APVV-21-0131

APVV-21-0131

Vývoj a testovanie biologicko-mechanických spôsobov ochrany ihličnatých sadeníc pred hmyzími škodcami v lesoch poškodených veľkoplošnými kalamitami

Názov projektu

Zdroj financovania:

Riešiteľské inštitúcie:

Doba riešenia:

Rozpočet:

Zodpovedný riešiteľ:

Vývoj a testovanie biologicko-mechanických spôsobov ochrany ihličnatých sadeníc pred hmyzími škodcami v lesoch poškodených veľkoplošnými kalamitami (BIOMECH)

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV-21-0131)

NLC – LVÚ Zvolen,

07/2022 – 12/2024

246 762,- EUR

Ing. Slavomír Rell, PhD.

Anotácia:

V posledných rokoch sú na Slovensku častým javom vetrové kalamity s následnými podkôrnikovými kalamitami. Množstvo vzniknutých pňov a ťažbových zvyškov vytvára priaznivé podmienky pre vývin tvrdoňa smrekového (Hylobius abietis) a lykokazov rodu Hylastes, ktorých imága spôsobujú nemalé škody na novovysadených ihličnatých kultúrach, často s potrebou opakovaného zalesňovania. Z tohto dôvodu je potrebné vykonávať opatrenia aby sa zabránilo premnoženiu tvrdoňa smrekového na kalamitných plochách. V rámci projektu sa bude testovať účinnosť už vyvíjaných typov odparníkov na báze primárnych atraktantov, ktorých účinnosť sa pri predbežnom testovaní potvrdila. Avšak v praxi sa nepoužívajú z dôvodu potreby ďalšieho výskumu. V rámci testovania by sa jednalo o kombináciu mechanických zariadení na odchyt imág, navnadených odparníkmi s biologickými metódami eliminácie škodcu (entomopatogénne huby). Jednalo by sa o použitie nosného média naočkovaného entomopatogénnymi hubami. Toto médium by zabezpečilo prežívanie húb aj v nepriaznivých pôdno-klimatických podmienkach (napríklad sucho, zvýšená slnečná radiácia a pod.), pri ktorých spóry húb odumierajú. Cieľom projektu je vyvinúť a testovať metódy ochrany ihličnatých sadeníc, vhodné pre použitie hlavne v oblastiach s 3. a vyšším stupňom ochrany prírody, kde je použitie chemických prostriedkov zakázané alebo značne obmedzené. Ďalším z cieľov je dosiahnutie celosezónneho účinku nosičov huby B. bassiana, čim by sa v lesnej praxí znížili náklady na kontrolu lapacích pascí a elimináciu odchytených imág. Tretím cieľom je dosiahnuť selektívnosť metódy na cieľových škodcov a znížiť ohrozenie necieľových druhov hmyzu.