BIOLES

Rozvoj biologicky a biotechnicky orientovaných systémov ochrany lesov pred domácimi a nepôvodnými (inváznymi) organizmami

Výskumná agentúra – BIOLES (2016-2019)

 • Zadávateľ projektu: Výskumná agentúra SR
 • Názov projektu: Rozvoj biologicky a biotechnicky orientovaných systémov ochrany lesov pred domácimi a nepôvodnými (inváznymi) organizmami
 • Akronym: BIOLES
 • ITMS: 313011X531 výzva: OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-08
 • Číslo úlohy: 3 431 003
 • Doba riešenia projektu: 1.1.2016 – 31.12.2019

Cieľom riešenia projektu bol rozvoj biologických a biotechnických metód ochrany lesa, ktoré by mohli efektívne nahradiť chemické prípravky v lesníctve. Podpora dostupnosti a aplikovateľnosti entomopatogénnych organizmov v biologickej a biotechnickej ochrane proti vybraným druhom škodcov. Podpora špičkového medzinárodného tímu pre oblasť biologických a biotechnických metód ochrany lesa.

Tieto publikácie vznikli vďaka podpore v rámci operačného programu Operačný program Výskum a inovácie pre projekt Rozvoj biologicky a biotechnicky orientovaných systémov ochrany lesov pred domácimi a nepôvodnými (inváznymi) organizmami (kód ITMS: 3313011X531).


Rok vydania 2023

 1. Zúbrik, M., Rell, S., Holuša, J., 2023: Listožravý a cicavý hmyz v lesoch Slovenska v roku 2022. APOL 4(2), p. 224–228.
  Výskumná aktivita 2 – poďakovanie projektu 5%, Výskumná aktivita 3 – poďakovanie projektu 5%
 2. Kunca, A., 2023: Poradňa ochrany lesa čierne škvrny môžu znamenať rôzne ochorenia rôznych pôvodcov ochorenia . Les & Letokruhy ,79 (1): 36 – 40.
  Výskumná aktivita 2 – poďakovanie projektu 5%, Výskumná aktivita 3 – poďakovanie projektu 5%

Rok vydania 2022

 1. Galko, J., Lalík, M., Rell, S., Nikolov, Ch., Barta, M., Pittner, J., Hyblerová, S., Zúbrik, M., Kunca, A.,Vakula, J., Gubka, A., Holuša, J.: Hlavné výsledky porovnávania rôznych spôsobov ošetrenia smrekových sadeníc proti tvrdoňovi smrekovému (Hylobius abietis) a odoprúčania pre prax. APOL, 2022, vol. 3, no. 2, p. 218–226.
  Výskumná aktivita 2 – poďakovanie projektu 5%, Výskumná aktivita 3 – poďakovanie projektu 5%
 2. Lalík, M., Galko, J., Rell, S., Kunca, A., Zúbrik, M., Vakula, J., Gubka, A., Nikolov, Ch., Leontovyč, R., Holuša, J.: Potvrdenie účinnosti entomopatogénnej huby Beauveria bassiana proti Tvrdoňovi smrekovému (Hylobius abietis) APOL, 2022, vol. 3, no. 2, p. 141–145.
  Výskumná aktivita 2 – poďakovanie projektu 5%, Výskumná aktivita 3 – poďakovanie projektu 5%
 3. Zúbrik, M., Barta M., Lalik, M., Nikolov, Ch., Rell, S., Holuša, J.: Šírenie nepôvodnej bzdochy Corythucha arcuata na Slovensku a mapovanie jej výskytu v internetovej aplikácii www.skodcoviadrevin.sk. APOL, 2022, vol. 3, no. 2, p. 134–140.
  Výskumná aktivita 2 – poďakovanie projektu 5%, Výskumná aktivita 3 – poďakovanie projektu 5%
 4. Zúbrik, M., Barta, M., Vakula, J., Galko, J., Kulfan, J., Zach, P., Rell, S., Kunca, A., Leontovyč, R., Gubka, A., Nikolov, Ch., Lalík, M., Holuša, J.: Štúdia využitia entomopatogénnych húb v integrovanej ochrane lesa proti mníške veľkohlavej Lymantria dispar. APOL, 2022, vol. 3, no. 1, p. 47–55.
  Výskumná aktivita 2 – poďakovanie projektu 5%, Výskumná aktivita 3 – poďakovanie projektu 5%
 5. Zúbrik, M., Rell, S., Holuša, J.: Listožravý a cicavý hmyz v lesoch Slovenska v roku 2021. APOL, 2022, vol.3, no. 3, p. 291–296.
  Výskumná aktivita 2 – poďakovanie projektu 10%

Rok vydania 2021

 1. Jaroslav Holuša, Milan Zúbrik, Karolina Resnerová, Hana Vanická, Jan Liska, Josef Mertelík, Danail Takov, Jirí Trombik, Ann E. Hajek, and Daniela Pilarska. Further spread of the gypsy moth fungal pathogen, Entomophaga maimaiga, to the west and north in Central Europe. Journal of Plant Diseases and Protection 128 (1), 323-331 (2021)
 2. Lalík, M., Galko, J., Nikolov, C., Rell, S., Kunca, A., Zúbrik, M., Hyblerová, S., Barta, M., & Holuša, J. (2021). Potential of Beauveria bassiana application via a carrier to control the large pine weevil. Crop Protection, 143, 105563.
 3. Zúbrik, M.; Kunca, A.; Kulfan, J.; Rell, S.; Nikolov, C.; Galko, J.; Vakula, J.; Gubka, A.; Leontovyč, ; Konôpka, B.; …J. Holuša. Occurrence of gypsy moth (Lymantria dispar L.) in the Slovak Republic and its outbreaks during 1945–2020. Cent. Eur. For. J. 2021, 67, 55–71.
 4. Lalík, Michal, Galko, Juraj, Kunca, Andrej, Nikolov, Christo, Rell, Slavomír, Zúbrik, Milan, Dubec, Marcel, Vakula, Jozef, Gubka, Andrej, Leontovyč, Roman, Longauerová, Valéria, Konôpka, Bohdan and Holuša, Jaroslav. “Ecology, management and damage by the large pine weevil (Hylobius abietis) (Coleoptera: Curculionidae) in coniferous forests within Europe” Central European Forestry Journal, vol.67, no.2, 2021, pp.91-107. https://doi.org/10.2478/forj-2021-0005
 5. Lalík, M., Galko, J., Rell, S. …Holuša, J. 2021: Použitie nosiča entomopatogénnej huby Beauveria Bassiana proti Tvrdoňovi smrekovému (Hylobius abietis). APOL 2 (1): 63-69.
 6. Zúbrik, M. Nikolov, Ch., Dubec, M. …Holuša, J., 2021: Elektronické systémy MAVYSK a škodcovia drevín. APOL 2 (1): 155-164.

