APVV-22-0545

APVV-22-0545

Nový škodca v bučinách na Slovensku: Výskum metód ochrany lesa proti lykožrútovi bukovému (Taphrorychus bicolor)

Názov projektu

Zdroj financovania:

Riešiteľské inštitúcie:

Doba riešenia:

Rozpočet:

Zodpovedný riešiteľ:

Nový škodca v bučinách na Slovensku: Výskum metód ochrany lesa proti lykožrútovi bukovému (Taphrorychus bicolor)

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV-22-0545)

NLC-LVÚ Zvolen: hlavný riešiteľ; ÚEL SAV Zvolen; SAV, v. v. i.

07/2023 – 12/2025

220 000,- EUR

Ing. Christo Nikolov, PhD.

Anotácia:

Buk lesný (Fagus sylvatica) je dominantná drevina (34.6%) v lesoch Slovenska. Od roku 2014 evidujeme prípady chradnutia a na niektorých miestach aj odumierania bučín zapríčinené lykožrútom bukovým (Taphrorychus bicolor). Tento jav bol pozorovaný hlavne v teplejších a suchších lokalitách, na južne orientovaných svahoch, často s výskytom otvorených porastových stien. V Európe je to bežne vyskytujúci sa druh. Značné škody spôsobil v Maďarsku a v Nemecku. Viacerí autori popisujú premnoženie tohto druhu najmä po teplých a suchých rokoch. Pre globálne otepľovanie hrozia v budúcnosti extrémne výkyvy počasia. Rekordné hodnoty globálnych teplôt namerali klimatológovia v posledných 4 rokoch. Podľa meraní Slovenského hydrometeorologického ústavu bolo leto v roku 2022 najteplejšie v histórii meteorologických meraní (od 1881) na Slovensku. S narastajúcimi teplotami a obdobiami bez zrážok sa predpokladá, že početnosť napadnutí a kalamít lykožrúta bukového bude narastať. V ostatných rokoch boli hlásené poškodenia zdravých stojacich stromov z viacerých lokalít na Slovensku. Lykožrút bukový atakuje stromy aj niekoľko rokov za sebou a postupne prekonáva ich obranné mechanizmy, strom po niekoľkých rokoch chradne a odumiera. V rámci projektu budeme testovať účinnosť odparníkov, determinovať patogény prenášané lykožrútom bukovým na stromy, determinovať a kultivovať entomopatogény, ktoré budú následne aplikované na výskumných plochách použitím nami vytvorených nosičov a upravených lapačov.

Cieľom projektu je návrh opatrení na ochranu lesa a odporúčaní pre prax na zamedzenie škôd spôsobených lykožrútom bukovým. Skladajú sa z nasledovných častí:
1. Vyhodnotenie metód monitorovania a odchytu T. bicolor
2. Izolácia, determinácia a kultivácia entomopatogénnych húb a patogénov prenášaných T. bicolor
3. Testovanie vybraných kmeňov entomopatogénov proti T. bicolor v teréne.
4. Diseminácia výsledkov a prenos nových aplikačných poznatkov priamo do lesníckej praxe.