NLC – Zníženie energetickej náročnosti budovy

 

 

 

 

Kód projektu v ITMS2014+: 310041J602

Miesto realizácie: Budova Národného lesníckeho centra, Sokolská 2, Zvolen

Cieľ projektu: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Začiatok realizácie: 04/2017
Koniec realizácie: 10/2020

Celkové náklady: 1 817 080,70 EUR
Výška poskytnutého príspevku: 1 817 080,70 EUR

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
Sprostredkovateľský orgán: Slovenská inovačná a energetická agentúra

Stručný opis projektu:  

Projekt je zameraný na celkovú obnovu a modernizáciu administratívnej budovy Národného lesníckeho centra s cieľom zníženia energetickej náročnosti verejnej budovy, ktorý sa dosiahne realizovaním stavebno-technických opatrení, navrhnutých v energetickom audite a projektovej dokumentácii. Jedná sa o: zateplenie obvodového plášťa, komplexnú rekonštrukciu tepelno-technických zariadení (modernizácia celého reťazca: vstup energie, jej premena, cez rozvody až po jej spotrebu), čím sa dosiahne výrazný pozitívny synergický efekt úspor energie. Riešené budú aj rozvody zdravotnej techniky, osvetlenie, rekonštrukcia osobného výťahu, vybudovanie bezbariérového vstupu do budovy a oddrenážovanie severnej fasády podpivničenej časti stavby. V súčasnosti je objekt v energetickej triede B-spodná hranica globálneho ukazovateľa – primárna energia. Je 4-podlažný, osadený v širšom centre mesta. Pozostáva z 3 sekcií na ul. Sokolská, J. C. Hronského a J. Švermu. Po realizácii opatrení bude objekt spĺňať požiadavky pre triedu energetickej hospodárnosti v kategórii administratívnych budov – A1 ultranízkoenergetické budovy. Úspora podľa globálneho ukazovateľa primárnej energie predstavuje 155,53 kWh/m2 (t.j. 66,73%), úspora potreby energie na vykurovanie bude 69,15%. Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa projektu „Zníženie potreby energie vo verejných budovách“ bude 859 505 kWh/rok.

„Investícia do Vašej budúcnosti“

www.op-kzp.sk

www.sazp.sk

www.minv.sk

www.siea.sk

www.partnerskadohoda.gov.sk