Rok vydania 2020

 1. Michal Lalík, Juraj Galko, Christo Nikolov, Slavomír Rell, Andrej Kunca, Roman Modlinger, Jaroslav Holuša. Non‐pesticide alternatives for reducing feeding damage caused by the large pine weevil (Hylobius abietis L.) Annals of Applied Biology (IF2.75),  Pub Date : 2020-05-05, DOI: 10.1111/aab.12594
 2. Lalík, M., Galko, J., Rell, S., Kunca, A., Holuša, J., 2020: Porovnanie odchytov lykokaza sadenicového a tvrdoňov do zemných pascí a lapacích kôr. APOL 1 (1): 96–99.

Rok vydania 2019

 1. GALKO, Juraj – RELL, Slavomír – LALÍK, Michal – BARTA, Marek – ZÚBRIK, Milan
  Integrovaná ochrana lesa proti tvrdoňovi smrekovému zahrňujúca využitie entomopatogénnej huby Beauveria bassiana / Juraj Galko, Slavomír Rell, Michal Lalík, Marek Barta, Milan Zúbrik.
  In: Aktuálne problémy v ochrane lesa 2019 : Zborník referátov z 28. ročníka medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala 31. januára a 1. februára 2019 v Novom Smokovci / zost. Andrej Kunca, rec. Juraj Varínsky, rec. Pavol Hlaváč. – Zvolen : Národné lesnícke centrum, 2019. – ISBN 978-80-8093-263-3. – S. 144-151. – APVV-15-0348, APVV-16-0031, SLOV-LES MPRV SR 08V0301.
 2. KONÔPKA, Bohdan – ŠEBEŇ, Vladimír
  Význam pionierskych drevín v iniciálnych štádiách vývoja lesných porastov / Bohdan Konôpka, Vladimír Šebeň.
  In: Les a – ISSN 1337-9712. – Roč.75, č.10 (2019), s. 30-32. – APVV-18-0086, SLOV-LES MPRV SR 08V0301.
 3. Michal Lalík, Jaroslav Holuša, Juraj Galko, Karolína Resnerová, Andrej Kunca, Christo Nikolov, Silvia Mudrončeková, Peter Surový. Simple Is Best: Pine Twigs Are Better Than Artificial Lures for Trapping of Pine Weevils in Pitfall Traps. 2019. Forests (IF2.633),  Pub Date : 2019-07-29, DOI: 10.3390/f10080642
 4. KONÔPKA, Jozef – KONÔPKA, Bohdan – RADOCHA, Marián
  Alternatíva pre zisťovanie poškodenia a hodnotenie škôd zverou v mladých lesných porastoch / Jozef Konôpka, Bohdan Konôpka, Marián Radocha.
  In: Aktuálne problémy v zakladaní a pestovaní lesa : Zborník referátov zo 8. medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala 15. – 16. októbra 2019 v Plaveckom Štvrtku / zost. Igor Štefančík, zost. Dagmar Bednárová, rec. Vilém Podrázský, rec. Martin Slávik, rec. Vladimír Šebeň, rec. Igor Štefančík, rec. Peter Zach. – Zvolen : Národné lesnáíkde centrum, 2019. – ISBN 978-80-8093-284-8. – S. 93-102. – APVV-18-0086, SLOV_LES MPRV SR 08V0301.
 5. KUNCA, Andrej – ZÚBRIK, Milan – GALKO, Juraj – VAKULA, Jozef – GUBKA, Andrej – KONÔPKA, Bohdan – LEONTOVYČ, Roman – LONGAUEROVÁ, Valéria – MAĽOVÁ, Miriam – NIKOLOV, Christo – RELL, Slavomír – DUBEC, Marcel
  Škodlivé činitele v lesoch Slovenska v roku 2018 / Andrej Kunca, Milan Zúbrik, Juraj Galko, Jozef Vakula, Andrej Gubka, Bohdan Konôpka, Roman Leontovyč, Valéria Longauerová, Miriam Maľová, Christo Nikolov, Slavomír Rell, Marcel Dubec.
  In: Les a – ISSN 1337-9712. – Roč.75, č.6 (2019), s. 32-35.
 6. LALÍK, Michal – GALKO, Juraj – RELL, Slavomír – HOLUŠA, Jaroslav
  Porovnanie rôznych typov atraktantov v zemných pasciach na tvrdoňa smrekového Hylobius abietis / Michal Lalík, Juraj Galko, Slavomír Rell, Jaroslav Holuša.
  In: Aktuálne problémy v ochrane lesa 2019 : Zborník referátov z 28. ročníka medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala 31. januára a 1. februára 2019 v Novom Smokovci / zost. Andrej Kunca, rec. Juraj Varínsky, rec. Pavol Hlaváč. – Zvolen : Národné lesnícke centrum, 2019. – ISBN 978-80-8093-263-3. – S. 152-155. – APVV-16-0031, SLOV-LES MPRV SR 08V0301.
 7. LEONTOVYČ, Roman – ZÚBRIK, Milan – VAKULA, Jozef – KUNCA, Andrej
  Súčasné odumieranie borovice na Záhorí, príčiny, návrh opatrení voči bioticky pôsobiacim škodlivým činiteľom / Roman Leontovyč, Milan Zúbrik, Jozef Vakula, Andrej Kunca.
