APVV-22-0056

APVV-22-0056

Vplyv kompetície a ďalších limitujúcich faktorov na retenciu uhlíka a
na diverzitu rastlinstva v obnovujúcich sa lesoch

Názov projektu

Zdroj financovania:

Riešiteľské inštitúcie:

Doba riešenia:

Rozpočet:

Zodpovedný riešiteľ:

Vplyv kompetície a ďalších limitujúcich faktorov na retenciu uhlíka a na diverzitu rastlinstva v obnovujúcich sa lesoch

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV-22-0056)

NLC-LVÚ Zvolen

07/2023 – 06/2027

230 759,- EUR

doc. Ing. Bohdan Konôpka, PhD.

Anotácia:

Lesníctvo čelí vážnej výzve keď spoločnosť požaduje zvýšenie produkcie dreva a zmiernenie klimatických zmien, zároveň narastá potreba zabezpečiť biodiverzitu v lesoch. Navyše klimatická zmena spôsobuje v európskych lesoch mierneho pásma celý rad reťazových disturbancií, ktoré následne priniesli nárast podielu mladých lesných porastov najmä v posledných dvoch desaťročiach. Zvyšujúca sa rozloha mladých lesov je jedným z dôvodov, prečo má byť toto rastové štádium predmetom súčasného lesníckeho výskumu intenzívnejšie ako v minulosti.

Navrhovaný projekt by mal vytvoriť spoľahlivé podklady na riešenie „kompromisov“ potrebných lesnému hospodárstvu pri dosahovaní niekedy protichodných cieľov (produkcia vs biodiverzita). Zameriame sa na otázky produktivity lesov, alokácie biomasy, obehu uhlíka v odumretej dendromase a v prízemnej vegetácii, ako aj tlaku veľkých bylinožravcov pri obnove lesov s ohľadom na sekvestráciu uhlíka a rozmanitosť flóry. Využijeme postupy matematického modelovania vlastností drevín a porastov, ako je biomasa stromov a štruktúra podľa komponentov, vlastnosti asimilačných orgánov, hustota stromov, zásoba porastovej biomasy, nadzemná biomasa prízemnej vegetácie, index listovej plochy, kompetičné indexy. Následne budeme modelovať dynamické procesy, ako je napr. čistá primárna produktivita nadzemnej biomasy v stromovej a prízemnej vegetácii, mortalita stromov, alokácia biomasy medzi nadzemné zložky, rastová efektivita a pod. Hlavnou pracovnou hypotézou tohto výskumu je hľadanie kompromisu medzi akumuláciou uhlíka a zvýšením biodiverzity v obnovujúcich sa lesných ekosystémoch. Pokúsime sa definovať faktory kritické pre funkčnosť mladých lesných ekosystémov a na základe našich zistení vypracovať odporúčania pre manažment lesa. Zaujíma nás najmä úloha kompetície pri formovaní produktivity a diverzity lesov, doba sekvestrácie uhlíka v odumretej organickej hmote, resp. úloha veľkých bylinožravcov pri vytváraní lesných biotopov vzhľadom na biodiverzitu.