ForestValue2

ForestValue2

ForestValue2 – Innovating forest-based bioeconomy

Názov projektu

Zdroj financovania:

Riešiteľské inštitúcie:

Doba riešenia:

Rozpočet:

Zodpovedný riešiteľ:

ForestValue2 – Innovating forest-based bioeconomy

Horizon Europe

MMM (FI): koordinátor, NLC – LVÚ Zvolen: partner, celkom 10 partnerov v konzorciu

12/2022 – 12/2025

30 000,- EUR rozpočet pre NLC

Ing. Rastislav Raši, PhD.

Anotácia:

Pri určovaní spoločných priorít v oblasti výskumu a inovácií by mal projekt zohľadňovať šesť nedostatkov v poznatkoch, ktoré boli identifikované v dokumente “Brief on the role of the forest-based bioeconomy in mitigating climate change through carbon storage and material substitution”, ktorý vypracovalo Spoločné výskumné centrum (JRC) pre Znalostné centrum pre biohospodárstvo (KCB) Európskej komisie a ktorý bol uverejnený v máji 2021 https://joint-research-centre.ec.europa.eu/jrc-news/forest-based-bioeconomy-and-climate-change-mitigation-trade-offs-and-synergies-2021-05-06_en. Mal by sa opísať podrobný postup, ako zúčastnené financujúce agentúry určia konkrétne spoločné priority v oblasti výskumu a inovácií v súvislosti s týmito šiestimi medzerami (prípadne s užším zameraním na medzeru č. 5 – budúce vplyvy zmeny klímy); plánovaná spoločná výzva by sa mohla zamerať najmä na EÚ 13 (Widening Countries), ktorá by v spoločnej výzve zaviedla opatrenia podporujúce rozširovanie alebo inkluzívnosť.

Ďalšie informácie:

https://forestvalue.org/