Národné lesnícke centrum reaguje na zmenu legislatívy v oblasti vedenia lesnej hospodárskej evidencie

Zvolen, 07. septembra 2021 – Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (NLC – ÚLPV Zvolen) reagovalo na zmenu legislatívy a pripravilo aktuálnu verziu publikácie „Postup na vedenie lesnej hospodárskej evidencie“.

 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR podľa § 66 písm. f) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch vydáva všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanovuje podrobnosti o zásadách vedenia lesnej hospodárskej evidencie. Týmto predpisom je Vyhláška MPRV SR č. 297/2011 Z. z. o lesnej hospodárskej evidencii, na základe ktorej vzniká povinnosť vedenia lesnej hospodárskej evidencie.

Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania zabezpečuje odborné vzdelávanie a poradenstvo v odvetví lesného hospodárstva, reaguje aj na dopyt po informáciách v priamej súvislosti s uskutočnenou novelou Vyhlášky o lesnej hospodárskej evidencii.

„V tomto období je už pripravená publikácia, ktorá je metodickou pomôckou pre vlastníkov lesov, obhospodarovateľov lesov, odborných lesných hospodárov a všetkých pracovníkov v odvetví lesného hospodárstva, ktorí prichádzajú do styku s lesnou hospodárskou evidenciou. Obsahuje výklad jednotlivých ustanovení vyhlášky, konkretizáciu  a vysvetlenie pojmov, ktoré vyhláška obsahuje, návod na vypĺňanie evidenčných výkazov, ako aj konkrétne príklady vypĺňania jednotlivých evidenčných výkazov a vedenia grafickej evidencie.“, uviedla JUDr. Ing. Katarína Golianová, ktorá koordinovala prípravu a vydanie metodickej príručky.

Sme presvedčení, že publikácia zlepší znalosti odborných lesných hospodárov a obhospodarovateľov lesa v oblasti lesnej hospodárskej evidencie a tým prispeje k zvyšovaniu celkovej úrovni hospodárenia v lesoch na Slovensku.

Kontakt:

JUDr. Ing. Katarína Golianová

Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen

Sokolská 2, 960 01 Zvolen

Tel.: +421 45/5314 345

email: katarina.golianova@nlcsk.org

O nás:

Národné lesnícke centrum je štátom zriadená príspevková organizácia, ktorá organizačne podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a metodicky ju usmerňuje Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR.

Národné lesnícke centrum v súčasnosti zabezpečuje pre oblasť lesného hospodárstva komplexné služby.

Národné lesnícke centrum sídli vo Zvolene, ktoré je desaťročia centrom lesníctva na Slovensku a v súčasnosti nesie titul “Mesto lesníctva”. Tu od roku 1964 sídlil Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen). Lesoprojekt Zvolen tu pôsobil od roku 1950 a Ústav pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva SR Zvolen (ÚVVP LVH SR Zvolen) bol založený v roku 1978. Od 1. januára 2006 sa tieto tri príspevkové lesnícke organizácie zlúčili do Národného lesníckeho centra a vytvorili inštitúciu, ktorá spojila lesnícku vedu, výskum, poradenstvo, vzdelávanie a lesnícku prax. Národné lesnícke centrum v súčasnosti tvoria štyri ústavy:

  • NLC – Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen)
  • NLC – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (ÚLPV Zvolen)
  • NLC – Ústav lesných zdrojov a informatiky (ÚLZI Zvolen)
  • NLC – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen (ÚHÚL Zvolen)

Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen je profesionálnou vzdelávacou inštitúciou, ktorá zabezpečuje ďalšie odborné vzdelávanie v odvetví lesného hospodárstva. Cieľovou skupinou pre vzdelávacie programy sú zamestnanci štátnych i neštátnych lesníckych inštitúcií na rôznych stupňoch riadenia. Na vzdelávacích aktivitách, ktoré zabezpečuje NLC – ÚLPV Zvolen, sa ročne zúčastňuje viac ako 1500 osôb, predovšetkým zamestnancov lesného hospodárstva. Vzdelávacie programy sú realizované formou prednášok, seminárov, workshopov, ale i praktických tréningov. Výučba prebieha v odborných učebniach vybavených didaktickými pomôckami a audiovizuálnou technikou alebo priamo v terénne. Lektormi sú poprední odborníci z praxe, vysokoškolskí pedagógovia i zástupcovia orgánov štátnej správy. Národné lesnícke centrum je z poverenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR i koordinátorom aktivít lesnej pedagogiky na Slovensku. Bližšie informácie: https://web.nlcsk.org/?page_id=59