APVV-20-0408

APVV-20-0408

Inovácia tvorby programov starostlivosti o les pre podporu participatívneho rozhodovania o poskytovaní ekosystémových služieb lesa

 

Názov projektu

Zdroj financovania:

Riešiteľské inštitúcie:

Doba riešenia:

Rozpočet:

Zodpovedný riešiteľ:

Inovácia tvorby programov starostlivosti o les pre podporu participatívneho rozhodovania o poskytovaní ekosystémových služieb lesa (INPARTES)

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV-20-0408)

TU Zvolen, lesnícka fakulta: hlavný riešiteľ; NLC – LVÚ Zvolen: partner

07/2021 – 06/2025

249 991,- EUR

Doc. Ing. Róbert Sedmák, PhD. (LF TU Zvolen)
Ing. Zuzana Sarvašová, PhD. (NLC – LVÚ Zvolen)

Anotácia:

Lesné ekosystémy poskytujú široké spektrum tovarov a ekosystémových služieb (ES). Od lesníctva sa vo všeobecnosti čakáva, že zabezpečí poskytovanie rozličných požiadaviek a služieb, z ktorých mnohé sú vo vzájomnom konflikte. Hlavným cieľom projektu je vytvorenie inovovanej nadstavby hlavného produktu lesníckeho plánovania, ktorým je Program starostlivosti o les (PSL). V rámci inovácie sa navrhne a prakticky overí postup multikriteriálnej optimalizácie ťažieb dreva predpísaných klasickým PSL na vybraných územiach. Cieľom optimalizácie bude zabezpečenie efektívneho plnenia spektra ES požadovaných aktérmi zainteresovanými na hospodárení v lese a celkové zvýšenie ich spokojnosti. Optimalizácia bude založená na zmapovaní ponuky a dopytu po rozličných ES a na kvantitatívnom prieskume ich plnenia pre veľký počet alternatívnych plánov ťažby dreva vygenerovaných počítačom. Mapa plnenia ES bude ponúknutá reprezentatívnemu panelu zainteresovaných strán na participatívne stanovenie cieľových úrovní plnenia definovaného koša ES. Stanovenie cieľov umožní heuristickú optimalizáciu ťažieb založenú na použití evolučných multikriteriálnych algoritmov. Hlavným výstupom bude multikriteriálne optimálny rozvrh ťažieb dreva podľa jednotlivých porastov, v ktorom originálne predpisy PSL budú vystupovať ako horné záväzné limity. V dôsledku očakávanej snahy o posilňovanie mimoprodukčných služieb bude optimálny nadstavbový plán s vysokou pravdepodobnosťou redukovať ťažby dreva a povedie k finančným stratám vlastníkov. Kvantifikovaná výška finančnej kompenzácie bude druhým finálnym výstupom inovovaného plánovania a poslúži na vyhľadanie optimálnej schémy platieb za ekosystémové služby. Navrhnutý systém bude prakticky aplikovaný na viacerých prípadových územiach tak, aby došlo k vytvoreniu reálnych ukážok zladenia ponuky a dopytu po ekosystémových službách a použitia prakticky realizovateľných schém platieb za ekosystémové služby v slovenských prírodných, ekonomických a sociálnych reáliách.