APVV-20-0326

APVV-20-0326

Výskum možností využitia orecha čierneho (Juglans nigra L.) a gaštana jedlého (Castanea sativa Mill.) z produkčno-ekologického hľadiska v agrolesníckych systémoch na Slovensku

Názov projektu

Zdroj financovania:

Riešiteľské inštitúcie:

Doba riešenia:

Rozpočet:

Zodpovedný riešiteľ:

Výskum možností využitia orecha čierneho a gaštana jedlého z produkčno-ekologického hľadiska v agrolesníckych systémoch na Slovensku (CASTAJUG)

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV-20-0326)

NLC – LVÚ Zvolen, NPPC VUPOP

08/2021 – 06/2025

249 744,- EUR

Ing. Michal Pástor, PhD.

Anotácia:

Agrolesnícke systémy sú dnes v Európe považované za významnú inovačnú aktivitu v sektore pôdohospodárstva. Ide o systémy, kde na jednej ploche sú spolu s poľnohospodárskou produkciou pestované aj dreviny. Efektivita týchto systémov je postavená na znižovaní vonkajších vstupov a na ich kompenzácii lepším manažmentom v oblastí ekologických väzieb. V pôdohospodárstve Slovenskej republiky, pri prechode odvetvia na biohospodárstvo a na princípy „Európskej zelenej dohody” budú agrolesnícke systémy zohrávať významnú úlohu pri riešení aktuálnych problémov najmä v marginalizovaných oblastiach, kde oproti klasickým poľnohospodárskym systémom môžu poskytnúť diverzifikované, a teda vyššie príjmy poľnohospodárom. Okrem iného môžu vytvoriť pracovné miesta pre obyvateľov vidieckych oblastí, a tak pomôcť riešiť aj negatívne dôsledky trvalého trendu „vyľudňovania” vidieka. Zároveň predstavujú významné mitigačné opatrenie na zmeny klímy. Orech čierny a gaštan jedlý patria na Slovensku medzi perspektívne plodonosné dreviny, ktorých potenciál zatiaľ nie je v našich podmienkach naplno využitý. Navrhovaný APVV projekt je zameraný na výskum možností využitia orecha čierneho a gaštana jedlého z produkčno-ekologického hľadiska v agrolesníckych systémoch na Slovensku – na trvalých trávnych porastoch v kombinácii s pasením hospodárskych zvierat a na ornej pôde v kombinácii s pestovaním klasických poľnohospodárskych plodín. Projekt bude riešiť metodiky zakladania takýchto systémov, identifikáciu plôch poľnohospodárskej pôdy vhodných na pestovanie orecha čierneho a gaštana jedlého v agrolesníckych systémoch na Slovensku a samozrejme návrhy na novelizáciu národnej legislatívy, ktorá umožní vytváranie agrolesníckych systémov na Slovensku v súlade s právnym poriadkom Európskej únie. Predpokladá sa vytvorenie pilotných výskumno-demonštračných objektov– agrolesníckych systémov s orechom čiernym a gaštanom jedlým v spolupráci so subjektmi z praxe.