  In: Aktuálne problémy v zakladaní a pestovaní lesa : Zborník referátov zo 8. medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala 15. – 16. októbra 2019 v Plaveckom Štvrtku / zost. Igor Štefančík, zost. Dagmar Bednárová, rec. Vilém Podrázský, rec. Martin Slávik, rec. Vladimír Šebeň, rec. Igor Štefančík, rec. Peter Zach. – Zvolen : Národné lesnáíkde centrum, 2019. – ISBN 978-80-8093-284-8. – S. 49-56. – Apvv-14-0567, APVV-15-0531, APVV-15-0348, APVV-16-0031, MPRV SR 08V0301.
 8. RELL, Slavomír – GALKO, Juraj – LALÍK, Michal
  Škody na ihličnatých sadeniciach spôsobené lykokazmi rodu Hylastes / Slavomír Rell, Juraj Galko, Michal Lalík.
  In: Aktuálne problémy v ochrane lesa 2019 : Zborník referátov z 28. ročníka medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala 31. januára a 1. februára 2019 v Novom Smokovci / zost. Andrej Kunca, rec. Juraj Varínsky, rec. Pavol Hlaváč. – Zvolen : Národné lesnícke centrum, 2019. – ISBN 978-80-8093-263-3. – S. 156-161. – APVV-15-0348, APVV-16-0031, SLOV-LES MPRV SR 08V0301.
 9. VAKULA, Jozef – BARTA, Marek – GUBKA, Andrej – GALKO, Juraj – ZÚBRIK, Milan – KUNCA, Andrej – RELL, Slavomír – NIKOLOV, Christo – LALÍK, Michal
  Integrovaná ochrana lesa proti lykožrútovi smrekovému, zahŕňajúca využitie Beauveria bassiana / Jozef Vakula, Marek Barta, Andrej Gubka, Juraj Galko, Milan Zúbrik, Andrej Kunca, Slavomír Rell, Christo Nikolov, Michal Lalík.
  In: Aktuálne problémy v ochrane lesa 2019 : Zborník referátov z 28. ročníka medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala 31. januára a 1. februára 2019 v Novom Smokovci / zost. Andrej Kunca, rec. Juraj Varínsky, rec. Pavol Hlaváč. – Zvolen : Národné lesnícke centrum, 2019. – ISBN 978-80-8093-263-3. – S. 68-71. – APVV-15-0348, APVV-14-0567, LOV-LES MPRV SR 08V0301.
 10. ZÚBRIK, Milan – GUBKA, Andrej – RELL, Slavomír – KUNCA, Andrej – VAKULA, Jozef – GALKO, Juraj – NIKOLOV, Christo – LEONTOVYČ, Roman
  First record of Corythucha arcuata in Slovakia – Short communication / Milan Zúbrik, Andrej Gubka, Slavomír Rell, Andrej Kunca, Jozef Vakula, Juraj Galko, Christo Nikolov, Roman Leontovyč.
  In: Plant Protection Science. – ISSN 1212-2580. – Roč.55, č.2 (2019), s. 129-133. – CC IF (2018) 1,464, E-ISSN 1805-9341, APVV-0707-12, APVV-15-0348, APVV-14-0567, APVV-15-0531, VIPLES MPRV SR.
  Plný text: https://doi.org/10-17221/124/2018-PPS
 11. ZÚBRIK, Milan – KUNCA, Andrej – VAKULA, Jozef – GALKO, Juraj – LEONTOVYČ, Roman – KONÔPKA, Bohdan – GUBKA, Andrej – NIKOLOV, Christo – RELL, Slavomír – LONGAUEROVÁ, Valéria – MAĽOVÁ, Miriam – CSÓKA, György
  Hmyz a huby : atlas poškodení lesných drevín / Milan Zúbrik, Andrej Kunca, Jozef Vakula, Juraj Galko, Roman Leontovyč, Bohdan Konôpka, Andrej Gubka, Christo Nikolov, Slavomír Rell, Valéria Longauerová, Miriam Maľová, György Csóka. – 2. doplneneé vyd. – Zvolen : Národné esnícke centrum -Lesnícky výskumný ústav Zvolen, 2019. – 243 s. – APVV-15-0348, APVV-0707-12, APVV-14-0567, APVV-15-0531, APVV16-0031. – ISBN 978-80-8093-267-1.
 12. ZÚBRIK, Milan – ŠPILDA, Ivan – BARTA, Marek – VAKULA, Jozef – GALKO, Juraj – KULFAN, Ján – ZACH, Peter – RELL, Slavomír – KUNCA, Andrej – LEONTOVYČ, Roman – GUBKA, Andrej – NIKOLOV, Christo. Integrovaná ochrana lesa proti mníške veľkohlavej, zahrňujúca využitie hubového patogéna Entomophaga maimaiga / Milan Zúbrik, Ivan Špilda, Marek Barta, Jozef Vakula, Juraj Galko, Ján Kulfan, Peter Zach, Slavomír Rell, Andrej Kunca, Roman Leontovyč, Andrej Gubka, Christo Nikolov. In: Aktuálne problémy v ochrane lesa 2019 : Zborník referátov z 28. ročníka medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala 31. januára a 1. februára 2019 v Novom Smokovci / zost. Andrej Kunca, rec. Juraj Varínsky, rec. Pavol Hlaváč. – Zvolen : Národné lesnícke centrum, 2019. – ISBN 978-80-8093-263-3. – S. 63-67. – APVV-0707-12, APVV-14-0567, APVV-15-0531, APVV-15-0348, ITMS 26220220109, ITMS 26220220120, SLOV-LES MPRV SR 08V0301.

