APVV-21-0290

APVV-21-0290

Priestorové analýzy poskytovania ekosystémových služieb v lesoch Slovenska

Názov projektu

Zdroj financovania:

Riešiteľské inštitúcie:

Doba riešenia:

Rozpočet:

Zodpovedný riešiteľ:

Priestorové analýzy poskytovania ekosystémových služieb v lesoch Slovenska (FESWEB)

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV-21-0290)

NLC – LVÚ Zvolen

07/2022 – 12/2025

249 963,- EUR

Ing. Zuzana Sarvašová, PhD.

Anotácia:

Koncept ekosystémových služieb nadobúda na významnosti z hľadiska ekonomickej prosperity a kvality života obyvateľov. Hodnotenie ekosystémových služieb Slovenska je založené na rôznych postupoch, ktoré nedostatočne odzrkadľujú možnosti využitia lesníckych údajov a informácii. Hlavným cieľom projektu je navrhnúť rozhodovací model pre hodnotenie poskytovania ekosystémových služieb v lesoch (ESL) Slovenska na úrovni lesných porastov a na základe využitia verejne dostupných údajov o lesoch z lesného hospodárstva a súvisiacich sektorov. Pre vybudovanie modelu bude použitá nástroj ModelBuilder v softvéri ArcGIS. V rámci verifikácie modelu sa použije terénny prieskum kombinovaný s inovatívnym postupom založeným na citizen science prístupe. Výstupom bude nová interaktívna web-mapová aplikácia zobrazujúca výsledky hodnotiaceho modelu poskytovania ESL vo forme geopriestorovej vektorovej vrstvy, ktorej základom budú hranice jednotiek priestorového rozdelenia lesa. Vedecká expertíza a kvalitné informácie o ekosystémových službách v lesoch Slovenska zvýšia povedomie verejnosti o dôležitosti ESL, podporia zodpovedné hospodárenie v lesoch a eliminujú riziko konfliktov medzi rôznymi zainteresovanými stranami.

Ďalšie informácie:

http://www.ipoles.sk/fesweb/