Transagroles

Názov projektu

Zodpovedný riešiteľ:

MODELY TRANSFORMÁCIE DREVINAMI ZARASTENÝCH NELESNÝCH POZEMKOV NA PRODUKČNÉ AGROLESNÍCKE SYSTÉMY

Ing. Jaroslav Jankovič, CSc.

Anotácia:

Projekt TRANSAGROLES je zameraný na riešenie problematiky transformácie tzv. bielych plôch – opustených a dnes nevužívaných poľnohospodárskych pozemkov zarastených drevinami na produkčné agrolesnícke systémy. Podľa Štatistickej ročenky o pôdnom fonde (ÚGKK, 2020, https://bit.ly/3Eee3dv) je na Slovensku 2 376 712 ha poľnohospodárskej pôdy. Z toho 850 600 ha tvoria trvalé trávne porasty (TTP). Približne tretina výmery TTP je nevyužívaná, opustená a zarastená drevinami v rôznych sukcesných štádiách. Tieto plochy sú vyčlenené z výmery spôsobilej na dotácie. V posledných rokoch rastie záujem farmárov o ich využívanie na produkčné pasienky a o ich zaradenie do dotačného systému. Bežnou praxou je tzv. revitalizácia – vrátenie do pôvodného stavu rekultivačnými opatreniami, pri ktorých sa odstráni všetka drevitá vegetácia. Ďalšou možnosťou, ktorá je dnes vzhľadom na zmenu klímy celosvetovo preferovaná, ale na Slovensku sa zatiaľ oficiálne nevyužíva, je transformácia na produkčné agrolesnícke systémy – trvalé trávne porasty (pasienky, resp. lúky) s ponechaním časti drevín.

Hlavným cieľom navrhovaného projektu je vývoj a definovanie modelov transformácie bielych plôch na trvalých trávnych porastoch na produkčné agrolesnícke systémy a návrh metodických postupov na realizáciu takejto transformácie. V spolupráci s obhospodarovateľmi budú na neobhospodarovaných drevinami zarastených poľnohospodárskych pozemkoch založené pilotné výskumno-demonštračné objekty, ktoré budú v projekte slúžiť na získanie nových, v podmienkach Slovenska unikátnych poznatkov o produkcii biomasy a uhlíkovej bilancii na agrolesníckych systémoch pri rôznom manažmente a rôznych typoch trvalých trávnych porastov v rôznych prírodných podmienkach. Zároveň budú ako vzorové objekty, resp. príklady dobrej praxe. Výstupy projektu budú priamo realizovateľné v praxi farmárov a priebežne využité pre tvorbu a optimalizáciu pravidiel podporných agrolesníckych schém na roky 2023-2027 a pre návrhy na úpravu súvisiacej legislatívy.

 

Čiastkové ciele projektu:

C1:    Založiť pilotné výskumno-demonštračné objekty transformácie neobhospoda-rovaných drevinami zarastených poľnohospodárskych pozemkov na produkčné agrolesnícke systémy

C2:    Začať výskum zameraný na získanie nových poznatkov o produkcii biomasy a uhlíkovej bilancie na agrolesníckych systémoch pri rôznom manažmente a rôznych prírodných podmienkach

C3:    Odvodiť rámcové modely a postupy transformácie bielych plôch na produkčné agrolesnícke systémy

 

Riešitelia:

Ing. Michal Pástor, PhD., Ing. Jozef Pajtík, PhD., Ing. Slavomír Strmeň, Doc. Ing. Martin Slávik, CSc., Ing. Tibor Priwitzer, PhD., Ing. Zuzana Sitková, PhD., Ing. Martin Belko, PhD.

 

Opis kľúčových aplikačných výstupov projektu

V1 (ČU1) Nová výskumná infraštruktúra: Pilotné výskumno-demonštračné objekty transformácie bielych plôch na produkčné agrolesnícke systémy (2024)
V každej z troch vyššie identifikovaných skupín odlišných typov zárastov bude zriadený minimálne 1 pilotný demonštračný objekt s tromi čiastkovými plochami (každá minimálne 0,25 ha (kontrolná bez zásahu, plocha transformovaná na TTP bez drevín a plocha transformovaná na agrolesnícky systém).

V2 (ČU2) Webmapová aplikácia: Pilotné výsledky výskumu transformácie bielych plôch na produkčné agrolesnícke systémy (2026)
Počas riešenia bude vytvorená websránka pre každý pilotný objekt s informáciami a údajmi z výskumu o produkčných parametroch, sekvestrácii uhlíka a mikroklimatických podmienkach na agrolesníckych čiastkových plochách v porovnaní s čiastkovými plochami s bezzásahovým režimom a čiastkovými plochami TTP bez drevín. Vytvorí sa tak zdroj prvotných informácií o možnostiach agrolesníckych systémov pre záujemcov z radov obhospodarovateľov TTP.

V3 (ČÚ3) Odborná monografia: Príručka obsahujúca modely a postupy na transformáciu bielych plôch na produkčné agrolesnícke systémy (2026)
Publikácia bude obsahovať navrhnuté rámcové modely agrolesníckych systémov pre 3 identifikované skupiny typov drevinami zarastených trvalých trávnych porastov. Modely budú v lesníckej časti obsahovať najmä: odporúčané minimálne a maximálne hektárové počty drevín, odporúčané drevinové zloženie a odporúčané formy rozmiestnenia drevín na ploche. Ich súčasťou budú aj metodické postupy na transformáciu zarastených plôch na agrolesnícke pasienky a na ich ďalšie obhospodarovanie (lesnícky aj poľnohospodársky manažment).

 

Odberateľ z praxe

SANAGRO a. s.