InsectAI

CA22129

InsectAI – Using Image-based AI for Insect Monitoring & Conservation 

Názov projektu

Zdroj financovania:

Riešiteľské inštitúcie:

Doba riešenia:

Zodpovedný riešiteľ:

InsectAI – Using Image-based AI for Insect Monitoring & Conservation

COST (CA22129)

Action Chair: UK Centre for Ecology & Hydrology (GB), NLC-LVÚ Zvolen – 1 zástupca v Management Committee

10/2023 – 10/2027

Ing. Christo Nikolov, PhD.

Anotácia:

Akcia COST InsectAI podporí monitorovanie a ochranu hmyzu na národnej a kontinentálnej úrovni s cieľom pochopiť a čeliť rozsiahlemu úbytku hmyzu. Akcia spojí kritické množstvo výskumníkov a zainteresovaných strán v oblasti technológií umelej inteligencie hmyzu založených na snímkach s cieľom riadiť a stimulovať výskumný program, budovať výskumné kapacity v celej Európe a podporovať inovácie a aplikácie.

Existuje čoraz viac dôkazov o tom, že populácie hmyzu na celom svete prudko klesajú. Kľúčom k poznaniu veľkosti tohto problému, jeho príčin a spôsobov jeho riešenia je pochopenie trendov v oblasti druhov a ich faktorov. Aby sa našli riešenia, ktoré povedú k udržateľnej biodiverzite spolu s hospodárskou prosperitou, monitorovanie hmyzu by malo byť účinné a malo by poskytovať štandardizované a často aktualizované ukazovatele stavu na usmernenie ochranárskych opatrení.

Stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030 identifikuje kritickú výzvu, ktorou je poskytovanie štandardizovaných informácií o stave prírody, a k tomu môže prispieť umelá inteligencia hmyzu založená na snímkach. Konkrétne zákon EÚ o obnove prírody pravdepodobne stanoví záväzné ciele pre údaje s vysokým rozlíšením, ktoré môžu poskytnúť kamery. Výstupy akcie tak priamo prispejú k implementácii politík EÚ, v ktorých sa monitorovanie biodiverzity považuje za kľúčovú zložku.

V rámci akcie COST InsectAI sa budú organizovať workshopy, konferencie, krátkodobé vedecké misie, hackathony, dizajn-sprinty a mnoho ďalšieho v štyroch pracovných skupinách. Tieto skupiny sa budú zaoberať tým, ako môžu technológie umelej inteligencie pre hmyz založené na snímkach najlepšie riešiť spoločenské potreby, podporovať inovácie v oblasti hardvéru na zber snímok, vytvárať štandardizované prístupy na spracovanie snímok a vyvíjať nové metódy analýzy a integrácie údajov na premenu údajov na využiteľné poznatky.

Ďalšie informácie: