Semenárske laboratórium

Laboratórium Národného lesníckeho centra, Strediska kontroly LRM Zvolen, vykonáva kvalitatívne rozbory semena a semennej suroviny lesných drevín na území SR (podľa medzinárodných pravidiel ISTA).

Semenárske laboratórium je akreditované laboratórium, ktoré získalo certifikát na vykonávanie Akreditovaných medzinárodných skúšok ISTA pre rozbory kvality semien lesných drevín.

Od mája 2014 skúšky vykonané v Semenárskom laboratóriu NLC vo Zvolene napĺňajú požiadavky platných všeobecne záväzných predpisov na uvádzanie LRM na trh (vykonanie skúšky kvality osiva lesných drevín v akreditovanom laboratóriu).

Zoznam služieb poskytovaných laboratóriom:

1. odber vzoriek  a plombovanie oddielov*
2. skúšky kvality semennej suroviny

 • skúška čistoty
 • skúška sypavosti
 • stanovenie podielu plných semien v plodoch

 3. skúšky kvality semien 

 • stanovenie obsahu vody *
 • skúška čistoty * 
 • stanovenie hmotnosti 1 000 semien *
 • skúška klíčivosti *
 • skúška životnosti (tetrazóliový test) *
 • stanovenie počtu klíčivých (životaschopných) semien v 1 kg semien *
 • zdravotný rozbor
 • stanovenie postupu stratifikácie

Žiadanka na rozbor kvality osiva
Legislatíva, odber a odosielanie vzoriek, skúšky kvality
Platnosť výsledkov rozboru semennej suroviny a semien
Hmotnosti priemerných vzoriek, druh a trvanie vykonávaných skúšok