APVV-21-0032

APVV-21-0032

Certifikovanie kvality guľatiny na základe vnútorných chýb dreva

Názov projektu

Zdroj financovania:

Riešiteľské inštitúcie:

Doba riešenia:

Rozpočet:

Zodpovedný riešiteľ:

Certifikovanie kvality guľatiny na základe vnútorných chýb dreva (CERTILOG)

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV-21-0032)

NLC – LVÚ Zvolen, VALASAHA Group, a. s.

07/2022 – 06/2025

249 064,- EUR

Ing. Tomáš Gergeľ, PhD.

Anotácia:

Efektívne využitie a reprodukcia obnoviteľných zdrojov vrátane drevnej suroviny je zásadnou podmienkou úspešnej transformácii spoločnosti od fosílnej k zelenej ekonomike. Jednou z oblastí výskumu, ktoré poskytujú poznatky potrebné na optimálne zhodnotenie drevnej suroviny, je detekcia kvality a kvalitatívnych znakov dreva. Existuje viacero defektoskopických prístrojov, ktoré pracujú na rôznych fyzikálnych princípoch. Výsledkom aplikovania týchto metód sú informácie, ktoré vedú k správnej sortimentácii dreva a k optimalizovaným rezným plánom. Originálnosť riešenia projektu je v aplikácii odlišného prístupu k triedeniu guľatiny do kvalitatívnych tried. V súčasnosti je guľatina triedená na základe vonkajších znakov dreva najčastejšie okulárnu metódou. Tento spôsob je lacný no do veľkej miery závisí od subjektívneho posúdenia hodnotiteľa. Zmena prístupu – certifikácia kvality guľatiny na základe naskenovaných vnútorných znakov odstráni ľudský faktor a možnú vnesenú neistotu. Riešením problému je úprava okrajových podmienok identifikovaných znakov dreva s ohľadom na druh spracovaného dreva a účel použitia (rozmery, estetické požiadavky, požiadavky na pevnosť). Chyby dreva majú svoje špecifiká v závislosti na druhu dreva. Na základe účelu použitia dreva, parametrov vnútorných znakov dreva (vzájomne vzdialenosť, poloha, veľkosť, orientácia, prítomnosť) bude vypracovaná metodika certifikácie kvality guľatiny dreva na základe vnútorných znakov. Zavedenie takejto certifikácie má veľký význam pri exporte guľatiny, aukciách s výrezmi, predaji guľatiny na estetické účely, pri výrobe špeciálnych výrobkov z dreva, ako sochy, sudy, hudobné nástroje. Uplatnenie je jednoznačné pri požiadavkách na výrobu nosných konštrukcii z dreva. Zároveň vznikne efektívny nastroj na garanciu kvality guľatiny dreva.