LIFE dynamicke linie

LIFE18 NAT/AT/000733

Dynamické línie života Dunaja

Názov projektu

Zdroj financovania:

Riešiteľské inštitúcie:

Doba riešenia:

Rozpočet:

Zodpovedný riešiteľ:

Dynamické línie života Dunaja

LIFE+, Príroda a Biodiverzita

Viadonau Gmbh (AT), National park Donau Auen (AT), WWF Austria (AT), BROZ, NLC – LVÚ, Prírodovedecká fakulta UK

15/07/2019 – 30/06/2026

10 730 658 €

Ing. Martin Bartko PhD.

Anotácia:

Názov projektu naznačuje dva prvky, ktoré sú nevyhnutné pre dosiahnutie cieľa a ktoré spolu súvisia: dynamika a línie života.

Dynamika
Aluviálne oblasti závisia od dynamiky. To znamená, že prúd rieky by mal viesť k erózii aj sedimentácii a že hladina vody prirodzene kolíše. Mnoho ohrozených druhov rastlín a živočíchov závisí od týchto meniacich sa podmienok. Typické lesy, ako sú vŕby a topole, sa nemôžu zmladiť v už založenom lese – potrebujú na to otvorené štrkové plochy. Takáto dynamika ale nie je možná v regulovaných úsekoch riek.

Línie života
Líniami života lužných lesov sú prietočné bočné ramená. Zásobujú lužný les vodou a pomáhajú formovať krajinu. Dunaj mal kedysi široko rozvetvený systém bočných ramien. V priebehu regulačných prác a výstavby elektrární boli prítoky oddelené a čoraz viac sa zanášajú, takže tento typ biotopov dnes už vo veľkej miere zmizol. Práve tu sa musí začať projekt renaturácie nivy.

 

Ďalšie informácie:

https://broz.sk/projekty/dynamicke-linie-zivota-dunaja/