P o n u k a prebytočného hnuteľného majetku štátu v správe Národného lesníckeho centra, so sídlom T.G. Masaryka 22, Zvolen, IČO: 42 001 315

Národné lesnícke centrum so sídlom, T. G. Masaryka 22, Zvolen, IČO: 42 001 315 (ďalej aj „NLC“) ponúka majetok, so Smernicou o inventarizácii majetku a záväzkov a o nakladaní  prebytočným hnuteľným majetkom štátu v správe NLC, ako aj v súlade so zákonom č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu, v znení jeho neskorších zmien a doplnkov tento prebytočný hnuteľný majetok:

 

P.č. Typ vozidla Aktuálny stav Rok výroby Najazdené km Cena s DPH
1 Prívesný vozík SPORT JACHT LPB 207 M Pojazdný, STK nepovinná 1990 Nezistené 120,00 €

 

Prívesný vozík nebol v prvom kole predaný, preto sa cena znižuje o 25 %

Cenové ponuky je potrebné doručiť na adresu NLC  T. G. Masaryka 22, 960 01  Zvolen v zalepenej obálke označenej „neotvárať“ a heslom „Prebytočný hnuteľný majetok štátu” s uvedením poradového čísla majetku a názvu majetku. V obálke záujemca uvedie cenovú ponuku vyjadrenú jednou pevnou sumou za každú položku, o ktorú prejaví záujem, a identifikačné údaje, t.j. meno, priezvisko, spiatočná adresa, telefonický kontakt záujemcu. Cenová ponuka musí byť  doručená  najneskôr do 30.3.2023. Ponuka, ktorá nebude obsahovať jednu pevnú výšku kúpnej ceny za každú položku nebude akceptovaná. NLC nepožaduje zloženie zábezpeky.

Výber uchádzačov sa uskutoční v súlade so smernicou o inventarizácii majetku a záväzkov a o nakladaní s prebytočným hnuteľným majetkom štátu v správe NLC, ako aj v súlade so zákonom                     č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu, v znení jeho neskorších zmien a doplnkov. Kupujúcim sa stane ten, kto ponúkne najvyššiu  cenu.

Vyhodnotenie cenových ponúk záujemcov je verejné a uskutoční sa dňa 31.3.2023 o 9.00 hod. v zasadacej miestnosti NLC na adrese T. G. Masaryka 22, 960 01  Zvolen.

NLC si vyhradzuje právo zrušiť ponuku prebytočného hnuteľného majetku. NLC prehlasuje, že majetok bol používaný. Záujemca je povinný riadne sa oboznámiť so stavom ponúkaného majetku, svojou účasťou berie na vedomie vady a poškodenia ponúkaného majetku.

V prípade záujmu o bližšie informácie kontaktujte Ing. Alexandra Haláka na telefónnom čísle: 0902 920 004, alebo p. Mareka Rudinského 0902920003.

Neoddeliteľnou súčasťou ponuky je príloha č. 1 –  Informácie, ktoré Národné lesnícke centrum ako prevádzkovateľ poskytuje záujemcom o ponúkaný majetok ako dotknutým osobám.

 

 

 

Zvolen 16.3.2023                                                                              Ing. Peter Balogh, PhD.

generálny riaditeľ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 1: Informácie, ktoré správca prebytočného majetku štátu – Národné lesnícke centrum, so sídlom T. G. Masaryka 22, 960 01 Zvolen, IČO: 42 001 315, tel.: 045/532 03 16, e-mail: nlc@nlcsk.org ako prevádzkovateľ poskytuje záujemcom o ponúkaný majetok ako dotknutým osobám:

  • kontaktné údaje zodpovednej osoby – osoba@nlcsk.org;
  • účelom spracúvania osobných údajov sú úkony súvisiace s nakladaním s prebytočným hnuteľným majetkom štátu, právnym základom je spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme,
  • príjemcovia osobných údajov: osoby, ktoré sa oboznámia s obsahom zápisnice z vyhodnotenia cenových ponúk záujemcov, ktorá sa zverejňuje na intranete a na webovom sídle (internetová stránka)  Národného lesníckeho centra a na nástenkách vo vstupných priestoroch budov NLC na ulici T. G. Masaryka 2175/22 a na ulici Sokolskej 2 vo Zvolene v rozsahu zverejňovaných osobných údajov meno a priezvisko záujemcu a obec trvalého pobytu záujemcu; iné osobné údaje sa žiadnym príjemcom neposkytujú;
  • NLC nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii;
  • doba uchovávania osobných údajov  –  10 rokov;
  • dotknutá osoba ako záujemca má právo požadovať prístup k svojím osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov; dotknutá osoba ako záujemca nemá právo na vymazanie osobných údajov a právo na prenosnosť osobných údajov;
  • dotknutá osoba ako záujemca má právo podať návrh na začatie konania;
  • poskytnutie osobných údajov nie je zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Dotknutá osoba nie je povinná osobné údaje poskytnúť. Ak osobné údaje neposkytne nebude záujemcom o prebytočný hnuteľný majetok štátu a nemôže ho nadobudnúť;
  • nie je vykonávané automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.