Šľachtenie a inovácie množiteľských systémov pre nové klony a nové druhy drevín využiteľných do lesníckych a agrolesníckych systémov na Slovensku

Názov a sídlo prijímateľa:  Národné lesnícke centrum, Zvolen, T. G. Masaryka 2175/22, 96001

Názov projektu:

Šľachtenie a inovácie množiteľských systémov pre nové klony a nové druhy drevín využiteľných do lesníckych  a agrolesníckych systémov na Slovensku

Akronym:                                            INOLESAG

Kód projektu v ITMS2014+:         313011T677

Miesto realizácie projektu:         Zvolen, Gabčíkovo

Obdobie realizácie projektu:      01/2016 – 12/2019

Dátum podpísania zmluvy:          30. 12. 2019

Výška poskytnutého NFP:            579 324,20 €

Stručný opis projektu:

Projekt je zameraný na výskum šľachtenia a inovácie množiteľských systémov pre nové klony a nové druhy drevín využiteľných do lesníckych a agrolesníckych systémov na Slovensku. Riešenie je vysoko aktuálne najmä v súvislosti s klimatickou zmenou, ktorá zásadným spôsobom mení podmienky prežívania lesných drevín, nielen v lesnom prostredí, ale aj v a agrolesníckych systémoch. Zároveň zohľadňuje aj nové spoločenské požiadavky na spôsoby využívania krajiny a ochranu biodiverzity.

Predmet výskumu:

  • Selekcia a zavádzanie nových zdrojov reprodukčného materiálu drevín vhodných pre lesnícke a agrolesnícke využitie
  • Výskum zameraný na inovácie množiteľských systémov drevín vhodných pre lesnícke a agrolesnícke využitie

Výstupy do praxe

  • Zahrnutie nových zdrojov LRM do národného registra zdrojov reprodukčného materiálu lesných drevín.
  • Premietnutie výsledkov do návrhu na úpravu legislatívnych pravidiel (pre prenos lesného reprodukčného materiálu v súlade s posunmi klimatických areálov lesných drevín) a doporučení pre zakladanie agrolesníckych prvkov v poľnohospodárskej krajine.
  • Návrh pilotného modelu využiteľných škôlkarských technológií vhodných pre netradičné druhy lesných drevín, pre agrolesnícke systémy a technologické postupy pestovania introdukovaných drevín.

Dávame do pozornosti…… (špecifiká/unikáty a zaujímavosti projektu)

  • prvý krát v podmienkach Slovenska bola riešená v projekte aj problematika využitia drevín v agrolesníckych systémoch, ktoré dnes predstavujú významný inovačný trend v sektore pôdohospodárstva

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na: www.opii.gov.sk

Zoznam publikácií, ktoré vznikli vďaka podpore projektu INOLESAG v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.