Pozvánka na pracovný seminár

Národné lesnícke centrum v spolupráci s Technickou univerzitou vo Zvolene a ďalšími partnermi Vás pozýva na pracovný seminár

HOSPODÁRSKA ÚPRAVA

PRÍRODE BLÍZKYCH LESOV

– o d    v ý s k u m u    k    p r a x i –


ktorý sa uskutoční v stredu 23. novembra 2022 o 9:00 vo veľkej zasadačke NLC vo Zvolene na Sokolskej ulici 2 (bývalý Lesoprojekt)

Cieľom seminára je predstaviť, a zo zástupcami kľúčových užívateľov z praxe a decíznej sféry prediskutovať aktuálne výsledky výskumu a vývoja alternatívnych postupov hospodárskej úpravy trvalo rôznovekých (prírode blízkych) lesov na báze hrúbkových tried. Výsledky sú prezentované v kontexte aktuálnej praxe uplatňovania postupov prírode blízkeho hospodárenia v lesoch prostredníctvom hospodárskej úpravy lesov vekových tried.


pozvanka_seminar_HUL