Kontrola lesného reprodukčného materiálu

Základným predpokladom kvalitných a stabilných lesných porastov je úspešná prirodzená alebo umelá obnova. Tá sa musí začínať pri dostatočnej základni zdrojov lesného reprodukčného materiálu s vhodnou drevinovou štruktúrou s ohľadom na zásady horizontálneho aj vertikálneho prenosu lesného reprodukčného materiálu.
V zmysle zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov je použitie vhodného reprodukčného materiálu (podľa osobitného predpisu ) jednou zo základných povinností každého obhospodarovateľa lesov.
V zmysle § 24 zákona 138/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov  orgánom štátnej odbornej kontroly v oblasti produkcie lesného reprodukčného materiálu(ďalej len LRM)a jeho uvádzania na trh je Národné lesnícke centrum (ďalej len centrum).


Informácie a usmernenia ÚKSÚP ohľadom udelenia oprávnenia vydávať rastlinné pasy.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1560843689820&uri=CELEX:32019R0827kritériá, ktoré musia profesionálni prevádzkovatelia spĺňať, aby mohli vydávať RP – článok 1

Registrovaní prevádzkovatelia, ktorí sú výrobcami, distribútormi, obchodníkmi alebo prevádzkujú internetový predaj s rastlinami, rastlinnými produktmi a inými predmetmi podliehajúcimi pasovej povinnosti potrebujú pre svoju činnosť získať oprávnenie vydávať rastlinné pasy. Postup pre získanie oprávnenia je nasledovný:

 1. Registrovaní prevádzkovatelia, ktorým bolo udelené oprávnenie na vydávanie rastlinných pasov do 14. decembra 2019:

­          sú registrovaní a oprávnení prevádzkovatelia vydávať rastlinné pasy,

­          Oprávnenie je platné do 14.12. 2020. Aby mohli rastlinné pasy vydávať v súlade s aktuálnou legislatívou aj po uvedenom dátume, sú povinní:

­          aktualizovať svoju registráciu;

­          požiadať o nové udelenie oprávnenia na vydávanie rastlinných pasov;

­          k žiadosti predložiť vzor vlastného RP;

­          úspešne vypracovať online test, ktorý bude žiadateľovi zaslaný na základe žiadosti o udelenie oprávnenia vydávať rastlinné pasy.

 1. Profesionálni prevádzkovatelia, či už zaregistrovaní alebo nie, ktorým nebolo udelené oprávnenie na vydávanie rastlinných pasov sú povinní:

­          požiadať o registráciu alebo aktualizovať svoju registráciu;

­          požiadať o udelenie oprávnenia na vydávanie rastlinných pasov;

­          k žiadosti predložiť vzor vlastného RP;

­          úspešne vypracovať online test, ktorý bude žiadateľovi zaslaný na základe žiadosti o udelenie oprávnenia vydávať rastlinné pasy.

Žiadosť o udelenie oprávnenia je  uverejnená na webovej stránke ÚKSÚP:

https://www.uksup.sk/oor-registracia-profesionalnych-prevadzkovatelov 

 

Učebný materiál je dostupný na:

https://www.uksup.sk/rastlinne-pasy

 

Online test budeme zasielať na základe žiadosti o udelenie oprávnenia vydávať rastlinné pasy.

 


 

Manuály určené výrobcom na kontrolu škodlivých organizmov

Manuály sú vytvorené v MS EXCEL. Pomocou nastaveného filtra si vyhľadáte požadované údaje.

Výroba – množiteľský materiál lesných drevín a výpestky lesných drevín


 

Oznámenie

NLC – LVÚ Zvolen (ďalej len „centrum“), Stredisko kontroly lesného reprodukčného materiálu (ďalej len „SKLRM“) pripomína všetkým pestovateľom lesného reprodukčného materiálu (ďalej len „LRM“) a obhospodarovateľom uznaných zdrojov dodržiavanie záväzných termínov v zmysle Zákona č. 138/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 501/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov:

 1. Oznámenie o produkcii LRM – osivodo 30 dní po spracovaní semennej suroviny (§ 20, ods. 5a)
 2. Oznámenie o produkcii LRM – sadbový materiál do 15. októbra kalendárneho roka; v oznámení sa uvedie stav k 30. septembru kalendárneho roka vrátane sadbového materiálu, ktorý bol dopestovaný a uvedený na trh pred 30. septembrom kalendárneho roka (§ 20, ods. 5b)
 3. Oznámenie o skladovanom zostatku – semeno a osivo k 30. júnu a 31. decembru kalendárneho roka najneskôr do 15 dní od uvedených termínov.

