Ďalší výskumný projekt NLC s vynikajúcou úrovňou

APVV – Agentúra na podporu výskumu a vývoja vydala novú publikáciu „Výskumné projekty s vynikajúcou úrovňou“, ktorá prezentuje výsledky riešenia projektov dosahujúcich vynikajúcu úroveň. Nás teší, že sa do publikácie dostal aj projekt „Extrémne prejavy zmeny klímy a ich dopady na rast a produkciu lesných porastov (FORCLIMEX)“, ktorého zodpovednou riešiteľkou je Ing. Zuzana Sitková, PhD. z Lesníckeho výskumného ústavu – Odboru ekológie lesa.
Výstupom projektu FORCLIMEX je web-aplikácia lesníckeho meteorologického monitoringu ForestWeather – http://www.forestweather.sk, ktorá má slúžiť ako podporný prostriedok operatívneho hodnotenia prírodných rizík súvisiacich s extrémnymi signálmi novodobej zmeny klímy.
Spoluriešiteľom projektu je Lesnícka fakutla Technickej univerzity vo Zvolene.