Rok vydania 2018

 1. BOŠEĽA, Michal – LUKÁČ, Martin – SEDMÁK, Róbert – BIBER, Peter – CARRER, Marco – KONÔPKA, Bohdan – NOLA, Paola – NAGEL, Thomas A. – POPA, Ionel – ROIBU, Catalin Constantin – SVOBODA, Miroslav – TROTSIUK, Volodymyr – BÜNTGEN, Ulf
  Contrasting effects of environmental change on the radial growth of co-occurring beech and fir trees across Europe / Michal Bošeľa, Martin Lukáč, Róbert Sedmák, Peter Biber, Marco Carrer, Bohdan Konôpka, Paola Nola, Thomas A. Nagel, Ionel Popa, Catalin Constantin Roibu, Miroslav Svoboda, Volodymyr Trotsiuk, Ulf Büntgen. In: Science of the Total Environment. – ISSN 0048-9697. – Roč.615 (2018), p. 1460-1469. – CC IF 2017 4,610, APVV-15-0265, APVV-14-0086, online 2017. Plný text: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.09.092
 2. GALKO, Juraj – OKLAND, Bjorn – KIMOTO, Troy – RELL, Slavomír – ZÚBRIK, Milan – KUNCA, Andrej – VAKULA, Jozef – GUBKA, Andrej – NIKOLOV, Christo
  Testing temperature effects on woodboring beetles associated with oak dieback [online first] / Juraj Galko, Bjorn Okland, Troy Kimoto, Slavomír Rell, Milan Zúbrik, Andrej Kunca, Jozef Vakula, Andrej Gubka, Christo Nikolov. In: Biologia. – ISSN 0006-3088. – Roč.73, č.4 (2018), p. 361-370. – CC IF 2017 0.696, first online april 2018, E-ISSN 1336-9563, APVV-0707-12, 14-0567, 15-0348, 15-0531, 16-0031. MPRV SR 08V0301. Plný text: https://doi.org/10.2478/s11756-018-0046-1
 3. GUBKA, Andrej – ZÚBRIK, Milan – RELL, Slavomír. Injektáž pagaštanov proti škodcom na listoch na príklade Cameraria ohridella / Andrej Gubka, Milan Zúbrik, Slavomír Rell. In: Aktuálne problémy v ochrane lesa 2018 : Zborník referátov z 27. ročníka medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala 1. a 2. februára 2018 v Novom Smokovci / zost. Andrej Kunca, rec. Juraj Varínsky, rec. Pavol Hlaváč. – Zvolen : Národné lesnícke centrum, 2018. – ISBN 978-80-8093-239-8. – S. 135-138.
 4. LALÍK, Michal – GALKO, Juraj – MODLINGER, Roman – RELL, Slavomír – HOLUŠA, Jaroslav
  Porovanie rôznych druhov ošetrenia smrekových sadeníc proti žeru tvrdoňa smrekového (Hylobius abietis) / Michal Lalík, Juraj Galko, Roman Modlinger, Slavomír Rell, Jaroslav Holuša.
  In: Aktuálne problémy v ochrane lesa 2018 : Zborník referátov z 27. ročníka medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala 1. a 2. februára 2018 v Novom Smokovci / zost. Andrej Kunca, rec. Juraj Varínsky, rec. Pavol Hlaváč. – Zvolen : Národné lesnícke centrum, 2018. – ISBN 978-80-8093-239-8. – S. 105-109.
 5. LALÍK, Michal – GALKO, Juraj – RELL, Slavomír – KUNCA, Andrej – MODLINGER, Roman – HOLUŠA, Jaroslav. Ochrana ihličnatých sadeníc voskom pred žerom tvrdoňa smrekového / Michal Lalík, Juraj Galko, Slavomír Rell, Andrej Kunca, Roman Modlinger, Jaroslav Holuša.
  In: Les a letokruhy. – ISSN 1337-9712. – Roč.74, č.10 (2018), s. 28-29. – APVV-16-0031.
 6. MODLINGER, Roman – LALÍK, Michal – GALKO, Juraj – LUBOJACKÝ, Jan
  Ověření ochrany výsadeb proti žíru klikoroha borového (Hylobius abietis) pomocí voskování v terénních podmínkách / Roman Modlinger, Michal Lalík, Juraj Galko, Jan Lubojacký. In: Aktuálne problémy v ochrane lesa 2018 : Zborník referátov z 27. ročníka medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala 1. a 2. februára 2018 v Novom Smokovci / zost. Andrej Kunca, rec. Juraj Varínsky, rec. Pavol Hlaváč. – Zvolen : Národné lesnícke centrum, 2018. – ISBN 978-80-8093-239-8. – S. 68-72.
 7. PAJTÍK, Jozef – ČIHÁK, Tomáš – KONÔPKA, Bohdan – MERGANIČOVÁ, Katarína – FABIÁNEK, Petr
  Annual tree mortality and felling rates in the Czech Republic and Slovakia over three decades / Jozef Pajtík, Tomáš Čihák, Bohdan Konôpka, Katarína Merganičová, Petr Fabiánek.
  In: Central European Forestry Journal. – ISSN 2454-034X. – Roč.64, č.3-4 (2018), s. 238-248. – APVV-0584-12, APVV-14-0086, APVV-150265, EVA4.0 OP RDE, MZE-RO0118.