Pokiaľ uvedené termíny nebudú dodržané, SKLRM v zmysle zákona 138/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov:

 1. § 25, bod 5 nariadi pozastavenie uvádzania dotknutého materiálu do obehu s prísnym dohľadom nad dodržaním zákazu až do vykonania nápravy, resp. jeho likvidáciu
 2. § 27 dá podnet príslušnému okresnému úradu na pokutu

NLC – LVÚ Zvolen, SKLRM ďalej pripomína všetkým správcom uznaných zdrojov pre zber LRM povinnosť zasielania oznámenia o zmenách v uznaných zdrojoch k 31. decembru kalendárneho roka, ktoré je potrebné zaslať centru do 15. februára nasledujúceho roka (zákon č. 138/2010 Z .z. v znení neskorších predpisov, § 8, ods. 16)

Pokiaľ uvedený termín nebude dodržaný, SKLRM v zmysle zákona č. 138/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov dá podnet príslušnému okresnému úradu na udelenie pokuty (§ 27, ods. b)

Vo Zvolene 12. 08. 2020


 
 
Stredisko kontroly lesného reprodukčného materiálu neodporúča obchodovať s právnickou osobou – firmou – CEMBRA K+V, s. r. o. a s fyzickou osobou pánom Karolom Čermákom, nakoľko oba subjekty nie sú držiteľmi osvedčenia o odbornej spôsobilosti na činnosti s lesným reprodukčným materiálom.

 

Centrum

 • zabezpečuje plnenie úloh kontraktu medzi NLC a MPaRR SR: Kontrola lesného reprodukčného materiálu,
 • vykonáva fenotypovú klasifikáciu semenných zdrojov,
 • dáva podnet na vykonanie fenotypovej klasifikácie lesných porastov počas platnosti PSL,
 • navrhuje uznanie alebo zánik uznania zdroja obvodnému lesnému úradu,
 • zriaďuje génové základne a semenné porasty,
 • vykonáva ochranu genetických zdrojov lesných drevín,
 • vedie národný register a vydáva národný zoznam,
 • kontroluje stav obhospodarovania zdrojov,
 • vedie evidenciu LRM
 • vedie zoznam škôlok a prevádzkových zariadení na základe evidencie škôlok a prevádzkových zariadení, ktoré predkladá osoba, ktorá vykonáva produkciu sadbového materiálu,
 • vydáva súhlas na použitie LRM z obchodnej výmeny a z dovozu,
 • vydáva list o pôvode pre oddiel, ktorý vznikol zlúčením alebo delení oddielov a vedie ich evidenciu,
 • spolupracuje s orgánmi štátnej odbornej kontroly členských štátov a tretích štátov,
 • vykonáva skúšky kvality osiva,
 • spravuje banku semien lesných drevín (Štatút banky semien lesných drevín).
 • Kontrola kvality osív lesných drevín v akreditovanom laboratóriu.

V súlade s § 16 ods. vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 501/2010 Z. z. k zákonu č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiály vydáva Národné lesnícke centrum, ako orgán štátnej odbornej kontroly v oblasti produkcie lesného reprodukčného materiálu a jeho uvádzania na trh Metodiku na použitie lesného reprodukčného materiálu na obnovu lesa a zalesňovanie z obchodnej výmeny alebo z dovozu. Táto upravuje podmienky použitia lesného reprodukčného materiálu pochádzajúceho z obchodovania medzi členskými krajinami Európskej únie – obchodná výmena, alebo z dovozu zo štátov, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie – dovoz, na obnovu lesa a zalesňovanie na území Slovenskej republiky.

 

Všetko o rastlinných pasoch platných od 14. 12. 2019.

V časti Osobitné upozornenie pre lesné škôlky nájdete nový sprievodný list, ktorý je potrebné začať používať čo najskôr.

https://www.uksup.sk/rastlinne-pasy


 

MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA:
AKTUÁLNE PROBLÉMY V ZAKLADANÍ A PESTOVANÍ LESA

Aktuálne problémy v zakladaní a pestovaní lesa 2019. Zborník 2019
Aktuálne problémy v zakladaní a pestovaní lesa 2018. Zborník 2018 a prezentácie.

