APVV-21-0412

APVV-21-0412

Toky uhlíka v pôde hlavných typov lesných ekosystémov na výškovom gradiente Západných Karpát

Názov projektu

Zdroj financovania:

Riešiteľské inštitúcie:

Doba riešenia:

Rozpočet:

Zodpovedný riešiteľ:

Toky uhlíka v pôde hlavných typov lesných ekosystémov na výškovom gradiente Západných Karpát (CALTER)

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV-21-0412)

NLC – LVÚ Zvolen, Technická univerzita Zvolen (Lesnícka fakulta), Ústav ekológie lesa SAV, Ústav krajinnej ekológie SAV, Správa TANAP (pôvodne ŠL TANAP)

07/2022 – 06/2025

98 972,- EUR (rozpočet NLC)

doc. Ing. Peter Fleischer, PhD. (za TU ako koordinujúce pracovisko),
Ing. Tibor Priwitzer, PhD. za NLC – LVÚ Zvolen

Anotácia:

V lesných ekosystémoch je v súčasnosti uložené viac ako 70 % globálneho pôdneho uhlíka čo zohráva významnú úlohu pri výmene skleníkových plynov medzi povrchom pôdy a atmosférou. Aj malá zmena v tomto úložisku môže výrazne ovplyvniť globálny klimatický systém Zeme. Pôdny organický uhlík sa vyskytuje v rôznych formách, ktoré z hľadiska stability možno rozdeliť na aktívnu (labilnú) frakciu, ktorá v pôde zotrvá rádovo týždne až mesiace, a stabilnú frakciu, ktorá môže v pôde pretrvávať mnoho rokov alebo dokonca storočí. Pôda stráca C dvoma hlavnými procesmi – respiráciou a vyplavovaním. Oba procesy sú riadené zložitými časopriestorovými procesmi, ktoré sa menia v dôsledku zmien biotických (rastlinné alebo mikrobiálne spoločenstvo) a abiotických (napr. teplota pôdy, pôdna vlhkosť, textúra pôdy) faktorov. Pôdna respirácia (Rs) pozostáva z dvoch hlavných zložiek – heterotrofnej (Rh) a autotrofnej (Ra), ktoré reagujú rozdielne na zmeny ovplyvňujúcich faktorov. Nadmorská výška ako významný determinant klimatických podmienok, podstatne ovplyvňuje zásobu a toky C v pôde. Hlavným cieľom nášho projektu je identifikovať straty pôdneho C respiráciou a vylúhovaním a identifikovať kľúčové faktory pozdĺž výškového gradientu reprezentujúceho hlavné lesné spoločenstvá v Západných Karpatoch. Študijné plochy sa nachádzajú na lokalitách určených na dlhodobý ekologický výskum v rámci siete LTER Slovensko. Možný vplyv zvýšenej teploty na toky C v pôde sledovaných ekosystémov budeme monitorovať pomocou otvorených skleníkov. Pre spoľahlivý odhad prirodzene veľmi premenlivých tokov pôdneho C optimalizujeme stratégiu odoberania vzoriek pre každý študovaný ekosystém na základe individuálnej priestorovej stratifikácie a frekvencie merania. Projekt pozostáva z prípravnej, overovacej, implementačnej a interpretačnej fázy.