APVV-20-0429

APVV-20-0429

Efektívna štátna správa lesného hospodárstva

Názov projektu

Zdroj financovania:

Riešiteľské inštitúcie:

Doba riešenia:

Rozpočet:

Zodpovedný riešiteľ:

Efektívna štátna správa lesného hospodárstva (EFEKTLES)

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV-20-0429)

TU vo Zvolene Lesnícka fakulta; NLC – LVÚ Zvolen

07/2021 – 12/2024

90 000,- EUR

Ing. Martina Štěrbová, PhD. za NLC – LVÚ Zvolen

Anotácia:

Úlohou verejnej správy je zabezpečovať verejné služby a implementovať opatrenia verejnej politiky. Zároveň pôsobí ako hlavná styčná plocha medzi štátom a spoločnosťou. Predmetom výskumu je štátna správa lesného hospodárstva (ŠSLH). ŠSLH je špecializovaná verejná inštitúcia, ktorá pomocou legislatívnych noriem, ktoré upravujú jednotlivé oblasti lesného hospodárstva, poľovníctva, pozemkových spoločenstiev a lesného reprodukčného materiálu, rozhoduje a uskutočňuje konkrétne opatrenia pomocou vecných riešení. V súčasnosti nie je dostatok empirických údajov pre referenčný rámec o efektívnosti a úspešnosti výkonu ŠSLH. Cieľom projektu je vyhodnotiť efektívnosť súčasného modelu ŠSLH na príklade Programu starostlivosti o les a plánovania v poľovníctve. Ako základný teoretický rámec budú slúžiť teórie výkonu štátnej správy (byrokracia, new public management, governance, analýza verejnej politiky). Metodicky je projekt založený na kombinácií metód sociologického výskumu. Výstupmi projektu budú návrh optimálneho modelu ŠSLH, odporúčania pre štátnu správu a prax a návrhy na zmeny existujúcej legislatívy.

 

Ďalšie informácie:

http://www.ipoles.sk/efektles/