 8. PAJTÍK, Jozef – KONÔPKA, Bohdan – ŠEBEŇ, Vladimír – MERGANIČOVÁ, Katarína
  Mathematical biomass models for young individuals of forest tree species in the region of the Western Carpathians / Jozef Pajtík, Bohdan Konôpka, Vladimír Šebeň, prekl. Katarína Merganičová. – 1. vyd. . – Zvolen : Národné lesnícke centrum, 2018. – 88 s. – APVV-0584-12, APVV-14-0086. – ISBN 978-80-8093-241-1.
 9. RELL, Slavomír – GALKO, Juraj – LALÍK, Michal
  Porovnanie ošetrenia smrekových sadeníc lepom a Pellacolom proti škodám spôsobeným tvrdoňom smrekovým (Hylobius abietis) / Slavomír Rell, Juraj Galko, Michal Lalík.
  In: Aktuálne problémy v ochrane lesa 2018 : Zborník referátov z 27. ročníka medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala 1. a 2. februára 2018 v Novom Smokovci / zost. Andrej Kunca, rec. Juraj Varínsky, rec. Pavol Hlaváč. – Zvolen : Národné lesnícke centrum, 2018. – ISBN 978-80-8093-239-8. – S. 101-104.
 10. ZÚBRIK, Milan – PILARSKA, Daniela – KULFAN, Ján – BARTA, Marek – HAJEK, Ann E. – BITTNER, Tonya D. – ZACH, Peter – TAKOV, Danail – KUNCA, Andrej – RELL, Slavomír – HIRKA, Anikó – CSÓKA, György. Phytophagous larvae occurring in Central and Southeastern European oak forests as a potential host of Entomophaga maimaiga (Entomophthorales: Entomophthoraceae) – A freld study [online] / Milan Zúbrik, Daniela Pilarska, Ján Kulfan, Marek Barta, Ann E. Hajek, Tonya D. Bittner, Peter Zach, Danail Takov, Andrej Kunca, Slavomír Rell, Anikó Hirka, György Csóka. In: Journal of Invertebrate Pathology. – ISSN 0022-2011. – Roč.155 (2018), p. 52-54. – CC IF 2017 2,511, E-ISSN 1096-0805, ITMS 26220220120, APVV-0707-12, APVV-14-0567, APVV-15-0531, APVV-15-0348.
  Plný text: https://doi.org/10.1016/j.jip.2018.05.003
 11. ZÚBRIK, Milan – ŠPILDA, Ivan – PILARSKA, Daniela – HAJEK, Ann E. – TAKOV, Danail – NIKOLOV, Christo – KUNCA, Andrej – PAJTÍK, Jozef – LUKÁŠOVÁ, Karolína – HOLUŠA, Jaroslav. Distribution of the entomopathogenic fungus Entomophaga maimaiga (Entomohthorales: Entomophthoraceae) at the northern edge of its range in Europe [online] / Milan Zúbrik, Ivan Špilda, Daniela Pilarska, Ann E. Hajek, Danail Takov, Christo Nikolov, Andrej Kunca, Jozef Pajtík, Karolína Lukášová, Jaroslav Holuša. In: Annals of Applied Biology. – ISSN 0003-4746. – Roč.173, č.1 (2018), p. 35-41. – Print ISSN 0003-4746, E-ISSN 1744-7348, CC IF 2017 2,046, APVV-14-0567, APVV-0707-12, APVV-15-0348, APVV-15-0531.
  Plný text: https://doi.org/10.1111/aab.12431
 12. LEONTOVYČ, Roman – ZÚBRIK, Milan – KUNCA, Andrej – VAKULA, Jozef – PAJTÍK, Jozef – LONGAUEROVÁ, Valéria. Vplyv biotických činiteľov na odumieranie borovicových porastov, návrh opatrení / Roman Leontovyč, Milan Zúbrik, Andrej Kunca, Jozef Vakula, Jozef Pajtík, Valéria Longauerová. In: Aktuálne problémy v ochrane lesa 2018 : Zborník referátov z 27. ročníka medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala 1. a 2. februára 2018 v Novom Smokovci / zost. Andrej Kunca, rec. Juraj Varínsky, rec. Pavol Hlaváč. – Zvolen : Národné lesnícke centrum, 2018. – ISBN 978-80-8093-239-8. – S. 85-90.
 13. KUNCA, Andrej – DUBEC, Marcel – GALKO, Juraj – GUBKA, Andrej – KONÔPKA, Bohdan – LEONTOVYČ, Roman – LONGAUEROVÁ, Valéria – MAĽOVÁ, Miriam – NIKOLOV, Christo – RELL, Slavomír – VAKULA, Jozef – ZÚBRIK, Milan. Problémy ochrany lesa v roku 2017 a prognóza na rok 2018 / Andrej Kunca, Marcel Dubec, Juraj Galko, Andrej Gubka, Bohdan Konôpka, Roman Leontovyč, Valéria Longauerová, Miriam Maľová, Christo Nikolov, Slavomír Rell, Jozef Vakula, Milan Zúbrik. In: Aktuálne problémy v ochrane lesa 2018 : Zborník referátov z 27. ročníka medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala 1. a 2. februára 2018 v Novom Smokovci / zost. Andrej Kunca, rec. Juraj Varínsky, rec. Pavol Hlaváč. – Zvolen : Národné lesnícke centrum, 2018. – ISBN 978-80-8093-239-8. – S. 17-21.

