APVV-20-0294

APVV-20-0294

Hodnotenie ekonomických, sociálnych a environmentálnych dopadov manažmentu lesov v chránených územiach SR na lesné hospodárstvo a následné odvetvia

Názov projektu

Zdroj financovania:

Riešiteľské inštitúcie:

Doba riešenia:

Rozpočet:

Zodpovedný riešiteľ:

Hodnotenie ekonomických, sociálnych a environmentálnych dopadov manažmentu lesov v chránených územiach SR na LH a následné odvetvia

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV-20-0294)

TU vo Zvolene Drevárska fakulta; NLC – LVÚ Zvolen

07/2021 – 06/2025

200 033,- EUR

doc. Ing. Hubert Paluš, PhD. za TU Zvolen
Ing. Martin Moravčík, CSc. za NLC – LVÚ Zvolen

Anotácia:

Základným cieľom projektu je zhodnotiť ekonomické, sociálne a environmentálne dopady manažmentu lesov v chránených územiach (CHÚ) SR na lesné hospodárstvo a následné odvetvia, ktoré využívajú produkty lesa. Využitím nových poznatkov a postupov hodnotenia vývoja lesných ekosystémov v CHÚ a prostredníctvom návrhov ich diferencovaného manažmentu projekt kvantifikuje rad ekonomických, sociálnych a environmentálnych dopadov uplatňovania obmedzení v lesných ekosystémoch CHÚ. V rámci riešenia projektu sa vypracuje hodnotenie súčasného stavu a vývoja štruktúry lesných porastov v CHÚ prostredníctvom kvantitatívnych ukazovateľov vhodných na hodnotenie biodiverzity na základe údajov súhrnných informácií o stave lesov, štatistickej národnej inventarizácie lesov a metód diaľkového prieskumu zeme. V ďalšej časti sa navrhnú zásady diferencovaného manažmentu lesov v CHÚ s ohľadom na vybrané kritériá a bilanciu uhlíka v lesných ekosystémoch a kvantifikujú dopady uplatňovania obmedzení využívania lesov, konkrétne dopady zmien objemu produkovaného dreva, štruktúry produkcie, tokov dreva, bilancie uhlíka v lesoch a vo výrobkoch z dreva, v závislosti od druhu manažmentu, na lesnícko-drevársky sektor a spoločnosť. Na základe ekonomických metód hodnotenia efektívnosti manažmentu jednotlivých druhov CHÚ a štatistického testovania sa navrhne ich optimálna výmera a manažment. Projekt navrhuje konkrétne výskumné riešenie úloh, ktoré je potrebné vykonať v záujme postupného odstraňovania existujúcich názorových rozdielov a rozporov týkajúcich sa starostlivosti o lesy v CHÚ. Výsledky projektu prispejú k vytvoreniu žiaducej rovnováhy medzi ochranou prírody a prírode blízkym obhospodarovaním lesov v chránených územiach, k zachovaniu a zlepšovaniu ich biodiverzity, za súčasného čo najefektívnejšieho využívania prírodných zdrojov.