Poradenstvo a vzdelávanie

Poradenstvo a vzdelávanie

Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen je profesionálnou vzdelávacou inštitúciou, ktorá zabezpečuje ďalšie odborné vzdelávanie v odvetví lesného hospodárstva. Cieľovou skupinou pre vzdelávacie programy sú zamestnanci štátnych i neštátnych lesníckych inštitúcií na rôznych stupňoch riadenia. Na vzdelávacích aktivitách, ktoré zabezpečuje NLC – ÚLPV Zvolen, sa ročne zúčastňuje približne 1500 osôb, predovšetkým zamestnancov lesného hospodárstva.

Vzdelávacie programy sú realizované formou prednášok, seminárov, workshopov, ale i praktických tréningov. Výučba prebieha v odborných učebniach vybavených didaktickými pomôckami a audiovizuálnou technikou alebo priamo v terénne. Lektormi sú poprední odborníci z praxe, vysokoškolskí pedagógovia i zástupcovia orgánov štátnej správy. Zárukou kvality je akreditácia  vzdelávacích kurzov na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstve pôdohospodárstva SR. Národné lesnícke centrum je z poverenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR i koordinátorom aktivít lesnej pedagogiky na Slovensku.

Povinné vzdelávanie

OLH

Žiadosť o vykonanie skúšok odbornej spôsobilosti OLH

Žiadosť o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti odborného lesného hospodára sa podáva na ministerstvo (MPaRV SR) do 31. októbra podľa vzoru uvedeného v prílohe vyhlášky 451/2006. Žiadateľovi, ktorý spĺňa predpoklady odbornej spôsobilosti, sa termín a miesto skúšky oznámi písomne najneskôr 30 dní pred jej konaním.
Žiadosť o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti odborného lesného hospodára vzor žiadosti
Prílohy k žiadosti:
a) doklad o vzdelaní;
b) doklad o absolvovaní praxe v lesníckych činnostiach potvrdený obhospodarovateľom lesa spolu
s opisom vykonávaných lesníckych činností;
c) zaplatenie správneho poplatku (kolok: 170 € – sadzobník správnych poplatkov NRSR č. 145/1995).

Odborná príprava ku skúškam OLH

Termíny príprav ku skúškam OLH:
Spravidla mesiac pred skúškou
Okruh otázok a téz k odbornej príprave OLH
Kontakt: JUDr. Ing. Katarína Golianová, 045 / 5314 345, katarina.golianova@nlcsk.org

Skúšky OLH

DOTAZNÍK

Termíny skúšok OLH:
Stanovuje MPRV SR
Spravidla v prvej polovici júna bežného roku
Okruh otázok a téz ku skúškam OLH

Databáza testov na písomnú časť skúšok odbornej spôsobilosti OLH

Kontakt: JUDr. Ing. Katarína Golianová, 045 / 5314 345, katarina.golianova@nlcsk.org

KĽÚČOVÉ OBLASTI PRÁCE ODBORNÉHO LESNÉHO HOSPODÁRA

Termíny školenia:
22.-23. september 2021

Miesto konania: Reštaurácia Centrum, Kozačeka 8, Zvolen
V súvislosti s vyhláškou ÚVZ SR č. 241 ročník 31 zo dňa 12. augusta 2021 a stavom Covid automatu (pre Zvolen stupeň ohrozenia – červená farba) platným od 20.09.2021, organizátor tohto podujatia (Národné lesnícke centrum) umožňuje vstup do priestorov hromadného podujatia:
výlučne osobám v režime OTP
Za osobu v režime očkovaná, testovaná, alebo prekonala ochorenie COVID-19 (ďalej len „osoba v režime OTP“) sa na účely tejto vyhlášky považuje:
a) osoba plne očkovaná,
b) osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu, alebo
c) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.
Organizátor má právo požadovať od účastníka hromadného podujatia predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú z vyššie uvedených skutočností (potvrdenie o očkovaní alebo COVID PAS alebo potvrdenie o negatívnom výsledku testu alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia).

Organizátor informuje účastníkov hromadného podujatia o nasledovných povinnostiach:
1. potreba nosiť respirátor FFP2 na prekrytie dýchacích ciest počas celej doby trvania podujatia,
2. v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná ostať v domácej izolácii,
3. ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto kultúrneho podujatia,
4. zákaz podávania rúk.

UPOZORNENIE:
Účasť na školení je možná len na základe pozvánky a zaslania prihlášky na adresu organizačného garanta.

