Les ukrytý v knihe v online prostredí

Zvolen, 6. apríla 2021 – Projekt LES UKRYTÝ V KNIHE, ktorý pripravuje Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania v spolupráci s partnerom – LESY SR, štátny podnik prichádza opäť k svojim čitateľom už po 11. krát. Celoslovenská kampaň, zameraná na zvýšenie čitateľskej a prírodovednej gramotnosti žiakov základných škôl prostredníctvom kníh opäť prenesie do online prostredia. V mesiaci apríl  a máj 2021 sa školopovinné deti zapoja do projektu z prostredia svojich domovov.

 Aj v tomto roku je v rámci projektu Les ukrytý v knihe pripravená výzva pre deti na čítanie o lese z obľúbenej knihy v autentickom prostredí lesa. Za normálnych okolností boli miestom realizácie projektu knižnice, kde žiakov základných škôl pozývali lesní pedagógovia a spolu objavovali tajomstvá lesa čítaním z kníh, hrami a aktivitami lesnej pedagogiky.

V tomto roku prebehne realizácia projektu v modifikovanej podobe v online prostredí. Úlohou detí bude vyplnenie pracovného listu online na základe prečítaného úryvku a zaslanie fotografie „Čítanie o lese v lese“, na ktorej bude zachytený moment čítania z obľúbenej knihy s témou lesa v prírodnom prostredí. Zaujímavé fotografie a správne vyplnené pracovné listy budú odmenené malým lesným darčekom. Realizácia projektu začína 6. apríla a potrvá do 31. mája 2021.

 

Kontakt:

Mgr. Dagmar Sélešová

Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen

Sokolská 2, 960 01 Zvolen

Tel. +421 45 53 14 391

Email: dagmar.selesova@nlcsk.org

 

O nás:

Národné lesnícke centrum je štátom zriadená príspevková organizácia, ktorá organizačne podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a metodicky ju usmerňuje Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR.

Národné lesnícke centrum sídli vo Zvolene, ktoré je desaťročia centrom lesníctva na Slovensku a v súčasnosti nesie titul “Mesto lesníctva”. Tu od roku 1964 sídlil Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen). Lesoprojekt Zvolen tu pôsobil od roku 1950 a Ústav pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva SR Zvolen (ÚVVP LVH SR Zvolen) bol založený v roku 1978. Od 1. januára 2006 sa tieto tri príspevkové lesnícke organizácie zlúčili do Národného lesníckeho centra a vytvorili inštitúciu, ktorá spojila lesnícku vedu, výskum, poradenstvo, vzdelávanie a lesnícku prax. Národné lesnícke centrum v súčasnosti tvoria štyri ústavy:

  • NLC – Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen),
  • NLC – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (ÚLPV Zvolen),
  • NLC – Ústav lesných zdrojov a informatiky (ÚLZI Zvolen),
  • NLC – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen (ÚHÚL Zvolen).

Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen je profesionálnou vzdelávacou inštitúciou, ktorá zabezpečuje ďalšie odborné vzdelávanie v odvetví lesného hospodárstva. Cieľovou skupinou pre vzdelávacie programy sú zamestnanci štátnych i neštátnych lesníckych inštitúcií na rôznych stupňoch riadenia. Na vzdelávacích aktivitách, ktoré zabezpečuje NLC – ÚLPV Zvolen, sa ročne zúčastňuje viac ako 1500 osôb, predovšetkým zamestnancov lesného hospodárstva. Vzdelávacie programy sú realizované formou prednášok, seminárov, workshopov, ale i praktických tréningov. Výučba prebieha v odborných učebniach vybavených didaktickými pomôckami a audiovizuálnou technikou alebo priamo v terénne. Lektormi sú poprední odborníci z praxe, vysokoškolskí pedagógovia i zástupcovia orgánov štátnej správy. Národné lesnícke centrum je z poverenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR i koordinátorom aktivít lesnej pedagogiky na Slovensku.