fytosanitárne

EUROPEAN COMMISSION

DIRECTORATE-GENERAL FOR HEALTH AND FOOD SAFETY

 

Food chain: Stakeholders and International Relations

Food Safety Programmes, Emergency Funding

 

FYTOSANITÁRNE PROGRAMY NA SLEDOVANIE, ERADIKÁCIU A OBMEDZENIE VÝSKYTU ŠKODCOV RASTLÍN

 

Slovakian survey programm for pests

 

Názov projektu

Zdroj financovania:

Riešiteľské inštitúcie:

Doba riešenia:

Rozpočet:

Zodpovedný riešiteľ:

Fytosanitárny program na sledovanie, eradikáciu a obmedzenie výskytu škodcov rastlín – Monitoring karanténnych druhov šlodcov lesných porastov

European commission Directorate-General for health and food safety, ÚKSÚP Bratislava

NLC – LVÚ Zvolen

2015 – do súčasnosti

50 000 – 80 000,- EUR ročne

Ing. Andrej Gubka, PhD.

Anotácia:

Od roku 2015 sa spolufinancujú opatrenia v oblasti zdravia rastlín, pričom sa zriadili programy prieskumov zdravia rastlín podľa nariadenia (EÚ) č. 652/2014.  V rokoch 2021 – 2027 sa granty môžu udeľovať príslušným orgánom členských štátov, ako sa stanovuje v článku 10 nariadenia o programe jednotného trhu. Rozsah programov sa rozšíril a okrem prieskumov zahŕňa aj opatrenia na eradikáciu a zabránenie šírenia (fytosanitárne programy). NLC na programe participuje s Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym v Bratislave (ÚKSÚP), ktorý je hlavným riešiteľom projektu.

V rámci projektu sa ako NLC zameriavame na vyhľadávanie vybraných nepôvodných a karanténnych druhov lesných škodcov na území Slovenska. V roku 2019 bolo schválené delegované nariadenie komisie (EÚ) 2019/1702, kde stanovuje zoznam škodcov, ktorí majú pre územie Únie najzávažnejší hospodársky, environmentálny a sociálny vplyv. Označované sú ako prioritný škodcovia Únie.

Od roku 2015 až po súčasnosť podliehalo prieskumu v rámci lesných porastov viacero druhov z ktorých sú niektoré označované za prioritné a podliehajú programu až do súčasnosti. Počas trvania programu sme tak sledovali nasledujúce druhy: Agrilus planipennis, Agrilus aurogutatus, Agrilus anxius, Anoplophora glabripennis, Anoplophora chinensis, Xylosandrus crassiusculus, Pseudopityophthorus minutissimus, P.pruinosus, Aproceros leucopoda, Choristoneura spp., Ceratocystis fagacearum, Bursaphelenchus xylophylus, Gibberella circinata, Chalara fraxinea, Heterobasidium Irregulare, Popilia japonica, Dendrolimus sibiricus, Pissodes spp., Monochamus spp. alebo Polygraphus proximus