Margistar

CA21125

Transforming marginalised mountainous areas towards their green, digital, and healthy futures.

Názov projektu

Zdroj financovania:

Riešiteľské inštitúcie:

Doba riešenia:

Zodpovedný riešiteľ:

Transforming marginalised mountainous areas towards their green, digital, and healthy futures

COST (CA21125)

Action Chair: LUKE (FI), Management Committee: 38 organizácií vrátane NLC-LVÚ Zvolen

09/2022 – 09/2026

Ing. Zuzana Sarvašová, PhD.

Anotácia:

Cieľom projektu MARGISTAR je vytvoriť fórum na syntézu, výmenu a spoluvytváranie poznatkov, ktoré spája vedcov, zainteresované strany a tvorcov politík, aby spoločne uvažovali o výzvach udržateľnosti v horských regiónoch a zároveň sa postupne približovali k reálnym riešeniam.

Horské oblasti sa vyznačujú rozdielmi, horšou územnou súdržnosťou, nevyváženým využívaním a ochranou ekosystémových služieb, bohatými a využívanými prírodnými zdrojmi a marginalizáciou. Kľúčovou výzvou pre MARGISTAR je podpora transformačných stratégií a inovačných procesov na revitalizáciu týchto oblastí a najmä syntéza a spoluvytváranie alternatívnych a účinných ciest k udržateľnosti.

Ďalšie informácie:

https://margistar.eu/