LESU ZDAR! zaznie z úst 120 študentov stredných škôl

Zvolen, 22. máj 2023Pozdrav Lesu zdar! je veľmi dobre známy v lesníckej komunite. V obmene si ho medzi sebou hovoria aj teenageri – Nazdar! A preto bolo celkom prirodzené, že lesnícky pozdrav bol inšpiráciou pre názov nového projektu lesnej pedagogiky určeného práve stredoškolákom. Je to aj skupina mladých ľudí, ktorá v krátkej budúcnosti dostane možnosť rozhodovať o stave našej krajiny.

Práve 120 študentov stredných škôl zo Zvolena, Žiaru nad Hronom, Banskej Štiavnice, Banskej Bystrice a Kežmarku zasadne vo štvrtok 25. mája v prednáškovej miestnosti Lesníckej fakulty vo Zvolene, aby si vypočulo odbornú prednášku o lesníctva na Slovensku. Pre mnohých to bude prvý kontakt s lesníctvom a poznanie, že v tomto regióne sa nachádza univerzita, o ktorej môžu rozmýšľať pri rozhodovaní, kam na vysokú školu. Súčasťou programu tohto dňa s lesníkmi sú i exkurzie – návštevy odborných vedeckých lesníckych pracovísk – 3D CT skenera dreva, virtuálnej jaskyne, trenažéru na spiľovanie stromov, genetického laboratória a iných. Cieľom je poukázať, že i lesníctvo je moderný, rozvíjajúci sa a otvorený sektor.

 „Projekt LESU ZDAR! ponúka zapojeným streným školám optimalizáciu edukačnej praxe a nové partnerstvá spolupráce, no najmä pre študentov je to možnosť autenticky zažiť, čo všetko zahŕňa lesnícka profesia a tak si osvojiť zručnosti týkajúce sa lesníckych činností a starostlivosti o les,“ uviedla Darina Výbohová, konzultantka a metodička projektu. Možno aj cez praktické aktivity mladí ľudia zmenia svoje postoje a hodnoty k lesnému hospodárstvu, ktoré boli na začiatku projektu zisťované dotazníkovým prieskumom. Druhý prieskum sa uskutoční po zrealizovaní všetkých projektových aktivít.

Zatiaľ čo menšie deti či žiaci základných škôl majú záujem o prírodu, u stredoškolákov je zaznamenaný výrazný rozdiel, úbytok  záujmu o témy prírody, lesa. Do prírody chodia veľmi málo, a sami uviedli, že by v nej potrebovali niečo hľadať, inak nevidia zmysel chodiť do nej. Podpora tvorenia vzťahu k prírode u stredoškolákov môže byť prínosom v rámci sebapoznávania a prevencie duševného aj fyzického zdravia. A aj to je skrytým cieľom projektu LESU ZDAR!

Projekt LESU ZDAR koordinuje Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky a je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v rámci kontraktovej úlohy Lesná pedagogika a podpora práce s verejnosťou. Partnermi projektu sú štátne a neštátne lesnícke inštitúcie. Viac na LESU ZDAR! – Lesná pedagogika (lesnapedagogika.sk)


Kontakt k aktuálnej téme:

Ing. Veronika Jaloviarová

Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky

Sokolská 2, 960 01 Zvolen

Mail: veronika.jaloviarova@nlcsk.org

Tel.: +421 45 53 14 268

O nás: 

Národné lesnícke centrum je štátom zriadená príspevková organizácia, ktorá organizačne podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a metodicky ju usmerňuje Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR.

Národné lesnícke centrum sídli vo Zvolene, ktoré je desaťročia centrom lesníctva na Slovensku a nesie titul “Mesto lesníctva”.

Národné lesnícke centrum v súčasnosti tvoria tri ústavy:

  • NLC – Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen),
  • NLC – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen (ÚLZI Zvolen),
  • NLC – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen (ÚHÚL Zvolen).

Tie dopĺňajú dve odborné centrá:

  • Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky,
  • Znalecké centrum.