Podpora na prevenciu škôd v lesoch môže byť až 15 miliónov EUR

Zvolen, 27. apríl 2023Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zverejnilo v uplynulých dňoch aktualizáciu č. 1 Indikatívneho harmonogramu výziev Programu rozvoja vidieka SR 2014-2022 na rok 2023. V tejto súvislosti pripravuje Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyhlásenie výzvy pre podporu na prevenciu škôd v lesoch.

Ide o dôležitú informáciu pre všetkých obhospodarovateľov lesov, ktorých sa týkajú napríklad škody spôsobené zverou. PPA pripravuje vyhlásenie výzvy pre podopatrenie 8.3 “Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami” – činnosť: „Realizácia adaptácie lesov na klimatickú zmenu a ochrana lesných porastov pred škodami spôsobenými raticovou zverou“. Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na výzvu je až 15 miliónov EUR.

Oprávnenými aktivitami realizácie projektov, o ktorých refundáciu sa môžu fyzické a právnické osoby obhospodarujúce lesy uchádzať, budú napríklad spolupôsobenie pri prirodzenej obnove, čistenie plôch po ťažbe, umelá obnova, ochrana proti zveri a burine, či plecie ruby a prečistky, a to prostredníctvom štandardnej stupnice nákladov.

Národné lesnícke centrum v rámci poradenskej a konzultačnej činnosti v oblasti podpory lesníctva z fondov EÚ pre obhospodarovateľov a vlastníkov lesov po vyhlásení výzvy zverejní pre žiadateľov vzorový projekt a informácie o technickej podpore na svojej webovej stránke a stránke ForestPortálu tak, ako tomu bolo aj pri predošlých výzvach.


Kontakt k aktuálnej téme:

Ing. Peter Hrbáľ

Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky

Sokolská 2, 960 01 Zvolen

Mail: peter.hrbal@nlcsk.org

Tel.: +421 45 53 14 228

O nás: 

Národné lesnícke centrum je štátom zriadená príspevková organizácia, ktorá organizačne podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a metodicky ju usmerňuje Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR.

Národné lesnícke centrum sídli vo Zvolene, ktoré je desaťročia centrom lesníctva na Slovensku a nesie titul “Mesto lesníctva”.

Národné lesnícke centrum v súčasnosti tvoria tri ústavy:

  • NLC – Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen),
  • NLC – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen (ÚLZI Zvolen),
  • NLC – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen (ÚHÚL Zvolen).

Tie dopĺňajú dve odborné centrá:

  • Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky,
  • Znalecké centrum.