Aby bombastický titulok nakoniec nepokazil nádejne naštartovanú verejnú diskusiu o budúcnosti lesov na Slovensku

Zvolen, 13. jún 2023Národné lesnícke centrum reaguje na článok zverejnený v Denníku N dňa 9.6.2023 s názvom „Desatina lesov by mala byť v bezzásahovom režime“, podľa ktorého lesníci zverejnili predstavu, ako by malo vyzerať lesné hospodárstvo na Slovensku v budúcnosti. Desať percent lesov by sa malo podľa nich vyvíjať bez zásahu človeka.

Vzťahy medzi lesníctvom a ochranou prírody dlhodobo nie sú ideálne a najmä otázka rozširovania bezzásahového režimu sa začína stále viac dotýkať samospráv a ekonomiky vidieckych regiónov.

Aj preto Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV SR) iniciovalo, a Národné lesnícke centrum (NLC) zorganizovalo 4. mája 2023 medzinárodnú odbornú konferenciu na tému „Zasahovať či nezasahovať do lesov“.

Hlavný cieľ konferencie, t. j. začatie transparentnej diskusie všetkých zainteresovaných o budúcnosti využívania slovenských lesov na báze odborných argumentov, je možné konštatovať, bol naplnený.

Je však veľká škoda, že do titulku predmetného článku sa ako pútač pozornosti vytiahol limitný údaj o budúcom 10% podiele bezzásahových lesov. Tento podiel bol navrhnutý NLC len ako východisko pre diskusiu, nie taxatívny cieľ, ktorý je potrebné “bezhlavo“ naplniť. Prísna ochrana 10% pevninského územia totižto rezonuje vo viacerých nadnárodných stratégiách a vývoj zonácie našich národných parkov i ďalších chránených území na Slovensku taktiež smeruje v blízkej budúcnosti k podobnému číslu.

Krajiny sveta dosiahli v decembri 2022 v kanadskom Montreale dohodu o ochrane biodiverzity, ktorá má zabrániť pokračujúcemu vymieraniu druhov a ničeniu ekosystémov, a v rámci ktorej by mala byť od roku 2030 chránená takmer tretina planéty. Kľúčovým prvkom dohody je záväzok do roku 2030 zaistiť ochranu minimálne 30% rozlohy svetovej pevniny a morí, z toho 10% prísne.

NLC upozorňuje, že ak by sa v slovenskej praxi realizoval tento modelový medzinárodný záväzok, prejaví sa to na znížení ťažby surového dreva na úrovni zhruba 900 tis. m3 ročne oproti súčasnému stavu a tým na výpadku tržieb v lesnícko-drevárskom sektore na úrovni 420 mil. eur, čo odpovedá výpadku na odvedených daniach na úrovni 55 mil. eur ročne a strate zhruba 6 800 tis. pracovných miest, prevažne vo vidieckom priestore.

Jednou z možností kompenzácie výpadku drevnej suroviny v súvislosti s existenciou bezzásahových území sa javí úmerné zvýšenie podielu lesných plantáží, ktoré je možné využívať na intenzívnu produkciu dreva, úplne bežnú vo vyspelých krajinách Európy a sveta. Ich efektívnemu uplatneniu v podmienkach Slovenska však zatiaľ bránia legislatívne prekážky.

V tejto súvislosti je NLC proti ďalšiemu rozširovaniu bezzásahového režimu až do vykonania transparentnej revízie existujúcich chránených území vzhľadom na ich prírodnú hodnotu a reálne potreby obyvateľov Slovenska, apeluje tiež na dôslednejšiu analýzu všetkých dopadov existujúcich nadnárodných environmentálnych cieľov, a určite nesúhlasí s prijímaním akýchkoľvek ambicióznejších cieľov, ako Slovensku vyplývajú z medzinárodných záväzkov.

Z uvedeného je zrejmé, že dôležitejšie ako konkrétny percentuálny podiel prísne chránených území bude spôsob, akým sa naplní. Tak aby boli primerane chránené všetky typy lesov, a aby boli najmä lesy na súkromných pozemkoch chránené výlučne na báze dobrovoľnosti a v spolupráci s vlastníkmi pozemkov, s dôsledným vyčíslením finančných, ekonomických aj sociálnych dopadov.

A úplne najdôležitejšie bude, ako lesníci zvládnu aktívne odborné hospodárenie na ostatnej väčšinovej výmere, keďže tak bezzásahové územia, ako i lesné plantáže predstavujú len dva krajné prístupy, ktoré stoja na opačných póloch oveľa širšej mozaiky, ktorou je funkčne integrované lesníctvo. Ak sa im podarí postupne zvyšovať odolnosť a plnenie všetkých funkcií našich lesov, napríklad prírode blízkymi formami hospodárenia, bude z toho benefitovať slovenská príroda, hospodárstvo i verejnosť.  Práve toto je a vždy bolo hlavným cieľom úsilia celého NLC ako aj lesného hospodárstva na Slovensku.

Proces hľadania spoločenskej dohody o lesoch sa v Nitre 4. mája 2023 začal. Mohol, a mal by pokračovať. Napríklad zriadením stáleho fóra o lesoch, tak ako je navrhnuté v novom Národnom lesníckom programe na roky 2024-2030, ktorý sa aktuálne nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní.


Kontakt k aktuálnej téme:

Ing. Igor Viszlai, PhD.

National Forest Centre

T.G. Masaryka 2175/22, 960 01 Zvolen

Mail: igor.viszlai@nlcsk.org

Tel.: +421 905 620 427

O nás: 

Národné lesnícke centrum je štátom zriadená príspevková organizácia, ktorá organizačne podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a metodicky ju usmerňuje Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR.

Národné lesnícke centrum sídli vo Zvolene, ktoré je desaťročia centrom lesníctva na Slovensku a nesie titul “Mesto lesníctva”.

Národné lesnícke centrum v súčasnosti tvoria tri ústavy:

  • NLC – Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen),
  • NLC – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen (ÚLZI Zvolen),
  • NLC – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen (ÚHÚL Zvolen).

Tie dopĺňajú dve odborné centrá:

  • Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky,
  • Znalecké centrum.