APVV-20-0365

APVV-20-0365

Integrovaný lesnícko-ekologický výskum vzácnych horských lesov v oblasti Tatier

Názov projektu

Zdroj financovania:

Riešiteľské inštitúcie:

Doba riešenia:

Rozpočet:

Zodpovedný riešiteľ:

Integrovaný lesnícko-ekologický výskum vzácnych horských lesov v oblasti Tatier (FORECALL)

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV-20-0365)

NLC – LVÚ Zvolen, Správa TANAP (pôvodne ŠL TANAP)

07/2021 – 12/2024

249 977,- EUR

Ing. Zuzana Sitková, PhD.

Anotácia:

Projekt sa zameriava na komplexné zhodnotenie dlhodobých dôsledkov zmeny klímy, vetrovej kalamity a následného vývoja na horské lesy Tatier s dôrazom na ekologické interakcie a zintenzívňovanie prírodných rizík v území. Zámerom je efektívne využiť a prepojiť rôzne typy geopriestorových databáz s hodnotnými historickými aj novozískanými údajmi terestrických prieskumov pre analýzu časovej a priestorovej dynamiky vývoja lesných ekosystémov s ohľadom na zmeny vodného režimu, deštrukcie povrchov, bilanciu uhlíka, zmeny rastu, biodiverzity a obnovu lesa. Zároveň sa vytvorí základ pre komplexný a systematický lesnícko-ekologicko-ochranársky výskum, najmä v nezhodnotených častiach územia, a získajú sa vedecky podložené argumenty, ktoré majú ambíciu prispieť k lepšiemu zlaďovaniu záujmov lesníckeho manažmentu územia a ochrany prírody.

Čiastkové ciele sú definované nasledovne:

Cieľ 1 Spracovať a analyzovať dlhodobý vývoj lesných porastov v predmetnom území na základe dátových zdrojov DPZ s rôzne podrobným časovým a priestorovým rozlíšením (satelitné, letecké snímky – multispektrálne a LiDAR – letecký aj pozemný)

Cieľ 2 Analyzovať vplyv postupného rozpadu lesov a klimatickej zmeny na vodný režim a degradačné procesy povrchov a pôdy vo vybranej časti územia

Cieľ 3 Plošne zmapovať a vyhodnotiť časové zmeny v bilancii a zásobách uhlíka v severnej časti Vysokých Tatier

Cieľ 4 Zhodnotiť dynamiku pokalamitného vývoja horských lesov a zmapovať zmeny v raste drevín, v biodiverzite druhov, ako aj zmeny iných stanovištných ukazovateľov na základe precíznych terestrických meraní s odstupom min 20 rokov a s ohľadom na prebiehajúcu zmenu klímy

Cieľ 5 Realizovať a porovnať pokalamitný vývoj umelej a prirodzenej obnovy lesa v mladých porastoch vo vzťahu ku klimatickým faktorom a k intenzite výchovných zásahov (prerezávok).

Výstupom projektu bude návrh opatrení a manažmentových odporúčaní pre lesnícku prevádzku a online web-mapová aplikácia ako užívateľsky dostupný nástroj s možnosťou dynamického zobrazovania vývoja porastov na základe aktualizovaných údajov diaľkového prieskumu zeme.