Zápisnica z vyhodnotenia cenových ponúk, záujemcov o kúpu prebytočného hnuteľného majetku štátu v správe Národného lesníckeho centra, uskutočnenom dňa 20.7.2023.

Národné lesnícke centrum ( ďalej len „NLC“ ) so sídlom vo Zvolene, zaradilo medzi prebytočný hnuteľný majetok štátu  osobný automobil: Nissan Navara Double Cab 2,5 D

Ponuka prebytočného hnuteľného majetku na predaj bola zverejnená 7.7.2023 s lehotou predkladania ponúk od 7.7.2023 do 19.7.2023.

Dňa 20. 7. 2023 o 9.00 hod. bolo v zasadačke NLC na ul. T.G.Masaryka č. 22 vo Zvolene za účasti členov  menovanej komisie vykonané otváranie obálok. V stanovenej lehote  na ponuku  boli doručené 4 ponuky, ktoré spĺňali všetky požadované náležitosti.

  1. Autonovo, Zvolenská cesta 40 974 03 Banská Bystrica 5 750 €
  2. Ivan Hudák, Školská 962 61 Dobrá Niva                                        5 460 €
  3. Mila Kresan Orgovánová 291/3 962 61 Dobrá Niva                          5 400 €
  4. IT-unIT, s.r.o. J. Kráľa 960 01 Zvolen 3 950 €

Komisia navrhuje štatutárnemu zástupcovi NLC uzatvoriť kúpno-predajnú zmluvu na ponúkaný majetok štátu uvedenému záujemcovi uvedenom na prvom mieste, Autonovo, Zvolenská cesta 40,974 03 Banská Bystrica.

Predseda komisie:   Ing. Miroslav  Kovalčík, PhD. …………………………

Členovia Komisie:   Mgr. Katarína Sujová, PhD.    …………………………

JUDr. Pavol Boroň                    …………………………

Ing. Vladimír Slančík                …………………………

Ing. Alexander Halák               …………………………

 

 

 

 

Vo Zvolene 20.7.2023                                                                                                    Ing. Peter Balogh, PhD

generálny riaditeľ