Kontakt: JUDr. Ing. Katarína Golianová, 045 / 5314 345, katarina.golianova@nlcsk.org

LRM

Žiadosť o vykonanie odbornej skúšky o odbornej spôsobilosti na činnosti s LRM

Žiadosť o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na činnosti s lesným reprodukčným materiálom sa predkladá ministerstvu do 31. marca kalendárneho roka podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 22 vyhlášky č. 501/2010 Z. z.
Prílohy k žiadosti:
a) overený doklad o vzdelaní, ktorý je podmienkou na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti
b) doklad o zaplatení poplatku (e-kolok v hodnote 170,- €)

Odborná príprava ku skúškam odbornej spôsobilosti na činnosti s LRM

Termín prípravy ku skúške: spravidla mesiac pred skúškou
Okruh otázok a téz k odbornej príprave LRM
Kontakt: Ing. Katarína Bugalová, 045/5314 262, katarina.bugalova@nlcsk.org

Skúšky odbornej spôsobilosti na činnosti s LRM

Termíny skúšok: predbežne jún bežného roku
Okruh otázok a téz ku skúškam LRM
Kontakt: Ing. Katarína Bugalová, 045/5314 262, katarina.bugalova@nlcsk.org

Školenie držiteľov osvedčenia odbornej spôsobilosti na činnosti s LRM

Termíny školenia: spravidla jún bežného roku
Kontakt: Ing. Katarína Bugalová, 045/5314 262, katarina.bugalova@nlcsk.org

PSL

Žiadosť o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti na vyhotovovanie PSL

Žiadosť o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti na vyhotovenie programu starostlivosti o les sa predkladá na MPaRV SR do 31. marca podľa vzoru uvedeného v prílohe vyhlášky 441/2006. Termín a miesto skúšky sa oznámi žiadateľovi písomne najneskôr do 30 dní pred jej konaním.
Žiadosť o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti na vyhotovenie programu starostlivosti o les
Žiadosť o vydanie osvedčenia o technickej spôsobilosti fyzickej osoby na vyhotovenie programu starostlivosti o les
Žiadosť o vydanie osvedčenia o technickej spôsobilosti právnickej osoby na vyhotovenie programu starostlivosti o les
Prílohy k žiadosti:
a) doklad o vzdelaní;
b) doklad o absolvovaní praxe v hospodárskej úprave lesov v trvaní najmenej piatich rokov;
c) doklad o zaplatení správneho poplatku (sadzobník správnych poplatkov NRSR č. 145/1995).

Ďalšie vzdelávanie

Práca s verejnosťou a lesná pedagogika

Lesy a lesníctvo tvoria jeden z hlavných pilierov trvalo udržateľného rozvoja vidieka. Existuje výrazná potreba rozvíjať dialóg medzi lesníckym sektorom a širokou verejnosťou v záujme definovania obojstranne akceptovateľných cieľov. Propagácia lesníctva smerom k laickej verejnosti si vyžaduje komunikáciu a aktívne budovanie vzťahov aj s dôrazom na aktivizáciu spoločnej zodpovednosti všetkých záujmových skupín za zachovanie lesov a ich funkcií. Najúčinnejším nástrojom pre lesníkov je v tejto oblasti lesná pedagogika.

Kľúčovým dokumentom pre jej ďalšie smerovanie a rozvoj environmentálneho vzdelávania je materiál pod názvom Lesná pedagogika ako súčasť environmentálnej výchovy – Koncepcia rozvoja (NLC, 2010). Z poverenia MPRV SR sa stalo NLC – Ústav lesníckeho poradenstva vzdelávania Zvolen koordinátorom lesnej pedagogiky na Slovensku. Ústav zabezpečuje aj realizáciu vzdelávania v tejto oblasti – Kurz lesnej pedagogiky.

Aktivity lesnej pedagogiky sa využívajú v celoslovenských a regionálnych projektoch. Dominantnými podujatiami sú Lesnícke dni, Les ukrytý v knihe, Detská lesnícka univerzita. Lesná pedagogika sa objavuje aj vo výstavníckej činnosti na odborných výstavách akými sú napríklad AGROKOMPLEX alebo LIGNUMEXPO – LES, ale aj na prírodovedne zameraných súťažiach alebo na podujatiach pri významných príležitostiach – Medzinárodný rok lesov (2011), každé dva roky sa opakujúci Európsky týždeň lesov či Medzinárodný deň lesov (21.3.). Veľký význam majú aj programy lesnej pedagogiky venované špeciálnym skupinám – deťom v zdravotníckych zariadeniach, klientom so špeciálnymi potrebami, seniorom v centrách sociálnych služieb.

Osobité postavenie v rámci lesnej pedagogiky má lesná vychádzka ako základná organizačná forma. Ročná bilancia jej návštevnosti za všetkých realizátorov je približne na úrovni 10 000 účastníkov.

Zaujímavou iniciatívou 11 lesníckych inštitúcií (vrátane Národného lesníckeho centra) sídliacich v meste Zvolen bolo Memorandum o spolupráci podpísané dňa 18. apríla 2016 na Starej radnici. Mesto tak prijalo titul “mesto lesníctva”.