Rok vydania 2017

 1. GALKO, Juraj – VAKULA, Jozef – RELL, Slavomír – GUBKA, Andrej – KUNCA, Andrej
  Prehľad najzávažnejších drevokazncýh druhov hmyzu a základné metódy ochrany dreva na lesných skladoch / Juraj Galko, Jozef Vakula, Slavomír Rell, Andrej Gubka, Andrej Kunca.
  In: Les a letokruhy. – ISSN 1337-9712. – Roč.73, č.4 (2017), s. 23. – APVV-14-0567, APVV-15-0348, APVV-15-0531.
 2. GALKO, Juraj – VAKULA, Jozef – RELL, Slavomír – GUBKA, Andrej – KUNCA, Andrej
  Ochrana dreva na lesných skladoch a charakteristika najvýznamnejších drevokazných druhov fúzačov a píloviek / Juraj Galko, Jozef Vakula, Slavomír Rell, Andrej Gubka, Andrej Kunca. In: Aktuálne problémy v ochrane lesa 2017 : Zborník referátov z 26. ročníka medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala 26. a 27. januára 2017 v Novom Smokovci / zost. Andrej Kunca, rec. Juraj Varínsky, rec. Pavol Hlaváč. – Zvolen : Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen, 2017. – ISBN 978-80-8093-227-5. – S. 92-98.
 3. KÁDASI HORÁKOVÁ, Miriam – ADAMČÍKOVÁ, Katarína – PASTIRČÁKOVÁ, Katarína – LONGAUEROVÁ, Valéria – MAĽOVÁ, Miriam
  Natural infection of Fraxinus angustifolia by Hymenoscyphus fraxineus in Slovakia / Miriam  Kádasi Horáková, Katarína Adamčíková, Katarína Pastirčáková, Valéria Longauerová, Miriam Maľová. In: Baltic Forestry. – ISSN 2029-9230. – Roč.23, č.1 (2017), s. 52-55. – EU RTD FP COST FP 1103, VEGA 2/007/1/14.
  Plný text: https://www.balticforestry.mi.lt/bf/PDF_Articles/2017-23%5B1%5D/Baltic%20Forestry%202017.1_052-055.pdf
 4. KONÔPKA, Bohdan – KONÔPKA, Jozef – KUNCA, Andrej
  Disturbancie lesných porastov abiotickými činiteľmi na Slovensku od roku 1960 – syntéza poznatkov / Bohdan Konôpka, Jozef Konôpka, Andrej Kunca.
  In: Aktuálne problémy v ochrane lesa 2017 : Zborník referátov z 26. ročníka medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala 26. a 27. januára 2017 v Novom Smokovci / zost. Andrej Kunca, rec. Juraj Varínsky, rec. Pavol Hlaváč. – Zvolen : Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen, 2017. – ISBN 978-80-8093-227-5. – S. 36-44. – APVV-0268-10, APVV14-0086, VIPLES (MPRV SR 08V0301).
 5. KONÔPKA, Bohdan – PAJTÍK, Jozef – MÁLIŠ, František – ŠEBEŇ, Vladimír – MAĽOVÁ, Miriam
  Carbon stock in aboveground biomass of vegetation at the High Tatra Mts. twelve years after disturbance / Bohdan Konôpka, Jozef Pajtík, František Máliš, Vladimír Šebeň, Miriam Maľová.
  In: Central European Forestry Journal. – ISSN 2454-034X. – Roč.63, č.2-3 (2017), s. 142-151. – APVV-0584-12, APVV-14-0086, APVV-15-0270, QJ 1220316 MZ CR.
  Plný text: <DOI: 10.1515/forj-2017-0007>
 6. KONÔPKA, Bohdan
  Foliage and fine root litter: A comparative study in young, natural regenerated stands of European beech and Norway spruce / Bohdan Konôpka.
  In: Austrian Journal of Forest Science : Centralblatt für das gesamte Forestwesen. – ISSN 0379-5292. – Roč.134, č.2 (2017), s. 99-118. – APVV-0268-10, APVV-0584-12, APVV-14-0086, QJ 1220316.
  Plný text: http://www.forestscience.at/fileadmin/user_upload/forestscience/2017/CB1702_Art1.pdf
 7. LALÍK, Michal – GALKO, Juraj – RELL, Slavomír
  Možnosti biologickej ochrany sadeníc proti tvrdoňovi smrekovému (Hylobius abietis) / Michal Lalík, Juraj Galko, Slavomír Rell.
  In: Aktuálne problémy v ochrane lesa 2017 : Zborník referátov z 26. ročníka medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala 26. a 27. januára 2017 v Novom Smokovci / zost. Andrej Kunca, rec. Juraj Varínsky, rec. Pavol Hlaváč. – Zvolen : Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen, 2017. – ISBN 978-80-8093-227-5. – S. 162-166. – APVV15-0348, IGA 43150/3121.
 8. LONGAUEROVÁ, Valéria – KUNCA, Andrej – LONGAUER, Roman – MAĽOVÁ, Miriam – LEONTOVYČ, Roman
  The ash and ash dieback in Slovakia [Správa] / Valéria Longauerová, Andrej Kunca, Roman Longauer, Miriam Maľová, Roman Leontovyč.
