Komplexné zisťovanie stavu lesa

Komplexné zisťovanie stavu lesa

Dôležitým predpokladom pre dosiahnutie trvalo udržateľného obhospodarovania lesov, plnenie produkčných i mimoprodukčných funkcií lesa, zachovanie a zvýšenie biologickej diverzity a stability lesa je poznanie a rešpektovanie prírodných podmienok a v závislosti na nich diferencovanie celej starostlivosti o les.

Komplexné zisťovanie stavu lesa (KZSL) je zisťovanie údajov o prírodných, spoločenských, technických a ekonomických podmienkach hospodárenia a vývoja lesa. Cieľom je komplexne zistiť a hodnotiť stav lesných ekosystémov, prognózovať ich vývoj, vykonať rozbor podmienok hospodárenia z hľadiska posúdenia funkčnej typizácie, ekologickej stability a stupňa ohrozenia lesných ekosystémov, stanoviť ciele a ekologické zásady hospodárenia a navrhnúť ekologické opatrenia. Tieto údaje sú podkladom pre rámcové plánovanie, podrobné zisťovanie stavu lesa a podrobné plánovanie. Vykonáva sa bez ohľadu na vlastníctvo a užívanie na celej ploche lesných pozemkov jeden rok pred obnovou Programu starostlivosti o lesy.

KZSL nadväzuje na predchádzajúce prieskumy lesníckej typológie, ktorá sa zaoberá typizáciou lesných geobiocenóz, predstavujúcich vzájomne podmienenú jednotu segmentov živej a neživej prírody na rôznej úrovni zovšeobecnenia. Viac o lesníckej typológii a charakteristike typologických jednotiek nájdete na: www.lestypo.forestportal.sk

Hlavné činnosti komplexného zisťovania stavu lesa

 

Typologický a pedologický prieskum

Návrh kategorizácie lesov

Rámcové plánovanie a modely hospodárenia

Inventarizácia a monitoring lesov

Zisťovanie zdravotného stavu lesných porastov

Mapovanie a monitoring lesných biotopov a pralesov