnej realizácie projektu sa vytvorili nadštandardné vzťahy so zástupcami lesníckych a poľovníckych organizácii v Srbsku, čoho výsledkom bola príprava projektového zámeru Podpora trvalo udržateľného lesného hospodárstva v Srbsku prostredníctvom využívania moderných nástrojov manažmentu poľovnej zveri. Projekt bol schválený a vďaka finančnej podpory zo Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu bude prebiehať od 11/2022 do 06/2024.

Hlavným cieľom projektu je podpora udržateľného lesného hospodárstva. Aktivity projektu sú priamo prepojené na oblasť zlepšenia manažmentu zveri, čo prispeje k celkovému zlepšeniu obhospodarovania lesov v Srbsku. Za srbskú stranu sú partnermi projektu Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva Srbskej republiky a Srbská poľovnícka asociácia. Celkový rozpočet projektu je takmer 97 tisíc €.

„Sme naozaj radi, že projektový zámer bol schválený a môžeme pokračovať v ďalšej spolupráci medzi Slovenskom a Srbskom v oblasti lesného hospodárstva. Realizácia projektu je prioritne zameraná na praktické otázky súvisiace s monitoringom výskytu zveri a tvorbou metodiky na zisťovanie poškodenia lesa zverou. Podstatnou časťou projektu bude návšteva srbských expertov na Slovensku a vzdelávacie aktivity pre srbských lesníkov a poľovných hospodárov. Medzi projektové aktivity patrí aj  vypracovanie analýzy poľovníctva v Srbsku, ktorá poskytne cenné informácie aj pre slovenského partnera o šírení nepôvodných druhov zveri z oblasti Balkánu do strednej Európy,“ uviedol Milan Sarvaš, koordinátor projektu za slovenskú stranu.

Projekt „Podpora trvalo udržateľného lesného hospodárstva v Srbsku prostredníctvom využívania moderných nástrojov manažmentu poľovnej zveri“, v trvaní od novembra 2022 do júna 2024, je realizovaný z prostriedkov oficiálnej rozvojovej pomoci SR.


Kontakt k aktuálnej téme:

Ing. Milan Sarvaš, PhD.

Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky

Sokolská 2, 960 01 Zvolen

Mail: milan.sarvas@nlcsk.org

Tel.: + 421 45 52 02 213

O nás: 

Národné lesnícke centrum je štátom zriadená príspevková organizácia, ktorá organizačne podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a metodicky ju usmerňuje Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR.

Národné lesnícke centrum sídli vo Zvolene, ktoré je desaťročia centrom lesníctva na Slovensku a v súčasnosti nesie titul “Mesto lesníctva”.

Národné lesnícke centrum v súčasnosti tvoria tri ústavy:

  • NLC – Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen),
  • NLC – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen (ÚLZI Zvolen),
  • NLC – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen (ÚHÚL Zvolen).