Aktuálne problémy v zakladaní a pestovaní lesa 2017. Zborník 2017
Aktuálne problémy v zakladaní a pestovaní lesa 2016. Zborník 2016
Aktuálne problémy v zakladaní a pestovaní lesa 2015. Zborník 2015


Národné lesnícke centrum zverejňuje na svojom webovom sídle www.web.nlcsk.org
Národný register zdrojov lesných drevín – uznané porasty, semenné sady, výberové stromy a identifikované zdroje k 31. 12. 2021
Recognized sources of forest stands, plus trees and seed orchards at 31. 12. 2021
Národný register zdrojov lesných drevín – uznané porasty, semenné sady, výberové stromy a identifikované zdroje k 31. 12. 2020
Recognized sources of forest stands, plus trees and seed orchards at 31. 12. 2020
Národný register zdrojov lesných drevín – uznané porasty, semenné sady, výberové stromy a identifikované zdroje k 31. 12. 2019
Recognized sources of forest stands, plus trees and seed orchards at 31. 12. 2019
Národný register zdrojov lesných drevín – uznané porasty, semenné sady, výberové stromy a identifikované zdroje k 31.12.2018
Recognized sources of forest stands, plus trees and seed orchards at 31. 12. 2018
Národný register zdrojov lesných drevín – uznané porasty, semenné sady, výberové stromy a identifikované zdroje k 31.12.2017
Recognized sources of forest stands, plus trees and seed orchards at 31. 12. 2017

Zoznam klonov topoľov a vŕb

 
Vedúca:
Ing. Dagmar Bednárová, PhD.
tel: 045 5314 245
mobil: 0902 999 301
Inšpektori
Ing. Dagmar Bednárová, PhD., Ing. Slavomír Strmeň, Ing. Elena Takáčová, Ing. Jozef Pajtík, PhD.,
Ing. Ivan Horvát, Ing. Vladimír Mačejovský, PhD.

Semenárske laboratórium na testovanie kvality osív lesných drevín:
Akreditované medzinárodnou spoločnosťou ISTA pre vykonávanie medzinárodných skúšok kvality semien lesných drevín.

Cenník služieb semenárskeho laboratória dostupný na vyžiadanie na mailovej adrese: elena.takacova@nlcsk.org

Žiadanka na rozbor kvality osiva

Vedúca semenárskeho laboratória:
Ing. Elena Takáčová
tel: 045 5314 219
045 5314 212
e-mail:elena.takacova@nlcsk.org

Laborant:
Ľubica Hanušková

tel: 045 5314 302
045 5314 335
e-mail: lubica.hanuskova@nlcsk.org

 


SCHÉMA OECD
Schéma OECD pre kontrolu lesného reprodukčného materiálu pohybujúceho sa v medzinárodnom obchode – Implementačný dokument Slovenskej republiky
Vzor štítkov na označenie reprodukčného materiálu certifikovaného podľa Schémy OECD
Certifikát pôvodu/identity klonu podľa Schémy OECD

Legislatíva

Vyhláška 118/2013 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 501/2010 Z.z. o produkcii LRM a jeho uvádzaní na trh
Zákon 73/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2010 Z.z. o LRM v znení zákona č. 49/2011 Z.z.
Zákon 49/2011 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2010 o LRM
Zákon 138/2010 Z.z. o lesnom reprodukčnom materiáli

Úplné znenie zákona 138/2010 Z.z. v znení novely zákona 49/2011 Z.z.
Archív k Zákonu 217/2004 o LRM
Usmernenie vydávania listov o pôvode LRM

Zákon 326/2005 Z.z. o lesoch
NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2301/2002 z 20. decembra 2002, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania smernice Rady 1999/105/ES so zreteľom na definíciu malých množstiev osív

Vybrané prílohy Zákona MP SR č. 138/2010 Z.z.:
 Príloha č. 1: Zoznam druhov lesných drevín

 
Vybrané prílohy vyhlášky MP SR č. 118/2013 Z.z.:
Príloha k vyhláške MP SR 118/2013 Z.z. – Súhlas na použitie LRM o 2 LVS
MAPY SEMENÁRSKYCH OBLASTÍ
Výškopis SR
Mapa Lesných hospodárskych celkov
Charakteristiky a mapa Lesných oblastí