Day

10 júna, 2021

OZNAM

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta dňa 27. 04. 2021 udelila Mgr. Ing. Kataríne Golianovej titul “JUDr.”

Ponuka na modelové vzdelávacie programy lesnej pedagogiky

Milí kolegovia, Národné lesnícke centrum je riešiteľom medzinárodného projektu Common heritage, joint future – Trees without borders (TreeJoy – SKHU/1601/1.1.217, program Interreg – Slovenská republika Maďarsko). Súčasťou aktivít projektu sú...