Dobrý príklad a inovácia nie je to isté

Zvolen, 12. august 2022 – Národné lesnícke centrum (NLC) v rámci projektu Roserwood 4.0 hodnotilo viac ako sto dobrých príkladov a inovácií (Best practices and Innovations) vytvorených s využitím digitalizácie, a to v oblastiach manažmentu lesov, dodávok dreva a celého lesnícko-drevárskeho sektora.

 Konzorcium projektu Rosewood 4.0 pozostáva z 21 organizácií zo 17 európskych štátov. Partnerské organizácie boli rozdelené do 5 regionálnych skupín, ktoré posudzovali vhodnosť a využiteľnosť vybraných inovácií v špecifických podmienkach každého z regiónov. Takmer všetky partnerské krajiny Rosewood 4.0 sú bohaté na prírodné zdroje, najmä lesy s potenciálom zásob dreva a sú v procese transformácie lesnícko-drevárskeho komplexu smerom k biohospodárstvu, prepojením na národné stratégie inteligentnej špecializácie. To vytvorilo predpoklad pre špičkový tím odborníkov, ktorý v rámci projektu vznikol.

Viaceré regióny sa snažia riešiť výzvy zamerané na regionálne lesné hospodárstvo a prostredníctvom prenosu poznatkov a skúseností z iných regiónov Rosewood 4.0 sa zamerať na posilnenie miestnych hodnotových reťazcov lesnícko-drevárskeho komplexu, až po konečný produkt s vysokou pridanou hodnotou,“ uviedol Milan Oravec, koordinátor projektu Rosewood za NLC.

Rozdiel medzi inováciou a dobrým príkladom je to, že inovácia je svojim spôsob len návrh na zlepšenie, ktorý ale ešte nebol uvedený do praxe. Dobrý príklad je už inovácia zavedená do praxe.

Prehľady inovácií sú uvedené v Poznatkovej platforme regionálnych lesníckych inovácií (Knowledge Platform for Regional Forest Innovation), vytvorenej na viacjazyčnej báze z dôvodu lepšej diseminácie výsledkov projektu. „Šírenie uvedených poznatkov v Európe pomôže organizáciám lesnícko-drevárskeho sektora lepšie porozumieť využívaniu metód digitalizácie pri zlepšovaní udržateľnosti digitalizácie lesov, stability ekosystémov a konkurencieschopnosti lesnícko-drevárskeho sektora,“ doplnil Oravec. Viac informácií je možné nájsť na stránke projektu https://rosewood-network.eu.


Kontakt k aktuálnej téme:

Ing. Milan Oravec, CSc.

Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav

T. G. Masaryka 2175/22, 960 01 Zvolen

Mail: milan.oravec@nlcsk.org

Tel.: +421 45 53 14 161

O nás: 

Národné lesnícke centrum je štátom zriadená príspevková organizácia, ktorá organizačne podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a metodicky ju usmerňuje Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR.

Národné lesnícke centrum sídli vo Zvolene, ktoré je desaťročia centrom lesníctva na Slovensku a v súčasnosti nesie titul “Mesto lesníctva”.

Národné lesnícke centrum v súčasnosti tvoria tri ústavy:

  • NLC – Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen),
  • NLC – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen (ÚLZI Zvolen),
  • NLC – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen (ÚHÚL Zvolen).