Promoles

Názov projektu

Zodpovedný riešiteľ:

PROGRESÍVNE METÓDY OCHRANY LESA V MENIACICH SA EKOLOGICKÝCH PODMIENKACH

Ing. Milan Zúbrik, PhD.

Anotácia:

Projekt „Progresívne metódy ochrany lesa v meniacich sa ekologických podmienkach (Promoles)“ je zameraný na riešenie problematiky integrovanej ochrany lesa. V rámci projektu sa výskum sústredí na dve oblasti: a) progresívne metódy ochrany lesa proti najvýznamnejším kalamitným a inváznym druhom škodcov lesa a b) nové metódy regulácie raticovej zveri na základe únosnosti škôd na lesnom ekosystéme.

Tak, ako sa mení klíma, menia sa aj doterajšie podmienky v ktorých pôsobili domáce a invázne druhy škodcov a v ktorých boli aplikované doterajšie metódy integrovanej ochrany lesa. Nové podmienky vyžadujú nové prístupy a nové, progresívne metódy ochrany lesa. Výskum sa zameria na nové metódy, ktoré je potrebné navrhnúť a následne otestovať v laboratórnych a neskôr aj v prevádzkových podmienkach. 

Trvalo udržateľné obhospodarovania lesov nie je možné bez umelej obnovy a podpory prirodzeného zmladenia. Súčasné vysoké stavy zveri výrazne ovplyvňujú obhospodarovanie lesov trvalo udržateľným spôsobom. Je preto nevyhnutné začať skúmať (okrem iného) aj možnosti úpravy poľovníckeho plánovania. Prostredníctvom takéhoto nového typu plánovania a v súčinnosti s opatreniami ochrany lesa by sa zredukovali škody na hospodársky únosnú mieru.

Internetové prostredie je stále dôležitejším prostredím pre prezentáciu výsledkov výskumu, informovanie odbornej a laickej verejnosti, ako aj pre zber niektorých údajov. Jedným zo zámerov tohoto projektu je aj vývoj, testovanie a publikovanie nových internetových nástrojov a aplikácií zameraných na ochranu lesa.

 

Čiastkové ciele projektu:

C1:    Rozvinúť aplikovaný výskum v oblasti progresívnych metód ochrany lesa proti najvýznamnejším kalamitným a inváznym druhom škodcov lesa

C2:    Preskúmať alternatívne metódy regulácie populačnej hustoty raticovej zveri na základe únosnosti škôd na lesnom ekosystéme

 

Riešitelia:

Ing. Andrej Kunca, PhD., Ing. Andrej Gubka, PhD., doc. Dr. Ing. Bohdan Konôpka, Ing. Christo Nikolov, PhD., Ing. Jozef Vakula, PhD., Ing. Juraj Galko, PhD., Ing. Marcel Dubec, Ing. Marián Slamka, PhD., Ing. Michal Lalík, PhD., Ing. Roman Leontovyč, PhD., Ing. Slavomír Rell, PhD., Ing. Slavomír Strmeň, Ing. Valéria Longauerová, PhD.

 

Opis kľúčových aplikačných výstupov projektu

V1 (ČÚ1) Vedecká monografia: Nové metódy ochrany lesa zamerané na kalamitné druhy škodcov (2026)
Publikácia bude sumarizovať najnovšie poznatky, inovácie a výsledky vlastných výskumov v oblasti ochrany lesa proti hlavným kalamitným, resp. inváznym druhom uvedených v ČÚ1.

V2 (ČÚ1) Softvérový produkt: Inovované aplikácie na platforme e-los (2026)
Počas riešenia bude elektronický systém na platforme e-los, mavysk a skodcoviadrevin doplnený o nové funkcionality, ako sú mobilné aplikácie, personalizácia zberu údajov, atlas škôd zverou a ďalšie. Vytvorí sa tak ešte ucelenejší, o výsledky riešenia projektu doplnený zdroj informácií z oblasti ochrany lesa pre záujemcov z radov profesionálnych pracovníkov v lesníctve ako aj pre laickú verejnosť. Výsledkom bude nová, inovovaná verzia softvérov na uvedených doménach.

V3 (ČÚ2) Nová výskumná infraštruktúra: Demonštračné objekty výskumu vplyvu zveri na les (2024)
Demonštračné objekty budú založené primárne vo vlastných objektoch (výskumný poľovný revír Pri dube, VDO Kysuce). Budú pozostávať zo sérií porovnávacích oplôtkov inštalovaných v rôznych porastoch, napr. zmiešaný listnatý porast, zmiešaný ihličnatý porast, porast s dominanciou duba, porast s vysokým zastúpením jedle, prípadne aj ďalšie kombinácie lesných drevín (konkrétne typy porastov sa vytypujú počas riešenia projektu).

V4 (ČÚ2) Nová metodika: Regulácia početnosti raticovej zveri na základe únosnosti škôd v lesných porastoch (2026)
Navrhovaná metodika bude vychádzať z dosiahnutých výsledkov výskumu ČÚ2 týkajúcich sa hodnotenia únosnosti škôd zverou. Bude navrhnutá tak, aby bola využiteľná pre potreby úpravy poľovníckeho plánovania nezávisle na subjektívnom zisťovaní kmeňových stavov zveri. S pomocou navrhnutej metodiky bude možné upraviť plány lovu v poľovných oblastiach tak, aby došlo k reálnemu zníženiu negatívneho vplyvu zveri na lesné porasty.

 

Odberateľ z praxe

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik