APVV-22-0399

APVV-22-0399

Testovanie nosiča biologicky aktívneho organizmu proti hmyzím škodcom z rodu chrústov Melolontha

Názov projektu

Zdroj financovania:

Riešiteľské inštitúcie:

Doba riešenia:

Rozpočet:

Zodpovedný riešiteľ:

Testovanie nosiča biologicky aktívneho organizmu proti hmyzím škodcom z rodu chrústov Melolontha

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV-22-0399)

NLC-LVÚ Zvolen

07/2023 – 06/2026

249 963,- EUR

Ing. Michal Lalík, PhD.

Anotácia:

Larvy chrústov z spôsobujú vážne škody a ekonomické straty v poľnohospodárstve, záhradníctve, vinohradníctve a lesníctve v mnohých európskych krajinách . Poškodenie pochádza z potravného správania lariev na koreňovom systéme rastlín, najmä od lariev posledného instaru . Nedostatok chemických prípravkov na kontrolu larválnych aj dospelých štádií, ako aj obmedzená účinnosť alebo vysoká pracovná náročnosť alternatívnych metód uprednostňujú používanie metód biologickej kontroly založených predovšetkým na entomopatogénnych hubách, najmä Beauveria brongniartii (Sacc.) Petch. alebo Beauveria bassiana (Bals. -Criv.) Vuill., ktorých endofytické vlastnosti otvárajú nové perspektívy stratégií biokontroly. Nami vyvinutý nosič sme úspešne použili proti imágam tvrdoňa smrekové. Ďalšie testy chceme vykonať na larvách chrústov z rodu Melolontha.

Cieľom projektu je otestovať nosiče na larvy Melolontha. Ako prvé by sme vykonali laboratórne testy, kde by sme nainfikovali larvy priamym kontaktom a sledovali či ich dokáže huba úspešne usmrtiť. Ďalším krokom by boli poloprírodné pokusy, kde by sme vysadili do nádob sadenice ku koreňom by boli umiestnené nosiče a na povrch pôdy larvy chrústov. Sledovalo by sa prežívanie sadeníc a mortalitu lariev. Ako posledný by sme vykonali pokus v terénne našli by sme vhodnú lokalitu s dostatočným množstvom lariev a umiestnili nosiče priamo k sadeniciam a zisťovali či bude menšia mortalita sadeníc. Súbežne by boli publikované výsledky pre lesnícku verejnosť.