Zmeny v skúškach odbornej spôsobilosti OLH

Zvolen, 11. októbra 2021 – Národné lesnícke centrum (NLC) na základe poverenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) v roku 2021 koordinovalo proces tvorby nových otázok písomnej časti skúšok na získanie odbornej spôsobilosti lesných hospodárov s dôrazom na správne uplatňovanie princípov prírode blízkeho hospodárenia v lesoch. Nová myšlienka skúšok odborných lesných hospodárov (OLH) reaguje na potrebu zvýšenia kvality obhospodarovania lesov prostredníctvom lepšie pripravených odborných lesných hospodárov.

 Jedným zo základných pilierov lesného hospodárstva na Slovensku je inštitút odborného lesného hospodára (OLH). OLH usmerňuje hospodárenie v lese a pri tejto činnosti je zodpovedný za plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch a z osobitných právnych predpisov. OLH je spôsobilý na výkon činnosti, ak je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti OLH, ktoré mu na základe žiadosti vydá príslušný okresný úrad v sídle kraja. Túto žiadosť si môže podať až po úspešnom absolvovaní skúšok odbornej spôsobilosti OLH.

Skúšky odbornej spôsobilosti OLH organizuje NLC na základe poverenia MPRV SR. Tieto skúšky overujú odborné vedomosti a praktické zručnosti z piatich oblastí, ktorými sú:

  • pestovanie lesov,
  • ťažba dreva, doprava dreva, ochrana dreva a ekologické technológie,
  • hospodárska úprava lesov a realizácia programov starostlivosti o lesy, lesná hospodárska evidencia a pozemková evidencia,
  • všeobecne záväzné právne predpisy na úseku lesného hospodárstva a ochrany prírody a krajiny,
  • ochrana lesov a lesotechnické meliorácie.

V roku 2021 sa uskutočnili skúšky OLH v zmysle novej koncepcie zameranej na praktické využívanie vedomostí uchádzačov o túto, pre trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch tak dôležitú odbornú spôsobilosť. Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (NLC-ÚLPV Zvolen) pripravil s odborníkmi na predmetné oblasti nové súbory otázok, ktoré boli vopred dostupné pre všetkých záujemcov o vykonanie skúšky OLH. Dôvodom týchto krokov bolo vytvorenie väčšieho priestoru na preverenie praktických zručností budúcich lesných hospodárov v priebehu terénnej časti skúšok. Skúšok OLH sa tohto roku zúčastnilo 63 žiadateľov z celkového počtu 75 podaných žiadostí. K približne 2600 OLH na Slovensku sa po úspešnom absolvovaní skúšok  pridá 47 účastníkov, ktorí sú pripravení realizovať svoje odborné vedomosti pri racionálnom obhospodarovaní Slovenských lesov.

NLC-ÚLPV Zvolen v spolupráci s MPRV SR aktualizáciou obsahového i formálneho zamerania skúšok OLH operatívne reaguje najmä na zmeny v oblasti právnych predpisov a zavedenie nového spôsobu hospodárenia, orientovaného na postupnú zmenu lesa vekových tried na les hrúbkových tried, ktorý je odolnejší voči dôsledkom postupujúcej klimatickej zmeny a zároveň je najlepšou odpoveďou na spoločenskú objednávku po jemnejšom spôsobe obhospodarovania lesov.

NLC-ÚLPV Zvolen sa snaží proces odborného vzdelávania neustále skvalitňovať a naďalej ponúka pre záujemcov o vykonanie skúšok aj odbornú prípravu na skúšky OLH, ktorá sa realizuje spravidla mesiac pred ich samotným konaním. Samotná príprava trvá 5 pracovných dní, počas ktorých je každý deň venovaný inému predmetu zo skúšaných oblastí. Odborná príprava sa aj tento rok tešila vysokému záujmu uchádzačov. Jej efektívnosť najlepšie potvrdzuje fakt, že z celkového počtu úspešných absolventov skúšky sa na nej účastní skoro 80 %. Lektorský tím tvoria renomovaní odborníci z lesníckej praxe, ktorých Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania, Odbor poradenstva a vzdelávania prioritne vyberá z radov aktuálnych skúšobných komisárov menovaných ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Do budúcnosti sa uvažuje o skvalitnení priebehu písomnej časti skúšok prostredníctvom elektronického systému s náhodnou generáciou testových otázok zo zverejneného zoznamu.

Kontakt:

JUDr. Ing. Katarína Golianová

Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen

Sokolská 2, 960 01 Zvolen

Tel.: +421 45/5314 345

email: katarina.golianova@nlcsk.org

O nás:

Národné lesnícke centrum je štátom zriadená príspevková organizácia, ktorá organizačne podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a metodicky ju usmerňuje Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR.

Národné lesnícke centrum sídli vo Zvolene, ktoré je desaťročia centrom lesníctva na Slovensku a v súčasnosti nesie titul “Mesto lesníctva”.

Národné lesnícke centrum v súčasnosti tvoria štyri ústavy:

  • NLC – Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen),
  • NLC – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (ÚLPV Zvolen),
  • NLC – Ústav lesných zdrojov a informatiky (ÚLZI Zvolen),
  • NLC – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen (ÚHÚL Zvolen).

Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen je profesionálnou vzdelávacou inštitúciou, ktorá zabezpečuje ďalšie odborné vzdelávanie v odvetví lesného hospodárstva. Cieľovou skupinou pre vzdelávacie programy sú zamestnanci štátnych i neštátnych lesníckych inštitúcií na rôznych stupňoch riadenia. Na vzdelávacích aktivitách, ktoré zabezpečuje NLC – ÚLPV Zvolen, sa ročne zúčastňuje viac ako 1500 osôb, predovšetkým zamestnancov lesného hospodárstva. Vzdelávacie programy sú realizované formou prednášok, seminárov, workshopov, ale i praktických tréningov. Výučba prebieha v odborných učebniach vybavených didaktickými pomôckami a audiovizuálnou technikou alebo priamo v terénne. Lektormi sú poprední odborníci z praxe, vysokoškolskí pedagógovia i zástupcovia orgánov štátnej správy. Národné lesnícke centrum je z poverenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR i koordinátorom aktivít lesnej pedagogiky na Slovensku.