Ponuka aktivít lesnej pedagogiky pri realizácii projektov Zeleného vzdelávacieho fondu 2022

Zvolen, 6. jún 2022 – Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky ponúka možnosť spolupráce pri napĺňaní cieľov plánovaných aktivít v rámci projektov financovaných zo Zeleného vzdelávacieho fondu 2022. Oblasť spolupráce sa týka realizácie aktivít lesnej pedagogiky, obsahovej tvorby náučných chodníkov, vzdelávacích záhrad alebo ponuky odborných publikácii a pracovných listov s témou environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety.

 V roku 2022 Environmentálny fond otvoril výzvu na realizáciu aktivít 4. ročníka Zeleného vzdelávacieho fondu. Cieľom výzvy je podporiť rozvoj environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety na území Slovenskej republiky, prostredníctvom presadzovania princípov spoločnej zodpovednosti a priama podpora vybraných aktivít všeobecne prospešných pre oblasť podpory environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety. V rámci výzvy je možné podať žiadosť na realizáciu aktivít zameraných na výchovno-vzdelávacie aktivity pre deti a mládež, verejnosť a pedagogických pracovníkov v troch činnostiach, a to: odpady a prechod na obehové hospodárstvo, zmierňovanie a prispôsobovanie sa nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy a podpora a ochrana biodiverzity.

„Národné lesnícke centrum ako koordinátor aktivít lesnej pedagogiky ako súčasti environmentálnej výchovy na Slovensku prostredníctvom svojich aktivít, projektov, metodických postupov a publikácii či pracovných listov, ponúka možnosť spolupráce žiadateľom o podporu v pripravovaných projektoch financovaných Zeleným vzdelávacím fondom 2022“ ozrejmil Milan Sarvaš, vedúci NLC – Centra transferu poznatkov a lesnej pedagogiky vo Zvolene.

V rámci výzvy môžu byť podporené projekty pre realizáciu priamo v lese, v najrozmanitejšej živej učebni, alebo zriadením vonkajších vzdelávacích učební a kútikov inšpirovaných lesom, kde sa môžu konať plánované aktivity lesnej pedagogiky s lesnými pedagógmi.

V rámci tohtoročnej výzvy Zeleného vzdelávacieho fondu môžu o podporu žiadať občianske združenia, záujmové združenia právnických osôb, nadácie a neziskové organizácie, ktoré majú vo svojich štatútoch, zakladacích alebo zriaďovacích listinách uvedený environmentálny účel, ako jeden s účelov (cieľov činností) daného subjektu. Tiež školy a školské zariadenia  zriadené obcou, samosprávnym krajom alebo regionálnym úradom.

Na podporu je vyčlenených 155 000 EUR, pričom žiadateľ je oprávnený podať iba jednu žiadosť v rámci akejkoľvek z oblastí, pričom nie je možné dané činnosti výzvy vzájomne kombinovať. Maximálna výška žiadanej dotácie na jeden projekt je 5 000 EUR, s dodržaním podmienky minimálneho 5% spolufinancovania oprávnených nákladov zo strany žiadateľa.

Viac informácií: www.zelenyvzdelavacifond.sk


Kontakt k aktuálnej téme:

 Ing. Andrea Melcerová

Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky

Sokolská 2, 960 01 Zvolen

Mail: andrea.melcerova@nlcsk.org

Tel.: +421 45 53 14 436

O nás: 

Národné lesnícke centrum je štátom zriadená príspevková organizácia, ktorá organizačne podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a metodicky ju usmerňuje Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR.

Národné lesnícke centrum sídli vo Zvolene, ktoré je desaťročia centrom lesníctva na Slovensku a v súčasnosti nesie titul “Mesto lesníctva”.

Národné lesnícke centrum v súčasnosti tvoria tri ústavy:

  • NLC – Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen),
  • NLC – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen (ÚLZI Zvolen),
  • NLC – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen (ÚHÚL Zvolen).