APVV-20-0215

APVV-20-0215

Kvantifikácia biomasy porastov drevín ako významného vegetačného prvku opustených poľnohospodárskych pozemkov na Slovensku 

Názov projektu

Zdroj financovania:

Riešiteľské inštitúcie:

Doba riešenia:

Rozpočet:

Zodpovedný riešiteľ:

Kvantifikácia biomasy porastov drevín ako významného vegetačného prvku opustených poľnohospodárskych pozemkov na Slovensku (WOODYMASS)

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV-20-0215)

NLC – LVÚ Zvolen

07/2021 – 06/2025

249 965,- EUR

Mgr. Ivan Barka, PhD.

Anotácia:

Opustené poľnohospodárske pozemky (OPP) vrátane porastov drevín sa v súčasnosti dostávajú do pozornosti z viacerých aspektov. Predstavujú nevyužitý potenciál pre poľnohospodárov, lesníkov či producentov bioenergie, záujem o tieto územia má však aj ochrana prírody. Pre všetky záujmové skupiny je dôležité poznať rozlohu OPP, ich vymedzenie, ale aj množstvo na nich rastúcej biomasy. V súčasnosti však nie sú dostatočne preskúmané drevinové (najmä krovinné) porasty mimo obhospodarovaných lesov, a to z pohľadu produkcie biomasy i potenciálu pre viazanie uhlíka, ako aj vplyvu na celkovú biodiverzitu krajiny. Hlavným cieľom projektu je vypracovať metodiku kvantifikácie nadzemnej biomasy na OPP s využitím údajov diaľkového prieskumu Zeme (DPZ). Finálnym výstupom bude návrh systému kvantifikácie a monitorovania zmien zásob uhlíka v nadzemnej biomase na OPP vo vybranom území.

Čiastkovými cieľmi sú odvodenie alometrických rovníc pre kroviny a solitérne dreviny vypracovanie postupu mapovania drevinového zloženia porastov na OPP a odvodenie modelu pre kvantifikáciu nadzemnej biomasy drevín pomocou DPZ (optických a radarových satelitných snímok, LIDARu, leteckých snímok). Taktiež návrh systému kvantifikácie a monitorovania zmien zásob uhlíka na OPP pre účely reportovania emisií skleníkových plynov, spĺňajúci požiadavky vyplývajúce z medzinárodných záväzkov SR. Ďalej zhodnotenie vplyvu sukcesných krovín na biodiverzitu bylinnej vegetácie. Aplikačnými výstupmi budú plne funkčná GIS implementácia systému permanentného monitorovania zmien zásob uhlíka v nadzemnej biomase na OPP vo vybranom území a publikovaná správa obsahujúca metodický postup, zhodnotenie vplyvu porastov drevín na biodiverzitu bylinnej vegetácie a produkčného potenciálu (potenciálu pre viazanie uhlíka) sukcesných porastov v porovnaní s umelo založenými porastmi lesných drevín na OPP.