APVV-21-0270

APVV-21-0270

Adaptívna variabilita genetických zdrojov lesných drevín v podmienkach klimatickej zmeny

Názov projektu

Zdroj financovania:

Riešiteľské inštitúcie:

Doba riešenia:

Rozpočet:

Zodpovedný riešiteľ:

Adaptívna variabilita genetických zdrojov lesných drevín v podmienkach klimatickej zmeny (ForGenRes)

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV-21-0270)

Technická univerzita vo Zvolene, NLC – LVÚ Zvolen

07/2022 – 06/2026

249 995,- EUR

Ing. Roman Longauer CSc.

Anotácia:

Projekt je zameraný na problematiku výberu vhodných genetických zdrojov lesných drevín, predovšetkým na integrované hodnotenia fenotypových a fyziologických znakov a adaptívnej genetickej premenlivosti na základe provenienčných pokusov, manipulatívnych experimentov a simulácie dopadov pestovných opatrení na genetickú štruktúru porastov.  Projekt je orientovaný na identifikáciu geografickej premenlivosti jednak znakov relevantných pre lesnícku prax, jednak fyziologických parametrov, ktoré s týmito znakmi potenciálne súvisia, a identifikáciu ich genetickej podmienenosti a koreláciu ako s klímou v mieste pôvodu, tak aj klimatickými podmienkami v mieste výsadby resp. akútny klimatický stres. Poznatky o trendoch reakcií drevín na zmenu geografických a klimatických podmienok, fyziologickej odozve na stres, adaptívnej genetickej variabilite a dopadoch manažmentu porastov na genetickú štruktúru majú viesť k odporúčaniam pre prenos lesného reprodukčného materiálu v podmienkach klimatickej zmeny a pre aktívny manažment genetických zdrojov lesných drevín.