Závery z medzinárodnej odbornej konferencie „Aktuálne problémy v ochrane lesa 2023“

Zvolen, 10. október 2023 – Medzi hlavné témy už 32.ročníka medzinárodnej odbornej konferencie „Aktuálne problémy v ochrane lesa“ patrilo hodnotenie a prognóza dopadov sucha z roku 2022 na zdravotný stav lesných drevín a vývoj populácií sekundárnych biotických škodlivých činiteľov. Veľká pozornosť bola venovaná analýze škôd spôsobených zverou na lesných drevinách a predstaveniu relevantných výskumných projektov riešených na Národnom lesníckom centre, Lesníckom výskumnom ústave Zvolen.

V úvodnom bloku konferencie odzneli prezentácie o situácii so zdravotným stavom lesných drevín a vývoji škodlivých činiteľov na Slovensku, v Česku a v Poľsku. Záujem účastníkov vyvolali hlavne prezentácie, v ktorých boli predstavené aktuálne riešené výskumné projekty zamerané napr. na ožarovanie lykožrútov so zámerom vyvolania sekundárnej sterility u potomstva a využitie biologickej ochrany na báze entomopatogénnej huby Beauveria bassiana proti tvrdoňovi smrekovému a lykožrútom.

V rámci poradenskej činnosti Lesníckej ochranárskej služby boli v roku 2023 riešené dotazy súvisiace s plošným hynutím smrekovcových mladín napadnutých hubami a voškami a informácia ohľadne šírenia jediného invázneho druhu hmyzu na Slovensku – sršňa ázijského do strednej Európy.

Konferencie „Aktuálne problémy v ochrane lesa 2023“ sa zúčastnilo 240 registrovaných účastníkov, ktorí zastupovali vlastníkov a obhospodarovateľov štátnych a neštátnych lesov z rezortov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstva obrany SR a Ministerstva životného prostredia SR, združení neštátnych vlastníkov lesov, štátnu správu a akademickú obec.

Závery z konferencie je možné zhrnúť do nasledovných bodov:

  • Klimatické zmeny výrazne vplývajú na prirodzenú odolnosť lesov a zároveň aj na vývoj biotických škodlivých činiteľov. Ich výskyt v nasledujúcich rokoch nebude klesať, práve naopak, extrémy počasia budú častejšie a ich vplyv na lesy bude mať neočakávané dopady. Riziko odumierania drevín bude najvyššie tam, kde jednotlivé druhy drevín rastú mimo svojho ekologického optima. Úlohou obhospodarovateľov tak má byť snaha o spomalenie veľkoplošného rozpadu porastov a následne obnova týchto lesných pozemkov drevinami, ktoré budú schopné lepšie odolávať nastúpenému trendu klimatických extrémov.
  • Škody spôsobované premnoženou zverou narastajú. Systém manažmentu zveri v súčasnej podobe nedokáže účinne riešiť zachovanie plnenia viacerých funkcií lesov tam, kde je zver premnožená. Ďalšie úpravy a zmeny riadenia poľovného obhospodarovania zveri sú v súčasnosti nevyhnutné.
  • Šírenie nepôvodných organizmov na naše územie súvisí s meniacou sa klímou ako aj so stúpajúcim pohybom tovaru a ľudí. Nepôvodné druhy môžu v konečnom dôsledku znižovať biodiverzitu v týchto lesoch a preto podpora výskumu ako aj odborného poradenstva výskumníkov smerom k laickej verejnosti prostredníctvom osobných návštev alebo cez interaktívne internetové a mobilné prostredia sú cestou k včasnému odhaleniu prítomnosti týchto nepôvodných druhov na našom území.

Národné lesnícke centrum ďakuje všetkým účastníkom za záujem a aktívnu účasť na tejto medzinárodnej odbornej konferencii. Prenos poznatkov výskumu do praxe pre účinnejšie obhospodarovanie lesov je jednou zo základných úloh Národného lesníckeho centra, ktorú sa snaží prispieť k zachovaniu zdravých slovenských lesov.


Kontakt k aktuálnej téme:

Ing. Igor Viszlai, PhD.

National Forest Centre

T.G. Masaryka 2175/22, 960 01 Zvolen

Mail: igor.viszlai@nlcsk.org

Tel.: +421 905 620 427

O nás: 

Národné lesnícke centrum je štátom zriadená príspevková organizácia, ktorá organizačne podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a metodicky ju usmerňuje Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR.

Národné lesnícke centrum sídli vo Zvolene, ktoré je desaťročia centrom lesníctva na Slovensku a nesie titul “Mesto lesníctva”.

Národné lesnícke centrum v súčasnosti tvoria tri ústavy:

  • NLC – Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen),
  • NLC – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen (ÚLZI Zvolen),
  • NLC – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen (ÚHÚL Zvolen).

Tie dopĺňajú dve odborné centrá:

  • Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky,
  • Znalecké centrum.