Ak pijete vodu, myslite na prameň

Zvolen, 24. november 2022 – Základom života je voda. Extrémy počasia v uplynulom období nás nútia zamyslieť sa nad spotrebou vody, eliminovať plytvanie a jej neuvážené používanie. Aj z tohto dôvodu pripravilo Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky sériu podujatí na tému les a voda.

Počas tohtoročného extrémne horúceho a suchého leta si spoločnosť oveľa viac začala uvedomovať jej hodnotu a význam. Čínske príslovie hovorí, že ak pijeme vodu, máme myslieť na jej prameň. Pravdou je, že väčšina vodných tokov pramení v horách a je nesporné, že les je významnou zložkou v kolobehu vody. Navyše ani dostupnosť a vysoká kvalita vody pre všetkých obyvateľov Slovenska nie je samozrejmosťou.

Les vplýva na výdatnosť podzemných a povrchových vodných zdrojov. Tiež znižuje riziko povodní, lesná vegetácia spotrebováva vodu a tak ovplyvňuje jej množstvo. Les chráni pôdu pred eróziou a tým aj vodu pred znečistením a teda zvyšuje jej kvalitu. Ďalej les znižuje intenzitu zrážok a ovplyvňuje množstvo vody, ktorá odtečie po povrchu, lebo pôda v lese je v porovnaní s väčšinou iných ekosystémov pre vodu priepustnejšia.

Cieľom podujatí organizovaných Národným lesníckym centrom – Centrom transferu poznatkov a lesnej pedagogiky, bolo budovať morálny a humánny vzťah k prírode, akcentovať zodpovedné správanie k vode a lesu, prezentovať princípy trvalo udržateľného rozvoja a biodiverzitu na príklade vodného a lesného ekosystému. Rovnako tak posilniť osobné poznávanie prírodných javov súvisiacich s vodou a lesom. Skrytým posolstvom bolo naučiť najmä deti a mládež chodiť von aj počas „zlého počasia“ a poukázať na to, že voda nie je prekážkou na pobyt vonku, ale naopak, umožňuje viac spoznávať a objavovať prírodu a v nej prebiehajúce procesy, rastúce a žijúce organizmy.

Lesní pedagógovia tak realizovali lesné vychádzky, ktoré boli zamerané na hľadanie lesnej studničky, najväčšej mláky, či čistenia okolia vodných tokov. Aktivity boli určené deťom materských škôl s názvom Kamarátka kvapka Katka a žiakom základných škôl s názvom Les a voda. V nich sa žiaci oboznámili s podobami vody v lese, s pojmami pitná, úžitková a odpadová voda, prečítali si príbeh putovania vody, vysadili stromy. Ochutnali tekutiny pripravené z liečivej bazy, šalvie, šípky, či niektorí po prvýkrát chuťovými bunkami pocítili perlivú chuť prírodných prameňov v podobe medokýša či vajcovky. Uvedomili si, kde všade okolo nás i v nás je voda, že voda je dar, voda je život a ako môžu prispieť k ochrane a šetreniu vody.

Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky na dané témy pripravilo i sériu kreslených pracovných listov a vyzvalo deti na zaslanie kreslených obrázkov z realizovaných programov lesnej pedagogiky. Inšpiráciou pre spoločnosť môže byť i staroslovenská tradícia, ktorá hovorí, že kto otvorí (vyčistí) aspoň jednu studničku, bude celý rok zdravý.


Kontakt k aktuálnej téme:

Ing. Veronika Jaloviarová

Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky

Sokolská 2, 960 01 Zvolen

Mail: veronika.jaloviarova@nlcsk.org

Tel.: +421 45 53 14 268

O nás: 

Národné lesnícke centrum je štátom zriadená príspevková organizácia, ktorá organizačne podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a metodicky ju usmerňuje Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR.

Národné lesnícke centrum sídli vo Zvolene, ktoré je desaťročia centrom lesníctva na Slovensku a v súčasnosti nesie titul “Mesto lesníctva”.

Národné lesnícke centrum v súčasnosti tvoria tri ústavy:

  • NLC – Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen),
  • NLC – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen (ÚLZI Zvolen),
  • NLC – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen (ÚHÚL Zvolen).