APVV-20-0168

APVV-20-0168

Analýza vlastností a účinkov mŕtveho dreva ako dôležitej zložky lesného prostredia

Názov projektu

Zdroj financovania:

Riešiteľské inštitúcie:

Doba riešenia:

Rozpočet:

Zodpovedný riešiteľ:

Analýza vlastností a účinkov mŕtveho dreva ako dôležitej zložky lesného prostredia (Deawoo)

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV-20-0168)

NLC – LVÚ Zvolen

07/2021 – 06/2025

249 995,- EUR

Ing. Vladimír Šebeň, PhD.

Anotácia:

Pozitívna úloha mŕtveho dreva bola v našich lesoch dlhodobo zaznávaná a jeho prítomnosť sa považovala za ukazovateľ nesprávneho obhospodarovania. V súčasnosti dochádza k opačnému názoru, keď sa význam mŕtveho dreva chápe až preceňuje v kontexte jeho nenahraditeľnosti v lesnom prostredí. Hoci mnohé funkcie mŕtveho dreva ešte neboli dostatočne preskúmané, určite vplýva na mnohé zložky lesných ekosystémov. Na druhej strane, mŕtve drevo prináša pre les aj určité riziká. Môže vytvárať priaznivé podmienky pre premnoženie biotických škodlivých činiteľov (hmyz a huby), či pre vznik nebezpečných abiotických javov (požiar). Z uvedených dôvodov sa náš výskum zameria na sledovanie významu mŕtveho dreva pre tvorbu lesného prostredia s ohľadom na jeho typy (stojace a ležiace kmene, pne, prípadne konáre) a na stupne rozkladu. Ďalej sa zameriame na kvantifikáciu množstva mŕtveho dreva na hektárovej báze, koncentrácie uhlíka a dusíka, množstvo viazanej vody, rýchlosť rozkladu, a to s ohľadom na drevinu, stanovište či komponent stromu. Budeme sledovať význam odumretého dreva ako dôležitého média pre vznik a vývoj obnovy lesa.

 

Využijú sa tri postupy:

i.) analýzy existujúcich databáz

ii.) terénne merania vrátane simulovaných pokusov

iii.) laboratórne testy.

 

Pridanou hodnotou budú nové poznatky o interakciách medzi mŕtvym drevom, mikroklimatickými pomermi, obnovou či vývojom lesa a lesnou zverou. Projekt má ambíciu nielen naplniť medzery v poznatkoch, ale aj navrhnúť optimálny manažment lesov s ohľadom na význam odumretého dreva. Pritom sa zohľadnia lesy ovplyvnené disturbanciami, tzn. s veľkým množstvom naakumulovaného mŕtveho dreva, ako aj lesy bez deštrukčných procesov s manažmentom ponechávajúcim rôzne množstvá mŕtveho dreva.