DSS4ES

CA22141

Integrated DSS for delivery of ecosystem services based on EU forest policies (DSS4ES)

Názov projektu

Zdroj financovania:

Riešiteľské inštitúcie:

Doba riešenia:

Zodpovedný riešiteľ:

Integrated DSS for delivery of ecosystem services based on EU forest policies (DSS4ES)

COST (CA22141)

Action Chair: CZU (Česko), NLC-LVÚ Zvolen – 1 zástupca v Management Committee

09/2023 – 09/2027

Ing. Martina Štěrbová, PhD.

Anotácia:

Lesy sú významnou súčasťou okolitej krajiny a každé rozhodnutie o hospodárení v lese ovplyvňuje krajinu a naopak, rozhodnutie o hospodárení v okolitej krajine ovplyvňuje lesy. Preto je potrebný integrovaný rámec DSS, ktorý by vhodne riešil všetky ciele trvalo udržateľného obhospodarovania lesov v krajine prepojením všetkých vzájomných vzťahov medzi lesmi a okolitou krajinou. Takýto integrovaný rámec DSS si bude vyžadovať zohľadnenie informácií a prístupov z rôznych vidieckych a krajinotvorných činností a sektorov. V tomto kontexte bude porovnanie a integrácia poznatkov z DSS (vyvinutých pre poľnohospodárstvo, chov zvierat, lesníctvo, manažment ekosystémov atď.) vynikajúcim východiskom pre pokrok smerom k integrovanému systému udržateľného hodnotenia poskytovania ekosystémových služieb (ES) v krajinnej mierke, vrátane poskytovania zdrojov pre biologické hospodárske činnosti, ochrany a regulácie alebo kultúrnych služieb. Hlavným cieľom tejto akcie je vytvoriť výskumnú sieť na uľahčenie konceptualizácie a rozvoja nových metodických prístupov v systémoch na podporu rozhodovania vrátane dôležitých vzťahov medzi lesom a krajinou. Dôraz sa kladie na preverovanie, hodnotenie a navrhovanie existujúcich a budúcich nástrojov na podporu holistických prístupov plánovania na zvýšenie trvalo udržateľného obhospodarovania lesov, pričom sa zohľadňujú rôzne ekosystémové služby a produkty, ktoré riešia súvisiace riziká a neistoty.

Ďalšie informácie: