TP – Evaluačná analýza

TP – Evaluačná analýza implementácie lesníckych podopatrení (projektové a neprojektové podpory odvetvia lesníctva v rámci PRV 2014-2020

Názov projektu

Zdroj financovania:

Riešiteľské inštitúcie:

Doba riešenia:

Rozpočet:

Zodpovedný riešiteľ:

Evaluačná analýza implementácie lesníckych podopatrení (projektové a neprojektové podpory odvetvia lesníctva) v rámci Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 vo vzťahu k prioritám Národného lesníckeho programu SR

Zmluva o dielo č. 723/2022/MPRVSR-710

NLC – CTPL a NLC – LVÚ Zvolen

05/2022 – 04/2024

56 367,- EUR

Ing. Zuzana Sarvašová, PhD.

Anotácia:

Úspešnosť výkonu opatrení lesníckej politiky sa môže zlepšiť na základe vypracovania implementačných a evalvačných analýz prostredníctvom externých vedeckých inštitúcií. Cieľom projektu je vypracovanie evalvačnej analýzy implementácie lesníckych podopatrení (projektové a neprojektové podpory odvetvia lesníctva) v rámci Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 vo vzťahu k prioritám Národného lesníckeho programu SR. Hodnotenie úspešnosti výkonu opatrení lesníckej politiky sa uskutoční na základe teórie hodnotenia štátnych zásahov, ktorá je súčasťou teórie hospodárskej politiky a na základe teórie verejnej politiky, ktorá je súčasťou politologických teórií. Podľa vopred stanovených teoretických kritérií bude analyzovaný a kvalitatívne vyhodnotený prínos lesníckych podopatrení k napĺňaniu cieľov NLP.