Ako je to s bezzásahom na Slovensku?

Zvolen, 5. apríl 2022 – 10% bezzásahu je v posledných dňoch diskutovaná téma. Poďme sa pozrieť, aký je súčasný stav bezzásahu v Slovenských lesoch prostredníctvom faktov a oficiálnych údajov.

Na základe dostupných údajov vieme, že výmera lesných porastov SR je 1 952 753 hektárov.  Z toho v 5. stupni ochrany prírody, čiže v zákonom stanovenom bezzásahovom režime, je 72 621 hektárov. To predstavuje 3,7 % výmery lesných porastov.

Okrem toho je podľa platných programov starostlivosti o lesy (PSL) ponechaných na samovývoj (bez plánovaných úmyselných zásahov) ďalších 124 542 hektárov, čiže 6,4 % porastovej plochy lesov SR a to minimálne na najbližších 10 rokov.

Kategória ochranných lesov sa vyhlasuje pri vyhotovení PSL a lesy v nej slúžia predovšetkým na ochranu pôdy, prípadne porastov ležiacich pod nimi a popri tom plnia aj ostatné funkcie lesov. Spravidla sa v nich predpisujú zásahy iba v nevyhnutných prípadoch. Pokiaľ sú tvorené porastami s prirodzeným drevinovým zložením (zastúpené sú predovšetkým pôvodné, stanovišťu zodpovedajúce dreviny), je možné ich ponechať na samovývoj.

Pri sčítaní uvedených porastov bez úmyselného zásahu (6,4 %) a lesov v 5. stupni ochrany (3,7 %) sa dostávame na hodnotu 10,1 % z výmery slovenských lesov v režime plánovaného bezzásahu na najbližších 10 rokov.

Okrem toho nemôžeme zabúdať ani na tzv. biele plochy. Tie tvoria ďalších takmer 300 tisíc hektárov, pričom na základe údajov z Národnej inventarizácie a monitoringu lesov SR sa na nich nachádzajú listnaté lesy prevažne vo veku do 60 rokov. Tieto porasty vznikli samovývojom, ich vylúčením z manažmentu poľnohospodárskej pôdy a technicky sú teda tiež v bezzásahovom režime. Po ich zarátaní by sa výmera lesov v režime bezzásahu zvýšila až na zhruba 23 % z výmery našich lesov, čo sumárne predstavuje až 9,9 % celkového územia SR.

Na záver je potrebné zdôrazniť, že v prípade nepredvídateľného vývoja v rámci prebiehajúcej globálnej klimatickej zmeny a rôznych katastrofických udalostí, bude pre ochranu pôdy a okolitých porastov potrebné aplikovať primerané opatrenia. Preto je vhodné nevytvárať si pre ich prípadnú realizáciu legislatívne bariéry.


 

Kontakt k aktuálnej téme:

Ing. Igor Viszlai, PhD.

Národné lesnícke centrum

T.G. Masaryka 2175/22, 960 01 Zvolen

Mail: igor.viszlai@nlcsk.org

Tel.: +421 905 620 427

O nás: 

Národné lesnícke centrum je štátom zriadená príspevková organizácia, ktorá organizačne podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a metodicky ju usmerňuje Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR.

Národné lesnícke centrum sídli vo Zvolene, ktoré je desaťročia centrom lesníctva na Slovensku a v súčasnosti nesie titul “Mesto lesníctva”.

Národné lesnícke centrum v súčasnosti tvoria tri ústavy:

  • NLC – Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen),
  • NLC – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen (ÚLZI Zvolen),
  • NLC – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen (ÚHÚL Zvolen).