Správa o lesnej pedagogike za rok 2019

Správa o lesnej pedagogike za rok 2020

  

Pôdohospodársky poradenský systém

Členské štáty EÚ boli v zmysle nariadenie Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003 povinné od 1. januára 2007 zriadiť poradenský systém pre pôdohospodárov – Pôdohospodársky poradenský systém (PPS).

Platná legislatíva definuje PPS ako systém poradenských služieb pre poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, ktorým sa zabezpečuje prenos výsledkov vedy a výskumu do praxe s cieľom zlepšiť hospodárenie poľnohospodárskych podnikov a podnikov lesného hospodárstva pri súčasnom dodržaní požiadaviek na trvalo udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo.

Na základe delegovaných právomocí Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR je Agroinštitút Nitra, š. p. spolu s Národným lesníckym centrom dôležitým organizačným prvkom PPS. Zabezpečujú odbornú prípravu a overovanie odbornej spôsobilosti pôdohospodárskych poradcov na výkon činnosti prostredníctvom akreditovaných vzdelávacích programov, proces certifikácie poradcov, vedenie Centrálneho registra pôdohospodárskych poradcov SR  koordináciu a rozvoj informačného a komunikačného prostredia poradenského systému na získavanie, spracovanie a šírenie autorizovaných informačných zdrojov, odborne orientovaných databáz a informačných databázových systémov (www.agroporadenstvo.sk a www.forestportal.sk).

Centrálny register pôdohospodárskych poradcov

Centrálny register pôdohospodárskych poradcov (CRPP) SR je menný zoznam certifikovaných pôdohospodárskych poradcov pre poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo.
Je verejne prístupný na webovej stránke správcu CRPP – www.agroinstitut.sk, ktorý z poverenia ministerstva zodpovedá za jeho vedenie, udržiavanie a aktualizáciu.

Informácie pre záujemcov o poskytovanie poradenských služieb v rámci opatrenia 2.1

V roku 2017 bol schválený zákon č. 280/2017 Z.z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstvea rozvoji vidieka. V § 22 tohto zákona je zadefinovaný Pôdohospodársky poradenský systém a podmienky, ktoré pôdohospodársky poradca musí spĺňať:

má ukončené stredoškolské vzdelanie v učebnom odbore alebo v študijnom odbore so zameraním na poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, rozvoj vidieka, veterinárne vedy alebo potravinárstvo podľa osobitného predpisu a najmenej päť rokov praxe v príslušnom učebnom odbore alebo v poradenstve v poľnohospodárstve alebo vysokoškolské vzdelanie a najmenej tri roky praxe najmä v poľnohospodárstve, v potravinárstve, v oblasti veterinárneho lekárstva, lesníctva, práva alebo poradenstva v poľnohospodárstve,
absolvoval odbornú prípravu poradcov organizovanú poverenou osobou podľa § 22 odseku 4 písm. a) zákona č. 280/2017 Z.z.,
je držiteľom certifikátu o odbornej spôsobilosti poradcu.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pripravuje výzvu PRV 2014 – 2020 pre Opatrenie 2.1 Poradenské služby zamerané na pomoc poľnohospodárom a obhospodarovateľom lesa. V prípade Vášho záujmu poskytovať poradenské služby v rámci PRV pre oblasť lesného hospodárstva (obhospodarovateľov lesa) je možné získať bližšie informácie v Národnom lesníckom centre na:

– telefónnom čísle: 045/ 5314 345

– mailovej adrese: poradenstvo@nlcsk.org

Kontaktné formuláre:

Kontaktný formulár pre nových uchádzačov

kontaktný formulár pre už registrovaných uchádzačov
Vyplnený kontaktný formulár spolu s ostatnými náležitosťami je možné doručiť osobne, mailom (oskenované kópie) na poradenstvo@nlcsk.org alebo poštou na adresu:

Národné lesnícke centrum
Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania
Ing. Bc. Katarína Golianová
Sokolská 2
960 01 Zvolen

Katalóg poradenských produktov

Zverejnený katalóg poradenských produktov pre záujmovú oblasť lesníctva sa nachádza na: http://agroinstitut.sk/sk/katalog-poradenskych-produktov/

Kontaktný formulár

Cieľom poradenského systému je poskytovanie priameho, individuálneho, odborného poradenstva v oblasti lesného hospodárstva. V rámci poradenského systému  nie sú poskytované informácie na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

[gravityform id=”27″ title=”false” description=”false”]

Projekčná činnosť

V súvislosti s podporou odvetvia lesníctva z fondov EÚ Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (NLC – ÚLPV Zvolen) zabezpečuje pre obhospodarovateľov a vlastníkov lesa v rámci NLC:

  • vypracovávanie projektov v rámci získavania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ pre oblasť lesníctva,
  • zabezpečuje poradenskú a konzultačnú činnosť v oblasti získavania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ pre oblasť lesníctva a v rámci poskytovania štátnej podpory pre oblasť lesného hospodárstva,
  • vyhľadáva projektových partnerov.