  In: Dieback of European ash (Fraxinus spp.) : Consequences and Guidelines for Sustainable Management : The Report on European Cooperation in Science and Technology (COST) Action FP 1103 FRAXBACK / zost. Rimvys Vasaitis, zost. Rasmus Enderle. – Uppsala : Swedish University of Agricultural Science, 2017. – ISBN 978-91-576-8696-1. – S. 209-219. – APVV-0707-12, APVV-0135-12, APVV-14-0567.
  Plný text: http://www.cost.eu/media/publications/European-Ash-Consequences-and-Guidelines-for-Sustainable-Management
 9. RELL, Slavomír – GALKO, Juraj – LALÍK, Michal
  Mechanické spôsoby ochrany sadeníc proti škodám spôsobeným zrelôostným žerom tvrdoňa smrekového (Hylobius abitis L.) / Slavomír Rell, Juraj Galko, Michal Lalík.
  In: Aktuálne problémy v ochrane lesa 2017 : Zborník referátov z 26. ročníka medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala 26. a 27. januára 2017 v Novom Smokovci / zost. Andrej Kunca, rec. Juraj Varínsky, rec. Pavol Hlaváč. – Zvolen : Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen, 2017. – ISBN 978-80-8093-227-5. – S. 151-156. – APVV-070712- APVV-15-0348, VIPLES (MPRV SR 08V0301).
 10. RHAINDS, Marc – KIMOTO, Troy – GALKO, Juraj – NIKOLOV, Christo – RYALL, Krista – BRODERSEN, Garrett – WEBSTER, Vincent
  Survey tools and demographis parameters of Slovakian Agrilus associated with beech and poplar [online 2017] / Marc Rhainds, Troy Kimoto, Juraj Galko, Christo Nikolov, Krista Ryall, Garrett Brodersen, Vincent Webster.
  In: Entomologia Experimentalis et Applicata. – ISSN 0013-8703. – Roč.162, č.3 (2017), s. 328-335. – CC IF 1,162 (2016/2017).
  Plný text: <Https://doi.org/10.1111/eea.12546, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/eea.12546>
 11. ŠEBEŇ, Vladimír – KONÔPKA, Bohdan – PAJTÍK, Jozef
  Quantifying carbon in dead and living trees; a case study in young beech and spruce stand over 9 years / Vladimír Šebeň, Bohdan Konôpka, Jozef Pajtík.
  In: Central European Forestry Journal. – ISSN 2454-034X. – Roč.63, č.2-3 (2017), s. 133-141. – APVV-0273-11, APVV-0584-12, APVV-14-0086, QJ 1220316 MZ CR.
  Plný text: <DOI: 10.1515/forj-2017-0009>
 12. TUČEKOVÁ, Anna – LONGAUEROVÁ, Valéria – MAĽOVÁ, Miriam
  Ako ovplyvňujú rôzne aditíva adaptačný proces výsadieb borovíc sosny na Záhorí / Anna Tučeková, Valéria Longauerová, Miriam Maľová.
  In: Aktuálne problémy v ochrane lesa 2017 : Zborník referátov z 26. ročníka medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala 26. a 27. januára 2017 v Novom Smokovci / zost. Andrej Kunca, rec. Juraj Varínsky, rec. Pavol Hlaváč. – Zvolen : Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen, 2017. – ISBN 978-80-8093-227-5. – S. 119-126. – APVV-0889-11.
 13. ZÚBRIK, Milan – GALKO, Juraj – GUBKA, Andrej – RELL, Slavomír – KUNCA, Andrej – NIKOLOV, Christo – VAKULA, Jozef – LEONTOVYČ, Roman – LUKÁČIK, Ivan – SARVAŠOVÁ, Ivana – ZÚBRIKOVÁ, Martina – ŠPILDA, Ivan
  Dispersal and larval hosts of the zigzag elm sawfly Aproceros leucopoda (Hymenoptera) in Slovakia, Central Europe / Milan Zúbrik, Juraj Galko, Andrej Gubka, Slavomír Rell, Andrej Kunca, Christo Nikolov, Jozef Vakula, Roman Leontovyč, Ivan Lukáčik, Ivana Sarvašová, Martina Zúbriková, Ivan Špilda.
  In: Periodicum Biologorum. – ISSN 0031-5362. – Roč.119, č.1 (2017), s. 55-62. – ITMS 26220120008, APVV-0707-12, APVV-14-0567, APVV-15-0348, APVV-15-0531, MP RV SR 08V0301.
  Plný text: <doi: 10.18054/pb.v119i1.4204>
 14. KUNCA, Andrej – NIKOLOV, Christo – DUBEC, Marcel – KAJBA, Matúš – GALKO, Juraj – GUBKA, Andrej – LEONTOVYČ, Roman – RELL, Slavomír – VAKULA, Jozef – ZÚBRIK, Milan
  Elektronizácia LOS (E-LOS), informačný systém pre ochranu lesa: evidencia pesticídov, objednávanie poradenstva a mapovanie škodcov / Andrej Kunca, Christo Nikolov, Marcel Dubec, Matúš Kajba, Juraj Galko, Andrej Gubka, Roman Leontovyč, Slavomír Rell, Jozef Vakula, Milan Zúbrik.
  In: Aktuálne problémy v ochrane lesa 2017 : Zborník referátov z 26. ročníka medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala 26. a 27. januára 2017 v Novom Smokovci / zost. Andrej Kunca, rec. Juraj Varínsky, rec. Pavol Hlaváč. – Zvolen : Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen, 2017. – ISBN 978-80-8093-227-5. – S. 82-86. – APVV-150531, VIPLES (MPRV SR 08V0301).

Rok vydania 2016

 1. GALKO, Juraj – KUNCA, Andrej – RELL, Slavomír – ZÚBRIK, Milan – NIKOLOV, Christo – VAKULA, Jozef – GUBKA, Andrej
  Charakteristika najzávažnejších drevokazných druhov hmyzích škodcov a patrenia ochrany lesa proti nim / Juraj Galko, Andrej Kunca, Slavomír Rell, Milan Zúbrik, Christo Nikolov, Jozef Vakula, Andrej Gubka.
  In: Aktuálne problémy v ochrane lesa 2016 : Zborník referátov z 25. ročníka medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala 21. a 22. januára 2016 v Novom Smokovci / zost. Andrej Kunca, rec. Juraj Varínsky, rec. Pavol Hlaváč. – Zvolen : Národné lesnícke centrum, 2016. – ISBN 978-80-8093-214-5. – S. 22-29. – APVV-14-0567, APVV-0045-10, APVV-111-10.
 2. GALKO, Juraj – NIKOLOV, Christo – KUNCA, Andrej – VAKULA, Jozef – GUBKA, Andrej – ZÚBRIK, Milan – RELL, Slavomír – KONÔPKA, Bohdan
  Effectiveness of pheromone traps for the European spruce bark beetle: a comparative study of four commercial products and two new models / Juraj Galko, Christo Nikolov, Andrej Kunca, Jozef Vakula, Andrej Gubka, Milan Zúbrik, Slavomír Rell, Bohdan Konôpka.
  In: Lesnícky časopis – Forestry Journal. – ISSN 0323-1046. – Roč.62, č.4 (2016), s. 207-215.
 3. GALKO, Juraj – RELL, Slavomír – BARTA, Marek – KUNCA, Andrej – LALÍK, Michal
  Majú entomopatogénne huby potenciál kontrolovať populáciu tvrdoňa smrekového v lesných ekosystémoch? / Juraj Galko, Slavomír Rell, Marek Barta, Andrej Kunca, Michal Lalík.
  In: Aktuálne problémy v ochrane lesa 2016 : Zborník referátov z 25. ročníka medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala 21. a 22. januára 2016 v Novom Smokovci / zost. Andrej Kunca, rec. Juraj Varínsky, rec. Pavol Hlaváč. – Zvolen : Národné lesnícke centrum, 2016. – ISBN 978-80-8093-214-5. – S. 127-132.
 4. GALKO, Juraj – RELL, Slavomír – KUNCA, Andrej
  Testovanie odolnosti voskom ošetrených sadeníc pred zrelostným žerom tvrdoňa smrekového – súčasný stav a výskum na LOS / Juraj Galko, Slavomír Rell, Andrej Kunca.
  In: Aktuálne problémy v ochrane lesa 2016 : Zborník referátov z 25. ročníka medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala 21. a 22. januára 2016 v Novom Smokovci / zost. Andrej Kunca, rec. Juraj Varínsky, rec. Pavol Hlaváč. – Zvolen : Národné lesnícke centrum, 2016. – ISBN 978-80-8093-214-5. – S. 165-170. – EPOL II MPRV SR 08V0301, ITMS 26220220120, APVV-0707-12.
 5. KUNCA, Andrej – LEONTOVYČ, Roman – LONGAUEROVÁ, Valéria – MAĽOVÁ, Miriam
  Invázne organizmy (IX. časť) Múčnatka dubová Erysiphe alphitoides / Andrej Kunca, Roman Leontovyč, Valéria Longauerová, Miriam Maľová.
  In: Les a – ISSN 1337-9712. – Roč.72, č.11 (2016), s. 23. – APVV-0702-12, APVV-14-0567, APVV-15-0531, APVV-15-0348.
 6. KUNCA, Andrej – ZÚBRIK, Milan – VAKULA, Jozef – GALKO, Juraj – KONÔPKA, Bohdan – LEONTOVYČ, Roman – GUBKA, Andrej – NIKOLOV, Christo – RELL, Slavomír – KONÔPKA, Jozef – LONGAUEROVÁ, Valéria – KAŠTIER, Peter – MAĽOVÁ, Miriam – FINĎO, Slavomír – SITKOVÁ, Zuzana – PAJTÍK, Jozef – VARÍNSKY, Juraj – DUBEC, Marcel – KAJBA, Matúš – KUNCA, Andrej
  Výskyt škodlivých činiteľov v lesoch Slovenska v rokoch 1960 – 2014, v roku 2015 a prognóza ich vývoja : monografia / Andrej Kunca, Milan Zúbrik, Jozef Vakula, Juraj Galko, Bohdan Konôpka, Roman Leontovyč, Andrej Gubka, Christo Nikolov, Slavomír Rell, Jozef Konôpka, Valéria Longauerová, Peter Kaštier, Miriam Maľová, Slavomír Finďo, Zuzana Sitková, Jozef Pajtík, Juraj Varínsky, Marcel Dubec, Matúš Kajba, zost. Andrej Kunca. – 1. vyd. . – Zvolen : Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen, 2016. – 139 s. – EPOL, EPOL II, VIPLES, APVV-0707-12, APVV-14-0567, APVV-15-0348, APVV-15-0531, ITMS 26220220109, ITMS 26220220120, COST PERMIT, COST FRAXBACK. – ISBN 978-80-8093-219-0.
 7. LEONTOVYČ, Roman – KUNCA, Andrej
  Ochrana mladých lesných porastov proti pôvodcom hubových ochorení / Roman Leontovyč, Andrej Kunca.
  In: Aktuálne problémy v ochrane lesa 2016 : Zborník referátov z 25. ročníka medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala 21. a 22. januára 2016 v Novom Smokovci / zost. Andrej Kunca, rec. Juraj Varínsky, rec. Pavol Hlaváč. – Zvolen : Národné lesnícke centrum, 2016. – ISBN 978-80-8093-214-5. – S. 153-158.
 8. OKLAND, Bjorn – NIKOLOV, Christo – KROKENE, Paal – VAKULA, Jozef
  Transition from windfall – to patch-driven outbreak dynamics of the spruce bark beetle Ips typographus / Bjorn Okland, Christo Nikolov, Paal Krokene, Jozef Vakula.
  In: Forest Ecology and Management. – ISSN 0378-1127. – Roč.363 (2016), p. 63-73. – CC IF 2015 2,826, APVV-0707-12, ITMS: 26220220109,.
  Plný text: http://dx.doi.org/10.1016/j.foreco.2015.12.007
 9. RELL, Slavomír – GALKO, Juraj – BARTA, Marek – LALÍK, Michal
  Výskum v oblasti využitia biologických metód v boji proti tvrdoňovi smrekovému (Hylobius abietis) / Slavomír Rell, Juraj Galko, Marek Barta, Michal Lalík.
  In: Aktuálne problémy v ochrane lesa 2016 : Zborník referátov z 25. ročníka medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala 21. a 22. januára 2016 v Novom Smokovci / zost. Andrej Kunca, rec. Juraj Varínsky, rec. Pavol Hlaváč. – Zvolen : Národné lesnícke centrum, 2016. – ISBN 978-80-8093-214-5. – S. 101-105. – EPOL II MPRV SR 08V0301, ITMS 26220220120, APVV-0707-12.
 10. ŠPILDA, Ivan – ZÚBRIK, Milan – KUNCA, Andrej – PILARSKA, Daniela – BARTA, Marek – NIKOLOV, Christo – RELL, Slavomír – GALKO, Juraj – LEONTOVYČ, Roman – GUBKA, Andrej – VAKULA, Jozef
  Entomopatogénna huba Entomophaga maimaiga a jej potenciál pre využitie v biologickom boji proti mníške veľkohlavej / Ivan Špilda, Milan Zúbrik, Andrej Kunca, Daniela Pilarska, Marek Barta, Christo Nikolov, Slavomír Rell, Juraj Galko, Roman Leontovyč, Andrej Gubka, Jozef Vakula.
  In: Aktuálne problémy v ochrane lesa 2016 : Zborník referátov z 25. ročníka medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala 21. a 22. januára 2016 v Novom Smokovci / zost. Andrej Kunca, rec. Juraj Varínsky, rec. Pavol Hlaváč. – Zvolen : Národné lesnícke centrum, 2016. – ISBN 978-80-8093-214-5. – S. 159-164.
 11. VAKULA, Jozef – ZÚBRIK, Milan – GALKO, Juraj – GUBKA, Andrej – KUNCA, Andrej – PAVLÍK, Ján – NIKOLOV, Christo
  First record of Dendroctonus micans (Kugelann, 1794) on non-native spruces in Slovakia -Sshort communication / Jozef Vakula, Milan Zúbrik, Juraj Galko, Andrej Gubka, Andrej Kunca, Ján Pavlík, Christo Nikolov.
  In: Plant Protection Science. – ISSN 1212-2580. – Roč.52, č.4 (2016), p. 277-282. – IF 2015 0,551, APVV-14-0567, APVV-0707-12.
  Plný text: <doi: 10.17221/60/2016-PPS>
 12. ZÚBRIK, Milan – HAJEK, Ann – PILARSKA, Daniela – ŠPILDA, Ivan – GEORGIEV, Georgi – HRAŠOVEC, Boris – HIRKA, Anikó – GOERTZ, Dörte – HOCH, Gernot – BARTA, Marek – SANIGA, Milan – KUNCA, Andrej – NIKOLOV, Christo – VAKULA, Jozef – GALKO, Juraj – PILARSKI, Plamen – CSÓKA, György
  The potential for Entomophaga maimaiga to regulate gypsy moth Lymantria dispar (L.) (Lepidoptera: Erebidae) in Europe / Milan Zúbrik, Ann Hajek, Daniela Pilarska, Ivan Špilda, Georgi Georgiev, Boris Hrašovec, Anikó Hirka, Dörte Goertz, Gernot Hoch, Marek Barta, Milan Saniga, Andrej Kunca, Christo Nikolov, Jozef Vakula, Juraj Galko, Plamen Pilarski, György Csóka.
  In: Journal of Applied Entomology. – ISSN 1439-0418. – Roč.140, č.8 (2016), p. 565-579. – CC IF 2015 1,517, ITMS: 26220120008, ITMS: 26220220109, APVV-0707-12, APVV-0707-12 .
  Plný text: <doi: 10.1111/jen.12295>